Sikring mod oversvømmelser af vandløb er nødvendig

Det er foreslået at reducere grødeskæringen i vandløbene i Limfjordskommunerne. Det vil være i direkte modstrid med ønsket om, at vandløbene skal kunne lede vand væk.

Af Carsten Søborg, næstformand for Jammerbugt Vandløbslaug, Tranumvej 22, Birkelse, 9440 Aabybro

Vandrådet for Limfjorden har nu indgivet høringssvar til Miljøstyrelsen med forslag til, hvordan de lokale vandløb skal passes i tredje vandplanperiode, der løber frem til 2027.

Det gælder om at sikre, at vores vandløb på trods af den øgede nedbør stadig kan lede vandet væk fra vores haver, kældre, veje og marker.

I den fælles udtalelse understreges det, at der ikke må ske indgreb uden en konkret vurdering af det enkelte vandløb, og at vandføringsevnen ikke må ændres – medmindre det aftales konkret med de enkelte lodsejere i området. Det er godt.

Alligevel giver den fælles indstilling problemer. Derfor har jeg, som repræsentant for Bæredygtigt Landbrug, været nødt til at komme med en mindretalsudtalelse.

Heri påpeger jeg, at de i alt cirka 75 millioner kroner, der ønskes afsat til vandløbsforanstaltninger og vandløbsrestaureringer i alle Limfjords-kommunerne, ikke vil være tilstrækkeligt til at opnå målopfyldelse, fordi der samtidig skal ske ændringer af vedligehold i form af reduceret grødeskæring.

En sådan reduceret grødeskæring vil være i direkte modstrid med det fælles vandrådsønske om, at vandløbene skal kunne lede vand væk.

Forsumpning

En såkaldt »hvidbog« fra Aalborg Kommune påpeger endda, at der skal stå grøde i hele vandløbets bredde. Det er direkte ulovligt og vil være i strid med Folketingets politiske aftale fra 2. april 2014 (vækstaftalen for landbrug), hvor det fremgår, at man skal undgå utilsigtede oversvømmelser og forsumpning af landbrugsjord.

Med de godt 11 millioner kroner, der ønskes afsat til fysiske vandløbsindsatser i Aalborg Kommune i tredje vandplanperiode, er der stor risiko for, at vandføringsevnen i kommunens vandløb bliver forringet, hvis hvidbogens forslag om reduceret grødeskæring følges.

Folketinget har ikke kunnet finde en acceptabel kompensationsmodel for lodsejere. Derfor blev ændret vedligehold fjernet som et virkemiddel til opnåelse af god økologisk tilstand.

Reduceret grødeskæring vil uvægerligt føre til, at flere arealer forsumpes og oversvømmes. Det gælder alle Limfjordskommuner. Derfor bør alle Limfjords-kommunernes 75 millioner kroner afsættes til sikring af vandløbene, så de klimabestemte oversvømmelser i og fra vandløbene kan undgås. 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også