Ti projekter har fået GUDP-tilskud

Grønt Udviklings- & Demonstrationsprogram (GUDP) har afsluttet årets første ansøgningsrunde, og har nu givet 10 projekter tilsagn om projekttilskud for lige knap 50 millioner kroner.

Der var igen mange bud på nyskabende løsninger til grøn produktion af fremtidens fødevarer, da GUDP gennemførte årets første ansøgningsrunde.

GUDP giver tilskud til udviklings-, demonstrations- og netværksprojekter indenfor hele fødevareklyngen, og yder tilskud til projekter fra primærproduktionen til lands eller til vands, over teknologiudvikling, forædling og forarbejdning til afsætningsledet.

De ti projekter, der har fået tilsagn i første runde i år er:

1.- Projektet KRABFISK vil udvikle nye anvendelsesmuligheder for strandkrabben, der kan betegnes som en overset ressource i det danske Bælthav.

2.- Velfærdshønen. Brystbenbrud er det største velfærdsproblem i den nuværende ægproduktion. Projektet Velfærdshønen vil finde en løsning til at komme problemet til livs og derigennem forbedre hønens velfærd.

3.- Den proteinrige plante, raps, der dyrkes i Danmark, er allerede udbredt – bl.a. som foder til malkekvæg. Imidlertid er rapsen ikke ideel som foder til grise, hvilket projektet RAPS håber at ændre på ved at optimere protein- og fosfortilgængeligheden i rapskager og –skrå.

4.- Analyser af kornkerner efter høst forventes at kunne afsløre, om en afgrøde har manglet næringsstoffer under væksten. Den viden kan bruges til at optimere de følgende års gødningsplaner.

5.- Metaks-Projektet vil medvirke til at måle metanemissionen fra kvæg med henblik på at implementere foderadditiver til reduktion af metanemissionen fra koen.

6.- New Microbial consortia for control of fungal diseases in cereals. Projektet vil udvikle nye bæredygtige mikrobielle biofungicider til bekæmpelse af svampesygdomme i kornafgrøder og teste deres effekt i hvede og byg.

7.- BioSubstrate 2.0 - Projektet vil udvikle et nyt produkt, der kan erstatte jordforbedringsmidlet sphagnum, da klimabelastningen fra sphagnum er tung og regenereringen langsom.

8.- Ny teknologi til saltning. Projektet vil med sin nye patenterede proces til saltning udvikle maskine og teknologi, der kan udbredes til større dele af fødevarebranchen, hvor saltning anvendes som konserveringsmetode.

9.- CROPDRONE - Projektet vil udvikle en fuldautomatisk drone løsning, der kan udføre præcisions- og pletsprøjtning på markafgrøder.

10.- Plantastisk vil udvikle nye og bæredygtige plantebaserede fiskealternativer.

Læs også