Stor efterspørgsel efter produktionsejendomme

Gunstige forhold i landbruget giver travlhed hos ejendomsmæglerfirmaet Nybolig Landbrug Gørtz & Jespersen i Aarup.

Tiden er gunstig for handel af landbrugsejendomme. Det skyldes ikke mindst de forbedrede økonomiske forhold i landbruget, både hvad angår afregningspriserne og finansieringen.

- Indenfor de seneste tre til seks måneder har vi haft en stor efterspørgsel efter produktionsejendomme, lyder det fra Dan Gørtz, der sammen med Palle Jespersen driver Nybolig Landbrug Gørtz & Jespersen i Aarup.

Ejendomsmæglerfirmaet dækker hele landet, og forestår årligt omkring 40-50 af sådanne gårdhandler. 

Jordkøb matcher forpagtning

Han nævner, at renten på 30 års lån nede på 1-1,5 procent plus bidrag har åbnet mulighed for blandt den yngre generation af landmænd, enten at kunne generationsskifte eller sammen med den ældre generation at fremtidssikre bedriften med opkøb af jord.

- I dag er det muligt at erhverve og drive tillægsjord til en omkostning, som ligger under forpagtningsprisen. Derfor ser flere sig om efter at kunne købe jord eller en ejendom til erstatning for forpagtet jord, som måske ligger i en større afstand fra hovedejendommen.

Dan Gørtz nævner også eksempler på, at landmænd med de nuværende gunstige forhold ser muligheden for at optimere sin bedrift med en ny driftsform.

- Vi har således flere planteavlere, som har købt eller søger en ejendom med animalsk produktion, hvor man så sætter en ledelse til at forestå den nye produktionsgren.

- Og, fortsætter han, generelt kan køberne ikke mindst med den nuværende høje svinenotering udvise en større finansiel styrke, både i forhold til nedbringelse af gælden i bedriften og til udvidelse og måske renovering af produktionsanlægget. Det giver derfor en anderledes konstruktiv dialog med banken, hvis en mulighed for opkøb viser sig.

Udenlandsk interesse

Hvad angår nødlidende ejendomme påpeger ejendomsmægleren, at der kræves op til 20 procent udbetalt fra køberen.

- Det bliver derfor som oftest et større millionbeløb i egen udbetaling, og derfor er det ofte en stor mundfuld for en ung køber, som vil starte på den sådan bedrift. Men også ved almindelig handel må kommende bedriftsejere tænke kreativt, måske med midler fra Vækstfonden eller sælgerpantebrev. Indtil videre har vi kun oplevet pantebrevsløsningen ved familiehandler, da det trods alt drejer sig om sikkerhed for et større beløb i flere år via den daglige drift.

Hos Nybolig Landbrug Gørtz & Jespersen i Aarup opleves også en interesse i jordopkøb fra udenlandske investorer, som eksempelvis store fonde, genforsikringsfirmaer eller pensionsselskaber.

- Forespørgslerne går typisk på større planteavlsejendomme eller ren jord på gerne over 100 hektar. Ved at placere »tålmodighedskapital« i 30-40 år i jord ser investorerne mulighed for at hente et bedre afkast ved bortforpagtning af sådanne arealer i forhold til det lave renteniveau på værdipapirer. Tilmed kan jorden måske stige i værdi i samme periode.

150-160.000 kroner pr. hektar

For landmænd, som går med tanker om at sælge sin gård eller måske den mindre landbrugsejendom, betegner Dan Gørtz den aktuelle situation som gunstig.

- For det første er køberne som nævnt derude, og samtidig er prisniveauet svagt stigende.

Spurgt om den aktuelle gennemsnitspris, nævner han en hektarpris i størrelsesorden 150-160.000 kroner for det fynske område. Det er 5-10.000 kroner mere, end for et til to år siden.

Men generelt oplever den fynske ejendomsmægler på landsplan en stor prisforskel, alt efter bonitet og ejendommens beskaffenhed.

- Hektarprisen for den bedste landbrugsjord er nu omkring 200.000 kroner, mens dårlig jord godt kun kan koste det halve.  

Prisen er for dyrkbar jord

Når en ejendom skal vurderes som produktionsejendom, påpeger Dan Gørtz, at man i dag kun taler man om prisen på landbrugsjord, som er i omdrift, altså med i gårdens markplan. Øvrige arealer er af sekundær værdi, ligesom driftsbygninger reelt kan være uden værdi, når en gård handles, hvis for eksempel staldanlægget ikke er tidssvarende. Vurderingen er imidlertid anderledes, hvis køber alene er fokuseret på ejendommens liebhaverværdi i form af skov, jagt eller natur.

Landbrugsdriften er derfor som oftest afgørende fokus, når en køber er på udkig efter en udvidelse.

- Der analyseres i dag meget på markniveau, og hver mark besigtiges og værdisættes. Endvidere studeres alle tilgængelige drænkort og ikke mindst historiske kort for at sikre sig, at diger eller hegn ikke er slettet uden tilladelse siden 1993. I givet fald vil Kulturarvsstyrelsen forlange, at sådanne fredede diger skal genskabes.

Til gengæld vil en salgsklar ejendom med diger, hegn og god dræning være attraktiv i det aktuelle marked for gårdhandler.

- Så er der overvejelser om salg, måske på grund af alder eller svigtende helbred, så er priserne og mulighederne til stede nu, understreger Dan Gørtz.

Læs også