Landbrugsbank tilfreds med første kvartal efter fusion

I 1. kvartal 2021 realiserede Vestjysk Bank, der har mange landbrugskunder, et resultat efter skat på 548 millioner kroner. Kvartalsregnskabet er det første regnskab, der aflægges efter fusionen med Den Jyske Sparekasse i januar måned.

Korrigeret for engangsindtægter og -omkostninger relateret til fusionen, udgør resultatet efter skat 95 millioner kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 8,4 procent efter skat. Det er et tilfredsstillende resultat, der afspejler, at den grundlæggende drift af banken går godt, vurderer banken.

Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, siger:

- Når vi renser tallene for engangsposter, kan vi se, at bankens indtjening udvikler sig tilfredsstillende. Indtjeningen er positivt påvirket af, at vi har et generelt højere forretningsomfang med vores kunder, især i form af mange bolighandler. Resultatet viser også, at vi er godt i gang med at realisere synergierne fra fusionen.

Følger udviklingen nøje

Positive kursreguleringer og lavere nedskrivninger påvirker også resultatet positivt.

- De lavere nedskrivninger afspejler, at Vestjysk Banks kunder generelt har en sund økonomi. Resultatet for 1. kvartal er således ikke væsentligt påvirket af Corona-krisen eller Brexit. Heller ikke udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland, der kan ramme økonomien hos bankens landbrugskunder, har påvirket regnskabet væsentligt, konstaterer banken.

- Vi følger naturligvis udviklingen nøje. I slutningen af 2020 besluttede vi at øge det ledelsesmæssige skøn for nedskrivninger som følge af den økonomiske usikkerhed. Det niveau fastholder vi, fordi vi vurderer, at der fortsat er betydelige økonomiske risici i økonomien, især som følge af udfasning af Corona-hjælpepakkerne, siger Jan Ulsø Madsen.

Fusion forløber efter planen

Fusionsprocessen forløber planmæssigt. I januar gennemførte banken en fratrædelsesrunde, primært med henblik på at fjerne dobbeltfunktioner, svarende til 75 heltidsmedarbejdere. Sammen med besparelser på blandt andet funding, IT og lokaleomkostninger er banken godt på vej mod at realisere synergieffekter på i alt 150 millioner kroner.

Engangsomkostningerne til fusionen holder sig samlet set indenfor de forventede rammer, og arbejdet med at samle de fleste hovedkontorsfunktioner i et nyt hovedkontor i Herning forløber også efter planen.

Fastholder forventninger til 2021

Vestjysk Bank fastholder sin forventning om et resultat efter skat i 2021 i niveauet 500-550 millioner kroner, når der korrigeres for engangsposter som følge af fusionen med Den Jyske Sparekasse. Der forventes et samlet resultat inklusive engangsposter og efter skat i niveauet 800-900 millioner kroner.

På landbrugsområdet var der i efteråret 2020 markante fald i prisen på blandt andet smågrise. Generelt har svinebrugene i 2021 oplevet stigende afregningspriser.

Ligeledes har mælkeproducenterne oplevet stigende afregningspriser gennem 1. kvartal 2021, og prisen for mælk er nu på det højeste niveau siden 2017.

Afregningspriserne for landbrugsgrenene generelt vurderes nu samlet set at være på et tilfredsstillende niveau.

Usikkerhed

Af bankens samlede udlån og garantistillelser pr. 31. marts 2021 vedrører landbrug 13 procent og fiskeri 3 procent.

- Der er usikkerhed omkring bankens forventede resultat i 2021, som primært knytter sig til bankens eksponering mod landbrug og fiskeri og udvikling i de økonomiske konsekvenser af corona-krisen, herunder særligt afvikling af statslige hjælpeordninger, lyder det i en selskabsmeddelelse fra Vestjysk Bank.

Læs også