Lokalråd kan sikre livet i landdistrikterne

I UDKANTEN: Lokalråd er et vigtigt bindeled mellem politikerne og administrationen i storkommunerne, påpeger formanden for lokalrådene i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Landmænd kan i fremtiden blive en vigtigere del af snerydningsberedskabet i lokalområderne, end de allerede er i dag. En række af de nye storkommuner har nemlig nedprioriteret snerydningen på de mindre veje i landdistrikterne. Derfor har foreningen Landsbyerne i Danmark nu opfordret landets lokalråd til at overtage en del af snerydningen fra kommunerne.

Formanden for lokalrådene i Faaborg-Midtfyn Kommune, Erik Sønderskov, Ferritslev, ser positivt på ideen, fordi de kraftige snefald både sidste år og i år har skabt problemer for en række borgere i kommunen.

- Allerede sidste år henvendte flere borgere sig til os, fordi de var utilfredse med den manglende snerydning på de mindre veje. De store snemængder betød blandt andet, at de renovationsvognene ikke kunne komme ud og tømme skraldespandene i en række områder, fortæller Erik Sønderskov.

Landmænd har materiellet
Derfor vil lokalrådene nu henvende sig til kommunen for at drøfte den manglende snerydning, og Erik Sønderskov vil ikke afvise en løsningsmodel, hvor lokalrådene selv står for organiseringen af snerydningen.

- Man kunne godt forestille sig en decentral ordning, hvor lokalrådene engagerer lokale landmænd, der har det nødvendige materiel til at klare snerydningen på de mindre veje. Men først skal vi have afdækket de områder, hvor kommunen ikke længere rydder sne, siger Erik Sønderskov.

Som eksempel peger han på et konkret problem ved Rolfsted, hvor han selv bor.

- Vi har en skolesti, som altid bliver ryddet fint for sne, men stikvejene ned til stien bliver i mange tilfælde ikke ryddet, så de børn, der skal ned på stien for at komme til skole, kan have svært ved det i perioder, hvor der falder meget sne, siger Erik Sønderskov.

Lokalrådene har ifølge formanden en god dialog med kommunen omkring de grønne områder, og det regner han også med, man vil få omkring snerydningen på de mindre veje. Han vurderer også, at der lovmæssigt ikke er noget, der hindrer kommunen i at bidrage med økonomiske midler, hvis det ender med, at lokalrådene fremover sørger for snerydningen på de mindre veje.

Lokalråd som bindeled
Erik Sønderskov peger også på, at lokalrådene i det hele taget bliver et vigtigt bindeled til politikerne og administrationen i kommunerne.

- Kommunerne er blevet større og mere uoverskuelige. Derfor har politikerne og de ansatte i kommunen ikke det samme lokalkendskab, som de havde i de mindre kommuner. Derfor skal lokalrådene fremover varetage de lokale interesser i et tæt samspil med kommunerne, siger lokalrådsformanden.

Han understreger samtidig, at lokalrådene ikke skal gå ind og overtage funktioner og opgaver, som allerede løses af andre.

- Vi blander os for eksempel ikke i de opgaver som foreninger og sportsklubber tager sig af, men vi har et godt samspil med dem, siger Erik Sønderskov og tilføjer, at alle positive kræfter i lokalsamfundene har betydning for »det gode liv på landet«.

- Det handler om sammenhængskraft eller social kapital, og her er det vigtigt, at man har nogle gode tilbud i lokalsamfundene – også til de unge, så man kan tiltrække og fastholde børnefamilier, siger han.

Serviceniveauet er vigtigt
Hvis et lokalsamfund skal fungere, skal der ifølge Erik Sønderskov være et rimeligt serviceniveau.

- Skolen er et vigtigt element, understreger han. Det samme gælder børnepasningen. Desuden er det vigtigt med en lokal dagligvarehandel, nævner lokalrådsformanden, som mener, at lokalrådene vil få mere indflydelse i fremtiden, fordi de har det lokalkendskab, som kan danne den nødvendige modvægt til den centralisering, som storkommunerne har ført med sig.

Erik Sønderskov peger også på lokalrådene som vigtige initiativtagere til udviklingen i landdistrikterne.

- Hvis man har nogle gode projekter og kan beskrive dem ordentligt, så er der også gode muligheder for at finde økonomiske midler til at få dem finansieret og ført ud i livet til gavn for borgerne, siger den fynske lokalrådsformand, som blandt andet nævner LAG midlerne fra Fødevareministeriet, landdistriktsmidlerne fra Indenrigsministeriet samt diverse fonde.

Læs også