Danske Slagtermestre fik medhold i EU-domstolen

EU-retten beskytter effektivt virksomheder mod ulovlig konkurrence og statsstøtte til konkurrenter.

Den 10. april 2024 afsagde EU-domstolens første instans dom i en sag, Danske Slagtermestre havde anlagt mod EU-kommissionen, og hvor den danske stat var indtrådt til støtte for EU-kommissionen.

Danske Slagtermestre fik medhold i sagen, som drejede sig om ulovlig statsstøtte til de store konkurrenter til medlemmerne af Danske Slagtermestre. Sagen blev således vundet over både EU-Kommissionen og over den danske stat, som var indtrådt som intervenient på Kommissionens side.

Den statsstøtte, som sagen angik, blev ydet i form af en rabat til store danske virksomheder, som konkurrerer på liv og død med Danske Slagtermestres medlemmer. Rabatten angik støtte til de store virksomheders spildevandsudledning.

Ifølge den daværende S-SF-R regerings vækstplan fra 2013 skulle de store konkurrenter have en rabat på 60 procent til størstedelen af deres spildevand. Samme rabat skulle slagtermestrene ikke have, selvom der kræves lige meget vand til slagtning af gris nummer ti som til slagtning af gris nummer én million.

I 2018 godkendte EU-Kommissionen støtteordningen, som Retten altså nu har annulleret.

Dom med stor betydning

Sagen, der har verseret i en længere årrække, startede med, at Danske Slagtermestre allerede i 2013 indgav en klage til EU-Kommissionen som repræsentant for de mindre danske slagterbutikker, slagterier, grossister og forædlingsvirksomheder, der blev alvorligt økonomisk klemt med vedtagelse af loven om betalingsregler for spildevandsudledning i 2013.

Danske Slagtemestre har gennem hele forløbet været repræsenteret af advokat Hans Sønderby fra Sønderby Legal, og advokat Hans Sønderby vurderede, at staten ydede betydelig og ulovlig statsstøtte til store slagterier i form af nedsættelse af bidrag til spildevandsrensning.

Efter et indledende søgsmål om såkaldt »retlig interesse«, som Danske Slagtermestre i 2022 vandt ved EU-domstolens anden instans, kom der omsider grønt lys til, at sagen kunne føres ved EU-Domstolen, hvilket fandt sted i efteråret 2023, og dommen, der blev afsagt den 10. april 2024, gav altså Danske Slagtermestre medhold.

EU-Kommissionen skal nu betale Danske Slagtermestres omkostninger ved at have ført sagen og har to måneder til en eventuel anke. Hvis ikke EU-Kommissionen anker skal den »rydde op« – det vil sige sikre, at de danske myndigheder effektivt fjerner de konkurrencemæssige virkninger af støtteordningen, hvis godkendelse nu er annulleret.

Dommen har stor betydning for medlemmerne af Danske Slagtermestre. Dommen viser også, at EU-domstolen er vores ven i kampen mod ulovlig statsstøtte og forskelsbehandling.

Dommen bekræfter således på ny, at EU-retten har stor betydning i den daglige retsanvendelse, og at EU-retten effektivt beskytter virksomheder mod ulovlig konkurrence og statsstøtte til konkurrenter.

Læs også