Landbrugets kvælstof har minimal betydning for vandmiljøet

Af Jørgen Jørgensen, medlem af Bæredygtigt Landbrug, Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg

En ny undersøgelse fortæller om en stor gennemstrømning i Alssund, Augustenborg Fjord og Als Fjord – og konkluderer, at der ikke er grund til bekymring over udledningen af næringsstoffer, når nu vandmasserne udskiftes langt hurtigere end hidtil antaget.

Andre eksperter har i årevis forklaret, at udledningen af næringsstoffer fra dansk landbrug er en dråbe i havet.

Det må derfor nu stå klart for de fleste, at danske landmænd er underlagt både uretfærdige og nyttesløse restriktioner.

Kun ganske få procent af næringsstofferne i de danske farvande kommer fra Danmark, heraf en minimal del fra landbruget. Der lever i alt 85 millioner mennesker i afvandingsområderne til Østersøen, og der er markante forskelle på, hvor stor en indsats de skandinaviske og østeuropæiske lande i regionen har gjort for at forhindre udledning af kvælstof og fosfor.

Målinger viser, at kvælstoffet fra land ikke har ret stor indflydelse på de ydre dele af fjordene. Allerinderst inde, hvor der ikke er så stor vandudskiftning, har kvælstof fra vandløbene betydning, men hvor meget det er, kommer an på fjordens udformning og tilledning af fosfor.

Kun her i Danmark lider vi af kvælstof-forskrækkelse i miljølovgivningen. Vi landmænd er derfor udsat for skrappe gødnings-restriktioner og er samtidig plaget af efterafgrøder – et virkemiddel der har til hensigt at mindske kvælstofudvaskningen, men som har vist sig at skade miljøet med en øget forårsudledning. Disse tiltag nedsætter den danske produktion af korn betragteligt i en tid, hvor der er fødevaremangel, og vi samtidig skriger på energi.

Der er brug for, at politikerne på Christiansborg bliver orienteret om resultaterne af de nye undersøgelser i farvandene. De folkevalgte bør gribe ind, så vi kan få en landbrugsproduktion baseret på et fagligt solidt grundlag – og så landbruget kan medvirke til at øge produktionen i en krisetid.

Læs også