Nedsivningsanlæg - med eller uden tryk

Tidens offentlige krav til rensning af spildevand har udfordret branchens opfindsomhed. Det almindelige, velfungerende nedsivningsanlæg er stadig med, men i forbedret form.

Et nedsivningsanlæg er velfungerende og må betragtes som det mest enkle anlæg til rensning af spildevand. Der er gennem tiden lavet rigtig mange af slagsen, da de har opfyldt kravene til rensning af spildevand. Det vil ikke være tilfældet alle steder i dag.

I områder med særlige drikkevandsinteresser kan amt eller kommune nægte tilladelse til nedsivning af hensyn til beskyttelsen af drikkevandet.

Fra et nedsivningsanlæg spredes spildevandet over et stort jordareal. Når spildevandet siver langsomt ned gennem jorden omsætter jordens mikroorganismer de forurenende stoffer. En særlig type af nedsivningsanlæg er et sandfilteranlæg (se separat artikel). Dér renses spildevandet på tilsvarende måde, men det rensede spildevand opfanges i dræn under sandfilteret, og der er en tæt membran under drænet.

Fra flere sider lyder det samstemmigt, at nedsivningsanlæg kræver en god bundfældningstank, da anlægget ellers nemt kan stoppe ved overbelastning.

- Ved gravitationsprincippet forstås, at vandet løber af sig selv på grund af tyngdekraften. Yderligere mekanisk hjælp er derfor ikke nødvendig, men det vil næsten altid kunne give problemer. For eksempel i perioder med megen nedbør, forklarer Tage Hansen.

Det kan også være umuligt, når for eksempel grundvandstanden er for høj, og vandet skal pumpes til et højere niveau. Mange kommuner foretrækker derfor nedsivning med trykfordeling, da man her er sikret en jævn fordeling af spildevandet gennem udpumpning i tryksiverørene.

Pumpebrønden fungerer i dette tilfælde som buffertank og vil typisk tømmes flere gange pr. dag.

Der må ikke ledes regnvand, overfladevand eller drænvand til et nedsivningsanlæg.

Uanset, at alle havde det samme formål med rensning af spildevand, så afsløredes der en stor fantasi i støbningen af de forskellige forme. Blandt modellerne var en meget lav type, som fremstilles af Tunetanken A/S i Vejen, der oplever Fyn som det bedste marked af alle landsdelene. Firmaet er ellers mest kendt for deres fodersiloer.

Produktchef Peter Ziegler peger på to væsentlige årsager til efterspørgslen. Ved en høj grundvandstand er tanken nem at placere uden for megen gravning, da installationshøjden er meget lav. Og så er modellen bygget med en integreret pumpebrønd i anlægget, som skal bruges til trykanlæggene.

- Det er i øvrigt vores opfattelse, at kommunerne generelt vil have trykanlæg og ingen gravitation, siger Peter Ziegler og bekræfter dermed Tage Hansens erfaring.

- Langt de fleste tanke bliver leveret til anvendelse ved biologiske sandfilteranlæg, som også tager det største hensyn til vandressourcerne, og det er vores klare indtryk, at landmændene har stor forståelse for hensyn til miljøet, bemærker Peter Ziegler.

Firmaet Expo-Net Danmark A/S i Hjørring har udviklet en metode, hvor man ved anvendelse af et filter kan forbedre processen.

Metoden er simpel, idet man blot udskifter den grusmængde, der normalt anvendes til nedsivning af spildevandet med et effektivt filtermedie, således at mikroorganismerne og ilt er tilstede i et betydeligt større omfang. Disse to faktorer forbedrer den biologiske rensning af spildevandet.

Det anføres fra firmaet, at Bio-Blokken for eksempel også kan finde anvendelse i nyudviklede rodzoneanlæg, hvor man ved et koncept til lavteknologisk renseanlæg opnår en særdeles velegnet rensning af spildevand fra landsbyer, samlede bebyggelser og enkelthusholdninger.

Mange steder vil rodzoneanlæg imidlertid ikke være tilstrækkeligt, da rodzoneanlæg kun renser for organisk stof, og erfaringerne er blandede.

Nedsivningsanlæg må kun etableres efter forudgående tilladelse fra kommune/amt. Inden kommunen kan meddele tilladelse, skal de sikre, at en række forhold er på plads:

Jordbunden skal være velegnet til nedsivning. Spildevandet skal passere igennem en bundfældningstank, og nedsivningsanlægget skal udformes som et sivedræn. Anlægget bør ikke placeres i lavninger, da overfladevand vil kunne lægge beslag på kapaciteten. Afstanden til grundvandspejlet bør som hovedregel være 2,5 meter fra bunden af rørgraven, dog minimum 1 meter.

I øvrigt er der følgende andre krav, som skal overholdes:

300 meter til nærmeste vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet. Hvis der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet, er afstandskravet 150 meter. 25 meter til vandløb, herunder drænledning og grøfter. 50 meter bør tilstræbes til andre nedsivningsanlæg for husspildevand. Fem meter til skel og bygninger og 25 meter til stejle skråninger.

Endvidere skal placeringen af et nedsivningsanlæg og tilhørende ledninger og brønde respektere afstandskravene i byggeloven, bygningsreglementet, funderingsnormen, vejledningen for vandforsyning samt eventuelle byggelinier fastlagt ved fredningsbestemmelser eller anden form for servitutter.

Derfor bør ingen være i tvivl om, at en autoriseret kloakmester ubetinget er påkrævet til gennemførelse af et spildevandsanlæg med nedsivning.

Et biologisk sandfilteranlæg er i princippet et nedsivningsanlæg, som indkapslet i en vandtæt membran kan opsamle det rensede spildevand. Herefter ledes det videre til recipienten, for eksempel dræn eller vandløb.

Etableringen et biologisk sandfilteranlæg kan betragtes som en alternativ løsning, når jordens filtreringsevne ikke er velegnet til almindelige nedsivning, eller når der er risiko for forurening af grundvandsressourcer.

- Ud fra de stramninger og krav, der er kommet til jordens fasthed, er der egentlig få steder på Fyn, hvor det vil være hensigtsmæssigt at lave et ordinært nedsivningsanlæg, siger entreprenør Tage Hansen. I vores firma, Murer- og entreprenørfirmaet Ejvind Hansen, Kværndrup, har vi det sidste år faktisk ikke lavet andet end det lukkede system.

Et sandfilteranlæg til en husholdning vil typisk været et såkaldt 5 PE-anlæg, som er dimensioneret til 5 personer. Ved landbrugsejendomme kan det ofte være aktuelt at have et større anlæg.

- Da vi skulle gennemføre byggeriet indgik der en total renovering af spildevandsforholdene, og alle gamle septiktanke blev fjernet til fordel for et biologisk sandfilter til 10 PE, fortæller Tage Hansen.

Anlægstypen kræver nogen plads, men den store fordel er det lukkede system, som ikke giver nedtrængning, og derfor ikke er bundet af drikkevandsforholdene.

For at få en optimal renseeffekt skal anlægget være udført forskriftsmæssigt med god udluftning. Uden luftindtag, som er placeret fordelt i forhold til anlæggets størrelse, kan der ikke sikres en tilstrækkelig biologisk proces under jorden i sandfilteret.

Formålet med den høje etablering er hensyn til grundvandstanden, og at tilløb, men ikke mindst afløb, kan få det rette fald. Fra ejendommen på Tåsinge ledes det rensede spildevand til et vandløb, som er 150-200 meter væk fra sandfilteret.

Med en tilgroning af græs på anlægget og en markering af omfanget med nogle sten, så virker det hurtigt som en integreret del af landbrugsbygningerne.

Sandfilterløsningen kan ikke bruges som eneste rensemetode i områder med rensekrav til fosfor, men der gennemføres forsøg på området. Det vil helt sikkert fordyre anlægget.

De konkrete omkostninger er totalt afhængige af de lokale forhold, herunder om der etableres pumpe, men et sandfilter til fem personer vil med bundfældningstank koste fra 55.000 til 90.000. De årlige driftsomkostninger vil omfatte tømning af bundfældningstank samt eventuel drift og service af pumpe.

Et almindeligt nedsivningsanlæg vil med tilsvarende kapacitet kunne etableres for fra omkring 45.000 kroner og opefter.

Læs også