Trecifret milliardomsætning: Arla leverer stærkt regnskab

Arla har sendt sit koncernresultat for 2022 på gaden. Det viser en stigning i omsætningen på 23,2 procent til 13,8 milliarder euro, hvilket svarer til 102,7 milliarder kroner.

Arla Foods har leveret et stærkt 2022-resultat i et år præget af inflation. Det har derfor været muligt for andelsselskabet at hæve acontomælkeprisen betydeligt og opnå en efterbetaling til andelshaverne, som med 2,2 eurocent (1,6 kroner) per kg mælk lå over målet, skriver mejerigiganten i en pressemeddelelse.

Arla har også taget betydelige skridt på sin bæredygtighedsrejse ved at sænke emissionerne fra »scope 1, 2 og 3« og nå i mål med udviklingen af en tillægsmodel for bæredygtighed, der vil blive indført i 2023. Den vil omfatte en bæredygtighedsbetaling som en del af mælkeprisen for yderligere at accelerere investeringer på gårdene.

Stigning på 23,2 procent

Arla-koncernens samlede omsætning steg med 23,2 procent til 13,8 milliarder euro (102,7 milliarder kroner) sammenlignet med 11,2 milliarder euro (83,3 milliarder kroner) i 2021. Omsætningsvæksten var stort set udelukkende drevet af prisstigninger. Et stagnerende udbud og en stabil efterspørgsel medførte stigende markeds- og detailpriser, hvilket bidrog positivt til stigningen.

Arlas gennemsnitlige acontomælkepris steg med 40,5 procent fra 37,0 eurocent/kg (2,8 kroner) i 2021 til 52,0 eurocent/kg (3,9 kroner) i 2022. Arlaindtjeningen, som er udtryk for den værdi, Arla tilfører hvert kilo ejermælk, var 55,1 eurocent/kg (4,1 kroner) , hvilket er en stigning på 38,8 procent i forhold til 2021.

2,8 milliarder til ejerne

Arla nåede i 2022 et nettoresultat allokeret til ejerne på 382 millioner euro (2,8 milliarder kroner) eller 2,8 procent af omsætningen, hvilket er i den lave ende af målintervallet på 2,8-3,2 procent. Indtjeningen var drevet af hidtil usete høje marginer på industriprodukter, som sammen med høje produktionsomkostninger satte marginerne i detail- og foodservice-segmenterne under pres.

De økonomiske resultater gjorde det muligt for Arlas bestyrelse at foreslå en efterbetaling, inklusiv rente på individuel kapital, til landmændene på 2,2 eurocent (1,6 kroner) per kg leveret mælk, hvilket er i tråd med Arlas nye konsolideringspolitik, og som for første gang udbetales i to rater i september 2022 og marts 2023.

Det højere afkast var med til at lette presset på landmændene, som måtte kæmpe med skyhøje produktionsomkostninger som følge af rekordstore prisstigninger på foder, gødning og energi. Det muliggjorde også de investeringer, der var nødvendige for deres fortsatte omstilling til mere bæredygtig mælkeproduktion, så de kan nå Arlas mål om at reducere gårdenes CO2e-emissioner med 30 procent per kilo mælk senest i 2030.

- 2022 var domineret af inflation og usikkerhed for både selskabet og vores landmænd. På trods af dette udfordrende miljø leverede vi solide resultater, samtidig med at vi gjorde vigtige fremskridt inden for bæredygtighed, siger bestyrelsesformand i Arla Foods, Jan Toft Nørgaard, og fortsætter:

- Som andelsselskab tog vi et historisk skridt i 2022 med beslutningen om at indføre et bæredygtighedstillæg, der binder den enkelte landmands mælkepris til bæredygtighedsinitiativer og -resultater. I alt vil der blive omfordelt op til 500 millioner euro (3,7 milliarder kroner) hvert år, hvilket demonstrerer vores ambition om at være på forkant med progressiv mælkeproduktion udtaler han.

Vækst for brandede produkter bremset 

Efter to år under coronapandemien med enestående vækst for brandede produkter i detailsegmentet aftog denne vækst i 2022, da de stigende leveomkostninger ramte forbrugerne og medførte pres på hele værdikæden.

Et betydeligt nedadgående pres på forbrugernes købekraft, især i Europa og Afrika, har fået forbrugere til både at skifte til billigere produkter og generelt forbruge færre mejeriprodukter. Ved udgangen af 2022 var efterspørgslen efter mejeriprodukter i Europa faldet med cirka 5 procent i forhold til samme tidspunkt i 2021.

- De kraftigt stigende leveomkostninger påvirkede os over hele verden og har især ramt vores brandede produkter, og selvom de fortsat er en vigtig værdiskaber for vores forretning, er omsætningen fra dem faldet med 3,2 procent. Undtagelser herfra var vores foodservice-brand Arla Pro, Arla Protein og vores Starbucks-forretning, som alle bidrog med positive vækstrater. Vores internationale forretning har også oplevet stigende omsætning, idet Puck har klaret sig godt i Mellemøsten, fortæller Arlas administrerende direktør, Peder Tuborgh.

Forretningsområder præget af inflation

For Arla Europe har historisk høj inflation medført store prisstigninger for hele det europæiske forretningsområde. Omsætningen steg med 17,4 procent til 7,8 milliarder euro (58 milliarder kroner) sammenlignet med 6,7 milliarder euro (49,9 milliarder kroner) i 2021.

Den volumendrevne vækst for brandede produkter faldt med 4,2 procent, fordi forbrugerne begyndte at vælge billigere produkter og gik efter tilbud. Nogle produktkategorier og brands har oplevet betydelige fald i volumen, hvor hele kategorien for smør og smørbare produkter blev ramt mest akut med et fald i volumen på 7,0 procent. 

Til trods for de mange udfordringer leverede Arlas Holland/Frankrig/Belgien-klynge en vækst for brandede produkter på 1,3 procent. Starbucks leverede en vækst på 14,4 procent, Arla Protein voksede med 48,1 procent, og Arla Pro steg med 20,4 procent.

Forretningsområdet Arla International øgede omsætningen med 17,2 procent til 2,5 millioner euro (18,6 milliarder kroner) fra 2,1 milliarder euro (15,6 milliarder kroner) i 2021. Udviklingen skyldtes primært prisstigninger, som var nødvendige for at imødegå de stigende produktionsomkostninger. 

Selvom volumendreven vækst for brandede produkter faldt 1,2 procent overordnet i forretningsområdet, opnåede Arla også en rekordstor volumenvækst for brandede produkter i regionerne Mellemøsten og Nordafrika samt Sydøstasien, hvor den var henholdsvis 4,3 og 21,3 procent. Forretningen i Kina har lidt under den fuldstændige coronanedlukning hele året.

Hos Arla Foods Ingredients (AFI), et 100 procent-ejet datterselskab af Arla, voksede volumenerne af værdiforædlet protein med 6,8 procent, hvilket medførte en omsætningsfremgang på 29,5 procent til lidt over 1 milliard euro (7,7 milliarder kroner) mod 794 millioner euro (5,9 milliarder kroner) sammenlignet med sidste år. 
Stærk efterspørgsel efter AFI's specialiserede valleprotein- og laktoseprodukter stabiliserede marginerne i et meget dynamisk marked med rekordhøje energi- og råvarepriser.

Andelen af mælketørstof solgt af Global Industry Sales steg til 23,6 procent sammenlignet med 22,1 procent sidste år. 
Drevet af markedsprisstigninger steg forretningsenhedens samlede omsætning med 45,2 procent til 2,5 milliarder euro (18,6 milliarder kroner) mod 1,7 milliarder euro (12,7 milliarder kroner) i 2021. Et stærkt globalt industrisalg har været en vigtig drivkraft bag den konkurrencedygtige mælkepris til Arlas landmænd.

CO2e-reduktionerne på gårdene følger planen

Arlas emissionsreduktionsprogrammer leverede de forventede reduktioner i 2022.

- De seneste år har vi fremskyndet vores bæredygtighedsindsats for at nå vores reduktionsmål for CO2e-emissioner i scope 3 senest i 2030. Efter en flad udvikling de sidste fire år har Arla-landmændene igen formået at nedbringe scope 3-udledningerne med 2 procentpoint i 2022, hvilket betyder en samlet reduktion på 9 procent i forhold til vores referenceniveau fra 2015, fortsætter Peder Tuborgh.

Arla nedbragte sine scope 1- og 2-emissioner med 4 procentpoint i 2022, og i alt er de 29 procent lavere end i referenceåret 2015. For scope 1 og 2 er målet en reduktion på 63 procent i forhold til 2015. 

Mens selskabets planer om at skifte fra fossile til vedvarende energiformer er uændrede, har risikoen for afbrydelser af gasforsyningen i Europa gjort det nødvendigt midlertidigt at benytte olie til at drive udvalgte produktionssteder og opretholde kontinuiteten i forsyningen.

Arla har kompenseret for disse øgede emissioner ved at købe yderligere certifikater for vedvarende el. Derudover bekendtgjorde Arla et nyt mål om at bruge 100 procent vedvarende elektricitet i Europa senest i 2025, hvilket muliggøres ved indgåelse af yderligere elkøbsaftaler.

Arla har nedbragt sine scope 3-emissioner med 2 procentpoint per kg mælk og valle og med i alt 9 procent i forhold til referenceåret 2015. I 2022 tog Arla også skridt til yderligere at fremskynde reduktionen af sine scope 3-emissioner ved at udarbejde en tillægsmodel for bæredygtighed, der knytter den mælkepris, landmændene får, til bæredygtighedstiltag på gårdene. 

Tillægsmodellen for bæredygtighed træder i kraft i august 2023 og giver landmændene mulighed for at tjene op til 3 eurocent pr kg mælk for tiltag, der bidrager til at nå 2030-målet om at reducere CO2e-emissioner for scope 3 med 30 procent per kg mælk og valle, samt andre bæredygtighedstiltag, herunder forbedring af biodiversiteten.

Som belønning for tidligere tiltag og for at motivere til yderligere miljøforbedringer på gårdene har Arlas bestyrelse besluttet at øremærke op til 500 millioner euro årligt, som skal fordeles til landmændene baseret på de point, de hver især optjener i tillægsmodellen for bæredygtighed.

 

Læs også