Landbrug & Fødevarer savner fokus på biomasse som energikilde

Der er gode elementer i den nye rapport fra Energikommissionen, men desværre overses de mange muligheder i biomasse, mener Landbrug & Fødevarer.

En fortsat markant udbygning med vedvarende energi, høj forsyningssikkerhed, internationalisering af energimarkederne, fokus på omkostningseffektivitet og ændring af energiafgiftssystemet er nogle af de centrale elementer Energikommissionens anbefaler i sin nye rapport.

Det er alt sammen elementer, som Landbrug & Fødevarer hilser velkommen.

- Der er mange gode vurderinger af udfordringer og anbefalinger til den danske energipolitik frem mod både 2030 og 2050 i Energikommissionens rapport. Vi støtter en fortsat udbygning med vedvarende energi og øget integration af energisystemerne. Det skal ske omkostningseffektivt for samfundet og energiforbrugerne, herunder skal en ny regulering af elselskaberne medføre reducerede tariffer. Samtidigt skal der afsættes flere midler til forskning og udvikling indenfor energi, hvilket også er positivt, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer savner dog i udpræget grad fokus på biomassens rolle i det fremtidige energisystem, herunder om biogassens mange fordele og de betydelige muligheder for anvendelse af biobrændstoffer og VE-gasser i transportsektoren.

- Energikommissionens rapport handler meget om el-samfundet, herunder elbiler, mens biomasse til energiproduktion kun er sporadisk omtalt. Det giver et meget ufuldstændigt billede af potentialerne i danske energipolitik. Landbruget kan levere betydelige mængder af biomasse, herunder halm og energiafgrøder som pil til forskellige former for energiproduktion ligesom biomasse supplerer den fluktuerende vind- og solenergi godt, siger Lars Hvidtfeldt.

Rapporten peger på, at udbygningen med vedvarende energi i stigende omfang skal ske på markedsvilkår gennem udbud og princippet om teknologineutralitet og at målet må være, at vedvarende energi på sigt kan klare sig uden støtte. Landbrug & Fødevarer er enig i, at de langsigtede mål må være at de forskellige vedvarende energiteknologier kan klare sig på markedsvilkår, men finder, at der fortsat er et stort behov for at fastholde markedsmodning og specifik teknologistøtte for at få udviklet en række vedvarende energiteknologier.

- Samtidig skal man huske, at der kan være store positive afledte effekter ved nogle energiteknologier. For eksempel har øget brug af biogas og biomasse en række miljø- og klimagevinster. Derfor kan man ikke bare lave ensartede principper for udbud, siger Lars Hvidtfeldt.

I forhold til håndtering af klimaudfordringen i de ikke kvotebelagte sektorer kan Landbrug & Fødevarer støtte, at udbygning med vedvarende energi bør spille en central rolle.

- På samme måde bør de såkaldte fleksibilitetsmekanismer udnyttes optimalt for at sikre Danmark den bedste position, fastslår Lars Hvidtfeldt.

Læs også