Undersøgelse bekræfter forurening ved minkgrave

En ny rapport konkluderer, at stoffer fra mink er fundet under de såkaldte minkmassegrave i Midtjylland. Nu skal der ryddes op i området.

Der har længe været mistanke om, at oprettelsen af de to store massegrave til cirka fire millioner aflivede mink kunne medføre en øget risiko for forurening ved Karup og Nørre Felding i Midtjylland.

Nu har en ny rapport, der er udarbejdet af Cowi, Geo og Rambøll for Miljøstyrelsen, bekræftet, at der er fundet stoffer fra de nedgravede mink under gravene.

Ved minkgraven ved Karup er der fundet forurening fra mink ved tre ud af 32 boringer i seks meters dybde ved gravene. Ved minkgraven ved Nørre Felding er der fundet forurening fra mink i én ud af i alt 26 boringer i syv meters dybde. Det oplyser Miljøstyrelsen, der dermed bekræfter den mistanke, som en tidligere rapport fra Geus og DTI rejste tidligere på vinteren.

Vand skal pumpes op

Derfor tager Miljøstyrelsen nu sagen i egen hånd.

Vandet fra jorden under minkgravene ved Nørre Felding og Karup skal således pumpes op og renses. Det skal forhindre, at stoffer som ammonium og phenoler – som er stoffer man typisk finder ved kadavere - forurener omgivelserne. Når minkene graves op for at blive brændt i slutningen af maj, skal forurenet jord under minkgravene samtidig fjernes.

- Selvom vi endnu ikke har den endelige rapport, tegner der sig nu et billede af forureningen, og hvordan grundvandet bevæger sig omkring minkgravene. Det er vigtigt at understrege, at rådgiverne entydigt peger på, at der ikke er risiko for drikkevandet. Og de peger på velafprøvede rensemetoder, der kan fjerne forureningen, inden den når søer og vandløb, siger konstitueret kontorchef Charlotte Moosdorf fra Miljøstyrelsen i en meddelelse.

Miljøstyrelsen bad i november rådgivere fra Cowi og Rambøll om at lave forureningsundersøgelsen efter nedgravningen af de mange mink ved militære øvelsesterræner.

God tid til at fjerne forurening

Forureningsundersøgelsen viser, at nedbrydningen af minkene kan spores under minkgravene. Men rådgiverne siger også, at det vil tage flere år for forureningen at nå det nærmeste vandløb. Så hvis man inden for ét til halvandet år sætter afværgeforanstaltninger i gang, vil forureningen blive bremset i god tid.

Der er intet sted risiko for forurening af drikkevand. Ved Karup er drikkevandet beskyttet af tykke lerlag, og begge steder bevæger forureningen sig væk fra de områder, hvor der indvindes drikkevand.

Miljøstyrelsen vil nu kvalitetstjekke resultaterne fra rådgiverne og sende anbefalinger til Fødevarestyrelsen, der er bygherre og ansvarlig for minkgravene, om at iværksætte tiltag for at inddæmme og fjerne forureningen ved minkgravene.

Miljøstyrelsen indledte forureningsundersøgelsen i december og har også lavet en såkaldt basisanalyse af miljøsituationen, mens Fødevarestyrelsen har sendt opgravning og transport i udbud.

Graver mink op i maj

I rapporten anbefaler rådgivere, at grundvand pumpes op og renses i et transportabelt renseanlæg, der kan stå i en container. Det er en metode, der blandt andet er anvendt til at rense grundvand under lossepladser. Man vurderer, at rensningen skal fortsætte i minimum fem år.

Rådgiverne anbefaler samtidig at man fjerner forurenet jord i forbindelse med opgravning af minkene. Opgravningen indledes i slutningen af maj, når smitterisikoen fra minkene er overstået.

Miljøstyrelsen fortsætter i de kommende måneder med at overvåge miljøet ved minkgravene.

Læs også