Vandløbsorganisationer: Silkeborg Kommune handler klart ulovligt

Kommunen efterlever ikke en kendelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om opmålinger i Gudenåen trods flere henvendelser fra lodsejere langs åen, lyder det fra vandløbsorganisationer. Nu klager de til Ankestyrelsen.

Silkeborg Kommune efterlever ikke en kendelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om at lave nye opmålinger af vandføringsevne i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø.

Godt et år efter kendelsen blev afsagt, har kommunen ikke lavet opmålinger som krævet, og det er klart ulovligt, mener to vandløbsorganisationer ved Gudenåen, Ålauget GST og Gudenådalens Lodsejerforening. De har henvendt sig til kommunen i flere omgange for at få lavet målingerne korrekt, men uden held, og de går nu videre til Ankestyrelsen med sagen.

Lodsejerne bakkes op af foreningen Danske Vandløb, som havde sagen på dagsordenen forleden og gav sin støtte i det videre arbejde.

Medlem af Miljø- og fødevareklagenævnet, Kristian Pihl Lorentzen (V) undrer er sig:

- Selvfølgelig skal Silkeborg Kommune efterleve Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. Hvis ikke de tager den til efterretning, må de gå til domstolene. Jeg kender ikke til fortilfælde, hvor kommuner og andre ikke retter ind efter en afgørelse truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, og det er min klare forventning, at Silkeborg Kommune får det gjort i denne sag, siger Kristian Pihl Lorentzen, der har fulgt sagen om vedligeholdelse af Gudenåen tæt.

Kommunen er i gang med at lave et nyt regulativ for Gudenåen på strækningen, og de to å-foreninger mener, at det skal ske på baggrund af de rigtige opmålinger:

- Kendelsen siger, at kommunen skal lave målinger på de målestationer i åen, hvor der blev lavet målinger tilbage i 1997 for at konstatere, om der er sket en stigning i vandstanden og dermed et fald i åens vandføringsevne på strækningen. Kommunen skal bruge den samme målemetode som dengang. Men det har Silkeborg Kommune endnu ikke gjort, hvilket vi finder er klart ulovligt, siger formand for Ålauget GST, Lars Bo Nielsen.

- Jeg kan kun opfordre politikerne i kommunen til at sikre, at kendelsen bliver fulgt. Stationerne for 1997 – målingerne er beskrevet og kendt, så det er nemt at genfinde de rigtige steder til den nye opmåling, siger Lars Bo Nielsen.

Underkendt af miljønævnet

Gudenåen har i de senere år haft problemer med at føre vandet væk, og det har ført til store oversvømmelser. Regulativet skal sikre, at åen vedligeholdes, så evnen til vandføring er intakt. Derfor er det afgørende, at de rigtige tal og beregninger indgår i arbejdet med at lave regulativet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i afgørelsen underkendt den målemetode efter styrekoteprincippet, som Silkeborg Kommune har brugt i Gudenåen.

Metoden kan ikke anvendes til kontrol af vandføringsevnen, da den ikke er beskrevet i det gældende regulativ. I stedet skal vandføringsevnen kontrolleres ved at gennemføre en vandspejlsberegning ved middelvandføring, hvor 97-opmålingen udgør den regulativmæssige skikkelse, fremgår det af kendelsen.

I et brev til Ålauget GST fra august 2022 erkender teknik- og miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard samt natur- og miljøchef Morten Horsfeldt Jespersen, Silkeborg Kommune, at kommunen ikke har kontrolleret vandføringsevnen efter styrekoteprincippet, men har brugt en anden metode, og at det er blevet underkendt af Miljø- og fødevareklagenævnet.

Læs også