Hård konkurrence i entreprenørbranchen

Men trods alle trængsler bliver det alligevel forår, understreger de fynske maskinstationers formand.

I sin beretning på generalforsamlingen i DM&E Fyn, som fandt sted på Fangel Kro, torsdag den 3. februar, nævnte formanden, entreprenør Jørgen Jørgensen, Hjadstrup Maskinstation, blandt andet, at entreprenørarbejdet har svært ved at komme op i gear, og at konkurrencen er hård med lave priser til følge. Det samme er nogle steder også tilfældet på landbrugssiden.

- Jeg så for nylig en tv-udsendelse om overtrædelser af køre-hviletidsreglerne, og om chauffører der kørte urimeligt mange timer. Jeg vil ikke se, at det er maskinstationerne og landbruget, der er med næste gang, fastslog Jørgen Jørgensen. Vi er hidtil gået fri af fartskriver i traktorerne, men det betyder ikke, at vi skal køre med hovedet under armen. Vi skal holde en selvjustits og køre med rimelighed, så vi undgår ulykker. Én ulykke - og øjnene hviler på os!

Kræver fair konkurrence
- Kommunerne er i disse år under et stort økonomisk pres, og mange kommuner er nødsaget til at finde besparelser, fortsatte Jørgen Jørgensen. Disse kan måske findes ved at øge udliciteringen på bygnings- og anlægsområdet. Det må være et ufravigeligt krav, hvis kommunens egen entreprenørafdeling byder på et arbejde i en licitation, at afdelingen medregner alle omkostninger således, at der er en fair konkurrence. Og vi må igen appellere til, at offentlige udbud bliver i en størrelse, hvor mindre virksomheder kan være med.

- De senere år er der blevet etableret flere garantiordninger indenfor bygge- og anlægsområdet. Garantiordningerne markedsføres ofte som kundernes sikkerhed for ikke at lide økonomiske tab i forbindelse med fejl eller mangler ved entreprenørens arbejde. Det kan give forbrugerne falsk tryghed, og i Danmark har man i forvejen pligt til at rette sig efter domstolenes afgørelser, uanset om man er med i en garantiordning eller ej.

DM&E går ind for at forebygge årsagerne til eventuelle fejl og mangler, frem for at love begrænsede garantiordninger. Derfor bruger vi i stedet ressourcerne på at informere, rådgive og uddanne medlemsvirksomhederne, så det færdige arbejde afleveres på et højt kvalitetsniveau.

Interesse for certificering
Jørgen Jørgensen pegede på, at der i sommeren 2010 er stillet forslag om nye krav til bundfældningstanke, som vil gøre det nemmere at vælge den rigtige tank. Siden etableringen af Certificeringsordningen for Kloakmestrenes TV-inspektion er der blandt kloakmestrene vist stor interesse for ordningen og den tilhørende uddannelse.

- 1. september 2010 trådte ændringerne til »Lov om registrering af ledningsejere« i kraft. Fra kun at gælde for gravearbejde i offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej, omfatter loven nu alle arealer på land samt det danske søterritorium.

- Ændringerne betyder, at enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejde, skal indhente oplysninger i LER, uanset hvor man udfører gravearbejdet. Dog er arealer udenfor veje, og som ejes af graveaktøren selv, fritaget for forespørgslen i LER, når ejeren i forvejen har kendskab til ledningernes placering.

- Registreringspligten gælder dog stadig kun for ledninger, som ejes af forsynings- og distributionsselskaber.

Forår og harmoni
- Dette er på mange måder en beretning, der beskriver nogle af branchens genvordigheder, men vi skal også se de gode sider i det daglige. Vor første landsformand, Poul Jørgensen, sagde engang, at man aldrig må have så travlt, at man ikke opdager når bøgen springer ud. Dette vidunderlige, at trods alle trængsler bliver det alligevel forår.

- Det gælder om at udvikle sit liv og sin forretning i harmoni med, hvad man kan klare, og markedet kan bære, sluttede Jørgen Jørgensen.

Læs også