Får du et skattesmæk 1. januar 2018?

Reglerne om sikkerhedsstillelse er meget komplicerede. Det er let at komme galt afsted, for der findes ikke nogen klar definition af, hvornår der er tale om en sikkerhedsstillelse.

Fra 11. juni 2014 indførtes der nye regler for virksomhedsordningen. Ifølge en af de nye regler må virksomhedsaktiver ikke stilles til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen.

En overgangsordning har indtil nu gjort det muligt at spare op i virksomhedsordningen på trods af den type sikkerhedsstillelser. Men ordningen ophører den 31. december 2017, og det kan udløse en ekstra skattebetaling.

Da reglerne om sikkerhedsstillelse blev vedtaget, indførte politikerne en overgangsordning for de skatteydere, der senest den 10. juni 2014 havde stillet sikkerhed med virksomhedsaktiver.

I overgangsperioden har en sikkerhedsstillelse for »privat gæld« i virksomhedsaktiver ikke blokeret for, at der kunne spares op i virksomhedsordningen, men muligheden gælder kun frem til den 31. december 2017, hvor overgangsordningen hører op, og kun under forudsætning af at sikkerhedsstillelsen er fjernet senest den 31. december 2017.

 

Bortfald?

Hvis sikkerhedsstillelser, der er opgjort den 10. juni 2014, ikke er bortfaldet inden overgangsperiodens ophør den 31. december 2017, skal overskud opsparet i perioden 11. juni 2014 til 31. december 2017 tvangshæves.

 

Har du for eksempel opsparet 400.000 kroner i 2016 og betalt 22 procent i virksomhedsskat, skal du den 1. januar 2018 overføre 400.000 kroner fra kontoen for opsparet overskud.

Det hævede overskud med tilhørende virksomhedsskat bliver beskattet som personlig indkomst. Når slutskatten beregnes, bliver den virksomhedsskat, du allerede har betalt, modregnet.

Kan du ikke ophæve sikkerhedsstillelserne senest den 31. december 2017, kan du ikke spare op i virksomhedsordningen, før sikkerhedsstillelserne er ophævet.

 

Ophævelse

Du kan ophæve en sikkerhedsstillelse ved at indfri det lån, der har sikkerhed i virksomhedens aktiver, senest den 31. december 2017.

Du kan også vælge at indskyde lånet i virksomhedsordningen. Det vil medføre en hævning i hæverækkefølgen. Det kan medføre førtidig hævning af opsparet overskud og i sidste ende en negativ indskudskonto.

Bliver din indskudskonto ikke negativ, kan det være en god løsning, for så kan du spare op i virksomhedsordningen fremover.

Lånet skal indskydes den 31. december 2017, hvis du har kalenderårsregnskab. Har du forskudt indkomstår, skal lånet indskydes den sidste dag i det forskudte indkomstår.

 

Bagatelgrænsen gælder stadig

Hvis dine sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 og den numeriske værdi af en negativ indskuds-konto i 2014 ikke overstiger 500.000 kroner tilsammen, opfylder du bagatelgrænsen.

Det betyder, at du kan spare op efter den 31. december 2017, selvom sikkerhedsstillelserne ikke er afviklet, og selvom din indskudskonto er negativ.

Bliver din negative indskudskonto negativ med blot 1 krone mere fra begyndelsen af et indkomstår til udgangen af indkomståret, opfylder du ikke længere bagatelgrænsen. Det betyder, at du først kan spare op igen, når indskudskontoen er 0 eller positiv, og dine sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 er afviklet.

 

Gammel kan blive til ny

Kan du ikke senest den 31. december 2017 komme af med din gamle sikkerhedsstillelse, altså den sikkerhedsstillelse, der blev opgjort den 10. juni 2014, skal du passe på, at du ikke kommer til at lave en ny sikkerhedsstillelse.

Skifter du pengeinstitut, opsiger du dit gamle lån og optager et nyt. Placeres det nye lån i privatområdet, laver du en ny sikkerhedsstillelse, hvis lånet har pant i virksomhedens aktiver.

Du kan også komme til at lave en ny sikkerhedsstillelse, hvis du kan forhandle dig til en ændret løbetid, rente eller afdragsprofil med dit nuværende pengeinstitut.

Opremsningen er ikke udtømmende, så husk at tale med din skatterådgiver i din lokale DLBR-rådgivningsvirksomhed, inden du går til møde i banken eller sætter din ejendom til salg.

 

Sikkerhedsstillelse ved kaution

En kautionsforpligtelse er som udgangspunkt ikke en sikkerhedsstillelse, men vurderer SKAT, at du ved at stille kaution kan få penge ud til privatforbrug, kan der være tale om en sikkerhedsstillelse.

Hvis de lån, du har kautioneret for, er en sikkerhedsstillelse, er det ikke så let at komme fri af sikkerhedsstillelsen. Du kan nemlig ikke indskyde lånet i virksomhedsordningen. At komme fri af forpligtelsen kræver, at enten du eller den, du har kautioneret for, indfrier gælden.

Indfrier du gælden, skal du passe på, at du ikke kommer til at lave en ny sikkerhedsstillelse. Laver du en ny sikkerhedsstillelse, skal et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen overføres i hæverækkefølgen, og dit kapitalafkastgrundlag bliver reduceret.

Hvis kautionen er stillet som led i samhandel, er der ikke tale om en sikkerhedsstillelse, hvis den er forretningsmæssigt begrundet. Det kan for eksempel forekomme i de situationer, hvor du kautionerer for en leverandørs gæld eller driver landbrug i et interessentskab.

 

Søg rådgivning

Reglerne om sikkerhedsstillelse er meget komplicerede. Det er let at komme galt afsted, for der findes ikke nogen klar definition af, hvornår der er tale om en sikkerhedsstillelse.

Din skatterådgiver har fulgt med i udviklingen siden juni 2014 og er godt klædt på til at rådgive dig. Sørg derfor altid for at rådføre dig med din rådgiver, inden du optager nye lån eller påtager dig en kautionsforpligtelse.

I en lang række tilfælde må du være indstillet på, at du skal søge om bindende svar hos Skat, fordi der ikke er en krystalklar definition af, hvad en sikkerhedsstillelse er.

 

 

Sikkerhedsstillelse efter de nye regler

Hvis du fra og med den 11. juni 2014 stiller sikkerhed for gæld uden for din virksomhedsordning med virksomhedsaktiver, skal du tvangshæve et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen i hæve-rækkefølgen.

Det kan medføre, at du bliver efterbeskattet af opsparet overskud før tid og må trække på ind-skudskontoen, så den bliver negativ. Bliver din indskudskonto negativ, kan du ikke spare op i virksomhedsordningen.

Udover at sikkerhedsstillelsen medfører en hævning i hæverækkefølgen, skal du også reducere dit kapitalafkastgrundlag den 1. januar året efter, at du har stillet sikkerhed, med et beløb, der svarer til sikkerhedsstillelsen.

Selvom sikkerhedsstillelsen ophæves i et senere indkomstår, får det ingen konsekvenser for kapitalafkastgrundlaget og det beløb, der er overført i hæverækkefølgen.

 

 

Problematiske og uproblematiske sikkerhedsstillelser

Sikkerhedsstillelser kan deles op i problematiske og uproblematiske sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen.

De problematiske sikkerhedsstillelser, der eksisterede den 10. juni 2014, skal så vidt muligt ophæves senest den 31. december 2017, så du undgår at få et skattesmæk.

Ifølge et svar fra Skat til Seges er der kun tale om en sikkerhedsstillelse, hvis der er dækning for gælden i det aktiv, der ligger til sikkerhed for gælden. Sikkerhedsstillelsen opgøres som det beløbsmæssigt mindste beløb af gældens kursværdi og aktivernes handelsværdi den dag, du stiller sikkerhed.

 

Eksempler på problematiske sikkerhedsstillelser

Lån i privatområdet, som ligger ud over stuehusværdien, og som har sikkerhed i den faste ejendom eller øvrige virksomhedsaktiver

Alskyldserklæringer, hvor der ikke er stillet særskilt privat sikkerhed for gælden

Visse kautionsforpligtelser

Visse former for virksomhedspant

 

Uproblematiske sikkerhedsstillelser

Lån i privatområdet svarende til stuehusværdien, hvis lånet har sikkerhed i den faste ejendom, og du bor i stuehuset

Forretningsmæssigt begrundet sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse som led i den solidariske hæftelse i et I/S

Bagatelgrænsen er opfyldt
 

Læs også