bannerPos

Øjner kæmpe potentiale i triticale til grønkorn

Afgrøden blev høstet midt i maj, hvilket er optimalt for triticale.
17-08-2019 07:00

Fremtidens grovfoder kan komme til at indeholde triticale, som i år har vist sig at have et overraskende godt udbyttepotentiale.

Hybriden af hvede og rug, triticale, kan som afgrøde yde ekstremt høje udbytter. Det gælder både i kerne, halm og som total biomasse.

Triticale bliver i Danmark forædlet ved Sejet Planteforædling, hvilket sikrer nye triticalesorter tilpasset danske dyrkningsbetingelser. Og som noget nyt var der ved årets DLG-innovationsdage på Sejet Planteforædling sået triticale til høst af grønkorn som grovfoderafgrøde.

- Ingen har før testet kvaliteten af grøntriticale og formålet var indledningsvist at sammenligne udbytte og kvalitet mellem triticale og rug. Samtidig var der udlagt rajgræs til efterafgrøde i demonstrationsparcellerne, lyder det fra DLG.

Ikke planlagt forsøg

Der var ikke tale om et egentligt forsøg, men en appetitvækker, der dog hurtigt vakte opsigt.

Afgrøderne blev høstet 15. maj i stadie 51, hvor kornet var halvt gennemskredet. Høsttidspunktet lå der, fordi en senere høst ville presse udlægget for meget.

I triticalesorten Neogen (300 kerner/m2) blev der høstet 10 ton tørstof/ha, mens der i en moderne hybridrugsort (175 kerner / m2) blev høstet 9 ton tørstof/ha. Kvaliteten blev testet ved analyse med frisk grønrug som foderkode.

- Det er velkendt, at et udsat høsttidspunkt i grønrug hurtigt forringer kvaliteten, så det var en overraskelse at se, hvor godt triticalen klarede sig ved sen høst (st. 51), hvor udbyttet var blevet meget højt, lyder det fra DLG.

Over 10.000 10.000 FE/ha

Der blev lavet to analyser for hver af arterne. I triticale var NEL 20-værdien 6,12 MJ/kg ts. og i rug 5,64 MJ/kg ts.

- Udbytterne, udtrykt i FE, blev 8405 FE/ha i Neogen-triticale og 6841 FE/ha i rug. Udlæg af rajgræs var vellykket i begge arter men dog kraftigst i hybridrug med det mindre plantetal, pointeres det fra DLG.

Udbyttet i udlæggets 1. slæt blev skønnet at være på 2.000-2.500 FE/ha (uden at være høstet). Dermed har det potentielle udbytte i triticale og 1. slæt udlæg været over 10.000 FE/ha.

Kan resultaterne med høje udbytter, god kvalitet og billige foderenheder gentages i Neogen-grøntriticale i den kommende sæson, så vil det være relevant at afprøve sorten i praksis for at se, om grovfoder herfra fungerer sammen med de øvrige grovfoderafgrøder, herunder majs, i fodring af kvæg.

Sociale grise vokser hurtigere

Forskning viser, at genetisk selektion for sociale egenskaber øger tilvæksten hos krydsninger. Samtidig viser foreløbige resultater, at grise i grupper med høje sociale avlsværdier har færre ørebid og er roligere.

Arealet under vådfoderkrybben er ikke fast gulvareal

Miljøstyrelsen har i en række helpdisk-svar beskrevet, at arealet under vådkrybben ikke kan medregnes som andel af det faste gulv. Ifølge Seges Svineproduktion har husdyrbrug, som hidtil har medregnet arealet under krybbe som fast gulvareal, mulighed for enten en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Fleksibiliteten er det vigtigste

Egentlig er Väderstad Tempo-præcisionssåmaskinen grundlæggende udviklet til i højt tempo at tilså klodens enorme majsarealer. På fynske Hofmansgave anvendes maskinen især fordi den er så fleksibelt og med samme præcision sår både roer, spinat, raps og majs, siger driftsleder Dennis Hansen.

Måske den perfekte såmaskine til maskinstationen og driftsfællesskaber

De kommende Espro-såmaskiner fra Kuhn vil ifølge importøren, MI, få mange nye features, som kun vil gøre maskinen endnu mere velegnet og fleksibel til maskinstationer, driftsfællesskaber og hos landbrug med maskinsamarbejder.

Vårbyghøst i juli

På Østfyn blev høsten af vårbyg indledt i denne uge. Blandt andet på Langløkkegård i Kullerup.

Køberne kommer tilbage i afgrødemarkedet

Der har ikke været den store efterspørgsel efter afgrøder hen over sommermånederne. Det er der til gengæld nu, hvor salgs- og høstpresset så småt ebber ud. Det er blandt andet Kina, der udnytter de forholdsvis lave priser for afgrøder og kollapset i dollarkursen til at booke store tonnager fra især USA.

Styr på efterafgrøderne

Nu, hvor høsten er i fuld gang, gælder det om også at få styr på efterafgrøderne.
Side 1 af 1887 (37730 artikler)Prev1234567188518861887Next