Hyppig udslusning er nu et lovkrav

Vi har passeret den 1. maj, og det er derfor nu et lovkrav at foretage hyppig udslusning i eksisterende slagtesvinestalde og i alle nye svinestalde.

I forbindelse med landbrugsaftalen fra 2021 »Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug« er der pr. 1. maj 2023 indført lovkrav om hyppig udslusning i eksisterende slagtesvinestalde samt for alle nye svinestalde, hvor der indsendes ansøgning om miljøgodkendelse efter 1. maj 2023.

- Formålet med hyppig udslusning er at få flyttet gyllen hurtigst muligt ud fra den varme stald til de mere kølige lagringsforhold i gyllebeholderen eller til biogasanlægget. Metan, som er en kraftig klimagas, dannes nemlig i en stor mængde i gyllen under de varme staldforhold, udtaler Michael Holm, chefkonsulent i Seges Innovation i en meddelelse på svineproduktion.dk.

Lovkravet skal bidrage til en reduktion i dansk griseproduktions klimagasudledning svarende til 150.000 tons CO2-ækvivalenter pr. år i 2025 stigende til 170.000 tons CO2-ækvivalenter pr. år i 2030.

Bekendtgørelsen

Lovkravet er udstedt i BEK nr. 443 af 26/04/2023 (Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug). I bekendtgørelsen er skrevet at:

§ 34. I alle typer staldafsnit til svin på husdyrbrug, undtagen staldafsnit til slagtesvin, skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. For staldafsnit til slagtesvin gælder reglerne i § 35.

§ 35. I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg.

Årsagen til de to enslydende paragraffer er, at § 34 først er gældende for nye stalde til sohold og smågrise, mens § 35 er gældende for både eksisterende og for nye slagtegrisestalde, jf. § 76:

§ 76, stk. 9. Kravene i § 34 finder ikke anvendelse på staldafsnit til svin på husdyrbrug etableret før den 1. maj 2023 eller på ansøgninger om etablering, ændring eller udvidelse efter husdyrbrugslovens §§ 16 a eller 16 b indgivet til kommunalbestyrelsen før den 1. maj 2023.

Undtagelser

Det vil sige, at i alle slagtesvinestalde samt i nye stalde til smågrise og sohold skal gylle udsluses, når gyllehøjden er 10 centimeter i kummen, men hvis produktionen af gødning og urin er så stor, at denne væskehøjde nås på under en uge, skal der ikke udsluses oftere end hver 7. dag.

Kravet om hyppig udslusning er ikke gældende for staldafsnit, der anvender staldforsuring som ammoniakreducerende teknologi, eller for stalde til økologisk svineproduktion.

Der skal føres logbog over udslusningen, som skal kunne forevises ved den kommunale kontrol. Kommunen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet om hyppig udslusning.

Sikkerhed

Seges Innovation gør opmærksom på, at det anbefales, at du har en gasdetektor på dig, når du sluser gylle ud og fortæller dine kolleger, når du begynder at sluse gylle ud. Det anbefales desuden at bære åndedrætsværn.

Læs også