BVD-overtrædelser offentliggøres

143 fynske besætningsejere har fået en uges frist til at få deres BVD-status på plads, oplyser kvægavlskonsulent Jens Morell, der styrer BVD-registreringen på Kvægavlskontoret i Odense. I næste uge bringes i Landbrug Fyn listen over dem, som stadig har en »ikke fri« status

I fredags modtog 143 kvægbrugere på Fyn et brev, hvori de blev gjort opmærksom på, at deres besætning har en uafklaret BVD-status, dvs. at fristen på 12 måneder mellem hver fastlæggelse af status er overskredet.

Frem til og med onsdag i denne uge har de pågældende besætningsejere fået frist til at få tingene bragt i orden. Det kan ske ved at kontakte sin dyrlæge for at få taget de lovpligtige statusblodprøver af tre dyr i besætningen, eller ved at kontakte Kvægavlskontoret på Ørbækvej i Odense (tlf. 66 15 73 33) for at blive korrekt registreret i tilfælde af, at det er på grund af en registreringsmangel eller fejl.

Efter 8 dags fristen vil de - forhåbentlig kun få - besætningsejere på listen blive anmeldt til den fynske kredsdyrlæge, der som øverste veterinærmyndighed vil fremsende et bødeforlæg på i størrelsesorden 3000 kroner. Samtidig vil navnene på BVD-sløserne blive offentliggjort her i Landbrug Fyn på næste mandag.

- Derfor har fællesudvalget besluttet at offentliggøre navnene på dem, som ikke har styr på deres BVD-status, ikke mindst for at naboer og folk, som kommer i besætningerne, kan tage de nødvendige forholdsregler. Men naturligvis håber vi, at vi med dette drastiske initiativ kan »vække« disse sløsehoveder. Vi har rykket dem af flere omgange, men ofte er det blot en forglemmelse, at man ikke har fået bestilt dyrlæge.

- Vi har blandt andet oplevet, at en besætning er blevet reinficeret ved, at en nabos dyr med status 2 løb ud og blev blandet med dens malkekvæg. Det er helt uacceptabelt, idet samtlige dyr - i dette tilfælde over 250 dyr - herefter skal blodprøves ad flere omgange - for ejerens regning, inden besætningen igen kan opnå status 1 (fri for BVD), fortæller Gylling Jørgensen.

Dertil kommer den store risiko for, at fostre i drægtige køer smittes, og der fødes PI-dyr i besætningen. Desuden bevirker en reinfektion som oftest, at mange køer aborterer.

- Disse sidevirkninger giver store tab, ikke mindst fordi man så i en lang periode vil komme til at mangle dyr i besætningen, fastslår Jørn Gylling Jørgensen.

I foråret var tallet oppe på 402 besætninger, men et brev fra Kvægavlskontoret om, at de havde overskredet 12 måneders fristen for blodprøvning af dyr i besætningen, bragte tallet ned på 135 besætninger.

- Heraf er 57 stadig uafklarede og venter på at blive anmeldt til kredsdyrlægen, 47 er blevet anmeldt, og dertil kommer 139 »nye« status 2 besætninger, som i sommerens løb er kommet til, fordi der i vore løbende registreringer ikke er indkommet nogen resultater fra blodprøvning, forklarer kvægavlskonsulent Jens Morell, der styrer BVD-registreringen på Kvægavlskontoret i Odense.

- Alle med tingene i orden får efter hver test automatisk et grønt skilt, som tydeligt angiver, at besætningen er fri og i status 1. Dette skilt bør altid hænge ved indgangsdøren til stalden, så enhver kan forvisse sig om, at BVD-status er på plads, pointerer Jens Morell.

Han påpeger videre, at alle med kreaturer har pligt til at lade sig registrere hos Kvægavlskontoret. Det gælder også børnehaver, campingpladser og andre, som måske blot har et enkelt dyr gående.

- Det gælder jo ikke alene af hensynet til BVD, men også overfor mund- og klovesyge eller BSE. Senest så vi vigtigheden af, at vor registrering var så effektiv, da der udbrød kogalskab på Fyn, nævner Jens Morell.

Med den nye, strammere linie overfor status 2 besætningerne håber han, at BVD-situationen på Fyn forbedres, og at der dermed for alvor kan komme skred i den sidste fase af bekæmpelsen af sygdommen.

- I de fleste af disse sidste besætninger er der givetvis intet galt, men blot er der tale om forglemmelser eller sløseri, håber Jens Morell, der naturligvis beklager, at det er kommet så vidt, at en sådan kraftig, skriftlig henvendelse har været nødvendig.

Men det har været nødvendigt at få denne lille gruppe effektivt i tale - for hele fynsk kvægbrugs skyld. På Fyn er i alt registreret 129.000 kreaturer i 2559 besætninger, hvoraf 606 besætninger med 96.000 dyr er med i ydelseskontrollen.

- Det er typisk mindre besætninger uden mælkeproduktion, der har fået brevet i sidste uge, oplyser Jens Morell.

Registreringen for det fynske område sker hos Kvægavlskontoret, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ, telefon 66 15 73 33.

Læs også