Øjner kæmpe potentiale i triticale til grønkorn

Fremtidens grovfoder kan komme til at indeholde triticale, som i år har vist sig at have et overraskende godt udbyttepotentiale.

Hybriden af hvede og rug, triticale, kan som afgrøde yde ekstremt høje udbytter. Det gælder både i kerne, halm og som total biomasse.

Triticale bliver i Danmark forædlet ved Sejet Planteforædling, hvilket sikrer nye triticalesorter tilpasset danske dyrkningsbetingelser. Og som noget nyt var der ved årets DLG-innovationsdage på Sejet Planteforædling sået triticale til høst af grønkorn som grovfoderafgrøde.

- Ingen har før testet kvaliteten af grøntriticale og formålet var indledningsvist at sammenligne udbytte og kvalitet mellem triticale og rug. Samtidig var der udlagt rajgræs til efterafgrøde i demonstrationsparcellerne, lyder det fra DLG.

Ikke planlagt forsøg

Der var ikke tale om et egentligt forsøg, men en appetitvækker, der dog hurtigt vakte opsigt.

Afgrøderne blev høstet 15. maj i stadie 51, hvor kornet var halvt gennemskredet. Høsttidspunktet lå der, fordi en senere høst ville presse udlægget for meget.

I triticalesorten Neogen (300 kerner/m2) blev der høstet 10 ton tørstof/ha, mens der i en moderne hybridrugsort (175 kerner / m2) blev høstet 9 ton tørstof/ha. Kvaliteten blev testet ved analyse med frisk grønrug som foderkode.

- Det er velkendt, at et udsat høsttidspunkt i grønrug hurtigt forringer kvaliteten, så det var en overraskelse at se, hvor godt triticalen klarede sig ved sen høst (st. 51), hvor udbyttet var blevet meget højt, lyder det fra DLG.

Over 10.000 10.000 FE/ha

Der blev lavet to analyser for hver af arterne. I triticale var NEL 20-værdien 6,12 MJ/kg ts. og i rug 5,64 MJ/kg ts.

- Udbytterne, udtrykt i FE, blev 8405 FE/ha i Neogen-triticale og 6841 FE/ha i rug. Udlæg af rajgræs var vellykket i begge arter men dog kraftigst i hybridrug med det mindre plantetal, pointeres det fra DLG.

Udbyttet i udlæggets 1. slæt blev skønnet at være på 2.000-2.500 FE/ha (uden at være høstet). Dermed har det potentielle udbytte i triticale og 1. slæt udlæg været over 10.000 FE/ha.

Kan resultaterne med høje udbytter, god kvalitet og billige foderenheder gentages i Neogen-grøntriticale i den kommende sæson, så vil det være relevant at afprøve sorten i praksis for at se, om grovfoder herfra fungerer sammen med de øvrige grovfoderafgrøder, herunder majs, i fodring af kvæg.

Læs også