bannerPos

Udbring gylle så tæt på såtidspunktet som muligt

Udbringning af gylle før såning giver oftest den højeste og mest sikre udnyttelse af gyllens næringsstoffer.

AF: HENRIETTE LEMVIG

FAGJOURNALIST
25-01-2020 10:20
Gylle kan udbringes til vårsæd før eller efter såning. Valget påvirker den udbringningsteknologi, der skal benyttes, men valget har også betydning for udnyttelsen af gyllens næringsstoffer.

Udbringning før såning giver ifølge Seges normalt den højeste og mest sikre udnyttelse af gyllens næringsstoffer.

Ved udbringning før såning undgås kørsel i afgrøden og de struktur- og afgrødeskader, det kan medføre.

- Gyllen bør udbringes så tæt på såtidspunktet som muligt, da en tidligere udbringning øger risikoen for kvælstofudvaskning, især på grovsandede jorder i nedbørsrige egne, forklarer landskonsulent Martin Nørregaard Hansen, Planteinnovation, Seges og understreger, at udbringes gyllen før såning, skal den nedfældes eller alternativt være forsuret.

Begrænser ammoniaktab

Nedfældning i ubevokset jord begrænser effektivt ammoniaktabet fra den udbragte gylle og fører samtidig til en effektiv reduktion af gylleudbringningens lugtgener.

Forsøg har vist, at nedfældning har samme udbytteeffekt, uanset om nedfældningen finder sted før eller efter pløjning. På sandjord vil nedfældning normalt altid være at foretrække. På lerjord kan nedfældning øge risikoen for køre- og strukturskader, hvis ikke jorden er ordentlig afdrænet og farbar.

Gylle kan alternativt udbringes med slæbeslanger eller slæbesko før såning, hvis den forsures før eller i forbindelse med udbringningen og nedmuldes indenfor fire timer. Forsuring af gylle har den fordel, at det normalt også dækker afgrødens svovlbehov.- Udbringer man forsuret gylle uden nedfældning før såning, skal man være opmærksom på, at dette kræver, at der supplerende skal udbringes forsuret gylle til et vintersæds- eller vinterrapsareal svarende til 20 procent af det vårsædsareal, der tilføres forsuret gylle, samt at kommunalbestyrelsen skriftligt orienteres om, hvilke arealer der er omfattet, siger Martin Nørregaard Hansen.

Kend din gylle!

Markeffekten af det kvælstof der tilføres vårsæd i form af gylle, kan reduceres med op til 25 til 30 enheder, hvis ikke gyllen udbringes optimalt – ved fuld harmoni svarer det til cirka 60 kilo kvælstof pr. hektar.

Ud over at kende niveauet for markeffekten af den valgte udbringningsstrategi, er det vigtigt at kende indholdet af næringsstoffer i den gylle der udbringes.

Gylle varierer meget mellem besætninger – og svarer sjældent til normberegningen. En optimal gødningsstrategi kræver derfor kendskab til gyllens indhold af næringsstoffer for at ramme det økonomisk optimale tilførselsniveau.

- Vi anbefaler, at der udtages en prøve af gyllen før udbringningssæsonen. Tilpas gylledoseringen i forhold til gyllens næringsstofindhold, forventede markeffekt og planerne for supplerende udbringning af handelsgødning, siger landskonsulent Martin Nørregaard Hansen, Planteinnovation, Seges.

Udnyttelsen af gyllens kvælstofindhold afhænger af en række forhold som afgrødetype, gylletype, udbringningsteknologi samt vejrforholdene under og efter udbringningen.

hl

Udbringning efter fremspiring

Udbringning efter fremspiring kan være et alternativ til udbringning før såning, f.eks. hvis vedvarende regn forsinker udbringningen. Forsøg har således vist, at udsættelse af såtidspunktet kan koste 20 kg kerne pr. hektar for hver dag såtidspunktet udsættes.

- Så hvis marken ikke er farbar til færdsel med tunge gyllevogne, kan det være en god idé at få afgrøden sået og så efterfølgende udbringe gyllen i den fremspirede afgrøde, anbefaler Seges.

Udbringning i den fremspirende afgrøde sker normalt ved brug af slæbeslanger. Her skal man være opmærksom på, at dette fører til et højere ammoniaktab end nedfældning. Der skal derfor ekstra fokus på vejrforholdene ved udbringningen. Vindstille køligt vejr med udsigt til nedbør eller aftenudbringning er ofte ideelt.

Øg N-udnyttelsen

Tilsvarende kan man øge kvælstofudnyttelsen ved at begrænse ammoniaktabet ved lager- eller markforsuring af gyllen. Dette kan specielt være fordelagtigt, hvis vejret er varmt, blæsende og tørt, og gyllen er tyk.

- Ligeledes hvis afgrøden er lav og tynd, og jorden er tør og skorpet, lyder det fra landskonsulenten.

Hvis man først ønsker at udbringe gyllen i buskningsstadiet, skal afgrøden inden såningen være grundgødet med en mindre kvælstofmængde i form af handelsgødning for at sikre afgrøden en tilstrækkelig forsyning af næringsstoffer i den første del af vækstsæsonen.

hl

Interview skal være med til at sikre et vellykket generationsskifte

Når generationsskiftet sker inden for familien, stilles der ekstra store krav til processen. Østdansk Landboforening & Sagro har udviklet en ny model til at interviewe deltagerne i generationsskiftet for at sikre et succesfuldt skifte, fremgår det af ostdansk.dk.

Omdan din virksomhed til et selskab og udskyd skatten

Særligt for svineproducenter kan der være en skattemæssig gevinst i at omdanne sin virksomhed til et ApS eller A/S, vurderer rådgivningsselskab. Netop nu kan omdannelsen klares skattefrit. 

Smågrisepriserne buldrer videre opad

Den tyske Nord-West-notering steg mandag med 1,5 euro. Yderlige stigninger i vente i næste uge.

Digitale løsninger gør din hverdag lettere og giver bonus på bundlinjen

Vejen til bedre overblik, mere tid og en bonus på bundlinjen ligger lige foran dig.

Stort set uændret svinebestand

Danmarks Statistik har opgjort antallet af svin i Danmark pr. 1. kvartal i år. Tallene viser, at den samlede svinebestand i Danmark var 12,7 mio. svin 1. januar 2020, hvilket er en smule over sidste års niveau.

Stolthed, klima og bæredygtighed i fokus på Fjerkræskongres 2020

Hvordan håndterer man i praksis bæredygtigheds- og klimadagsordnen som fjerkræproducent? Det bliver et af hovedpunkterne på årets fjerkrækongres, der snart finder sted.

Stolthed, klima og bæredygtighed i fokus på Fjerkræskongres 2020

Hvordan håndterer man i praksis bæredygtigheds- og klimadagsordnen som fjerkræproducent? Det bliver et af hovedpunkterne på årets fjerkrækongres, der snart finder sted.

Syv nye traktorer klar til levering

A.P. Andersen Maskinfirma I/S i Gjerndrup nær Brørup har travlt i denne uge med klargøringen af ikke mindre end syv nye traktorer, der skal klargøres til levering.
Side 1 af 1772 (35435 artikler)Prev1234567177017711772Next