Sprøjtesæsonen er i gang

(Effektivt Landbrug) Tiden er ved at være inde til den opfølgende ukrudtsbehandling i vinter- og vårsæd. Om cirka fjorten dage kommer turen til de første svampesprøjtninger.

Sprøjtesæsonen er i gang, og den første store opgave hedder forårsopfølgning. Kun få landmænd har indtil videre »luftet« sprøjten i marken, men det vil ændre sig her efter påsken, vurderer specialkonsulent Jens Erik Jensen, Landscentret, Planteavl.

- Forårssprøjtningerne mod ukrudt kan i mange tilfælde lade sig gøre under kølige temperaturforhold. Så i den kommende tid vil der blive kørt en del vintersædsarealer over med sprøjten, siger konsulenten, som tilføjer, at turen derefter kommer til vårsæden.

Ifølge Jens Erik Jensen skulle forårsbekæmpelsen af ukrudt i vintersæden ikke volde de store problemer i år.

- Sprøjteforholdene i efteråret var meget fine, og de tilbagemeldinger, vi har fået, lyder på, at virkningen af efterårssprøjtningerne har været god. Der er i hvert fald ingen tegn på, at der skulle være større behov for opfølgning i vintersæden i år i forhold til de foregående år, siger han.

Under alle omstændigheder viser erfaringerne, at mange landmænd vælger at køre ud med en mindre dosis her i foråret for at undgå ubehagelige overraskelser, f.eks. i form af kamiller, der på et senere tidspunkt løber op gennem afgrøden.

- Mange kører ud med noget Ally eller andre tilsvarende produkter, siger Jens Erik Jensen.

Efter forårssprøjtningerne mod ukrudt i vinter- og vårsæd kommer turen til de første svampesprøjtninger.

- Om fjorten dages tid - eller i begyndelsen til midten af maj - kan det blive aktuelt med nogle tidlige svampesprøjtninger, lyder vurderingen fra Jens Erik Jensen, som heller ikke, når det gælder svampesprøjtningerne, forventer særlige problemer i forhold til tidligere år.

- Men, tilføjer han, registreringsnettet går i gang fra i dag, og så begynder vi at følge svampeangrebene på de forskellige lokaliteter rundt omkring i landet.

Når det gælder svampebekæmpelse i vinterhveden, skal der i begyndelsen af vækstsæsonen kun tages hensyn til angreb af meldug og gulrust. Angreb af meldug ses ifølge Landscentret mest på lette jorder og i sentsåede marker, eller hvor marken er mest tæt. Hvis meldug har gode betingelser, kan der også optræde meget meldug i mindre modtagelige sorter.

Gulrust bekæmpes, når den konstateres i både delvis modtagelige sorter og mere modtagelige sorter. I de ikke-modtagelige sorter, Deben, Galicia, Robigus, Senat, Solist og Symbol, er bekæmpelse ikke aktuel, da gulrust ikke vil udvikle sig.

Flyvehavre forekommer mest i vårsædsafgrøder. Som regel er der langt mindre af det tabsvoldende ukrudt i vintersæd. En stor del af flyvehavren fryser nemlig væk om vinteren. Det gælder dog ikke i alle tilfælde, f.eks. efter milde vintre.

- Efter vinteren 2003/2004, som har været relativ mild, kan vi ikke udelukke, at der skal bekæmpes flyvehavre på nogle vintersædsarealer, siger specialkonsulent Jens Erik Jensen, Landscentret, Planteavl. Han opfordrer til, at man især er opmærksom på arealer, hvor der sædvanligvis er flyvehavre.

Flyvehavre skal ifølge dansk lov bekæmpes på både dyrkede og udyrkede arealer. Manglende eller dårlig bekæmpelse kan føre til nabostridigheder og anmeldelse til Plantedirektoratet.

Når Plantedirektoratet modtager en anmeldelse om, at der er fundet flyvehavre på et areal, orienterer direktoratet i første omgang ejeren eller brugeren af arealet om pligten til at bekæmpe flyvehavre.

Herefter tropper en af Plantedirektoratets kontrollører op på ejendommen for at besigtige arealet. Hvis flyvehavren er bekæmpet, sker der ikke mere i sagen, men hvis der er flyvehavre på arealet, kan den efterfølgende sagsbehandling føre til en påtale eller en bøde. Det pågældende areal vil herefter blive kontrolleret, indtil der har været to på hinanden følgende år uden flyvehavre på arealet.

Flyvehavre kan bekæmpes kemisk med Primera Super eller Barnon Plus. Topik kan kun anvendes i vinterhvede, og Monitor er ikke tilstrækkelig sikker til, at Landscentret vil anbefale dette middel til bekæmpelse af flyvehavre.

For økologerne er flyvehavre en særlig plage, fordi der kun er én måde at bekæmpe ukrudtet på: Håndlugning. Men bekæmpelsen er vigtig. Slapper man af overfor flyvehavrens tilstedeværelse, kan den sprede sig med vinden og næste vækstår dække hele marken.

Læs også