Iltsvind trods bedre kvælstofhåndtering

Nye rapporter fra Fyns Amt viser, at det fynske landbrug har reduceret kvælstofudledningen med ca. 25 procent. Det er ca. 10 procent mere end ved seneste rapportering, men ca. 25 procent mindre end Vandmiljøplan I’s målsætning.

I 2000 blev de åbne farvande omkring Fyn, især Storebælt og Lillebælt, ramt af et af de værste iltsvind der endnu er målt, selvom der kunne registreres en væsentlig bedring i kvælstofhåndteringen.

Dette og mange andre resultater kan læses i Fyns Amts rapporter om resultaterne af miljø-overvågningen i 2000, der netop er videresendt til de statslige myndigheder.

På andre områder er de fastsatte mål endnu langt fra indfriet, fremgår det videre af rapporterne.

Landbruget udleder stadig langt mere kvælstof til omgivelserne end målsat i Vandmiljøplanen, selv om der de seneste år er sket en reduktion i gødningsoverskuddet og en væsentlig forbedring i gødningseffektiviteten. Målingerne viser, at der også er behov for at sætte ind over for fosforudledningen fra landbrug og fra spredt bebyggelse.

Amtets undersøgelser viser, at det fynske landbrug nu har reduceret kvælstofudledningen med ca. 25 procent, hvilket er ca. 10 procent mere end ved seneste rapportering, men ca. 25 procent mindre end Vandmiljøplan I’s målsætning.

Effekten af Vandmiljøplan II er evalueret af Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks JordbrugsForskning i 2000, hvor det blev konstateret, at målene ikke fuldt ud vil kunne nås inden 2003.

Derfor er der i foråret 2001 indgået en politisk aftale om opstramning af virkemidlerne i Vandmiljøplan II. Af hensyn til fosforproblematikken og EU s Vandrammedirektiv er der desuden truffet aftale om at forberede en Vandmiljøplan III.

Rapporterne fra Fyns Amt konkluderer, at for at indfri de kommende krav fra Vandrammedirektivet, og for at leve op til de regionale, nationale og internationale mål som Danmark har tilsluttet sig, blandt andet i Helsinki-konventionen om beskyttelse af Østersøen, vil indsatsen for at nedbringe belastningen af vandmiljøet blive endnu mere central.

(2) (Odense Å)

* Det står fortsat dårligt til med dyre- og plantelivet i de fynske fjorde og nor.

* I Odense Fjord er dyrelivet alvorligt påvirket af blandt andet tributyltin, der stammer fra skibsbundmaling.

* Kun fire ud af 34 undersøgte fynske søer opfylder målsætningen, og i 2000 var der igen algeopblomstringer i Arreskov Sø ligesom i 1999 efter nogle år med klart vand.

* Undersøgelser for miljøfremmede stoffer har vist, at de findes vidt udbredt i vandmiljøet.

* I grundvandet og i vandløbene er der de senere år fundet rester af sprøjtegifte og af andre miljøfremmede stoffer.

* Fjernelse af spærringer og restaurering af vandløb har også betydet bedre levevilkår for fiskene, og ørredbestanden i de fynske vandløb er i stor fremgang.

* I de fjorde og nor, hvor spildevandet tidligere var en dominerende belastningskilde, ses der også tegn på fremgang.

* Mange steder har spildevandsrensningen også betydet en bedre badevandskvalitet langs kysten.

Læs også