Stort potentiale i nyt skær til gyllevogne

Et nyt skær til gyllevogne skal mindske udledningen af ammoniak og øge infiltreringen af afgasset gylle i jorden. Ammoniakudledningen skal samtidig reduceres ved at videreudvikle processerne og teknologierne i biogasanlæggene. Det er målene for et nyt projekt under Landbrugsstyrelsen.

- Vi forventer, at vores projekt med udvikling af et nyt skær kan mindske ammoniaktabet med 20 procent fra afgasset gylle svarende til 992 tons kvælstof pr. år i Danmark. Samtidig er det muligt at øge udbyttet af metan fra biogasgylle og producere cirka fem procent mere metan på de gyllebaserede anlæg. Det svarer til 48.000 tons CO2-ækvivalenter mere fra gyllen ved at fortrænge naturgas, samtidigt med at der udledes mindre metan ved lagring af det afgassede produkt, fremhæver projektleder Henrik Bjarne Møller, seniorforsker fra Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet og en del af det nye projekt MAG, som får støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Landbrugsstyrelsen.

Landmændene får gavn af det nye skær

Det nye skær kan reducere ammoniakudledningen, når det monteres på gyllevogne via en ny bomkonstruktion. Skæret vil øge infiltreringen af gyllen i jorden, så mindre ammoniak fordamper, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse og påpeger, at virksomheden Samson Agro arbejder videre med at konstruere skæret ud fra udbringningsteknologien i et tidligere projekt, NUGA, der netop er afsluttet og også var støttet af GUDP.

Seges deltager i projektet og er med til at gennemføre markforsøg og test af udbringningsteknologi og teknologier.

- Landmændene skulle gerne se en effekt af den afgassede gylle ved reduktion af fordampningen af ammoniak på deres landbrugsjord, og det vil være godt for både landmændene og miljøet, fortæller Henrik B. Møller.

 

Vil optimere processer i biogasanlæg

- Vores projekt er vigtigt for den fremtidige udvikling af bæredygtig biogasproduktion.

Projektdeltagerne vil udvikle processer og teknologier, der skal øge omsætningen af organisk materiale i biogasprocessen samt sænke pH og viskositet og som konsekvens reducere tabet af ammoniak ved udbringning. I første omgang vil der blive taget en masse prøver på udvalgte biogasanlæg for at få mere viden, så man kan tilpasse processerne og teknologien i biogasanlæggene.

- Vi vil blive klogere på de forskellige faktorer i biogassen, og hvordan vi kan ændre på dem. For eksempel vil vi undersøge, hvordan råvarens sammensætning kan medvirke til at sænke pH-værdien i den afgassede gylle, forklarer Henrik B. Møller.

I dag varierer pH-værdien meget, og der skulle gerne komme mere præcise værdier ud af projektet, som skal indarbejdes i de eksisterende støtteværktøjer for landmændene.

Opholdstiden og temperaturen i biogasanlæggene kan også betyde noget, og ny viden på disse områder kan både føre til positive klimaeffekter og mindsket ammoniaktab.

- Det er også muligt at kigge på at separere i processen, så den afgassede gylle bliver tyndere med lavere viskositet. En effekt af at ændre viskositeten kan være øget gasproduktion fra gyllen i biogasanlægget og mindre ammoniakfordampning ved den afgassede gylle ved den efterfølgende udbringning på marken, siger Henrik B. Møller.

Håber på synergi mellem projekter

Øget viden vil gøre det nemmere at udvikle og finde egnede teknologier til biogasanlæggene som for eksempel ultralyd, der har et potentiale til at reducere viskositet.

Brancheorganisationen BiogasDanmark vil bistå med formidling af projektet til biogasbranchen og med anbefalinger til biogasanlæggene.

Projektet har også tæt koordinering med to andre GUDP-støttede projekter eGylle og Smaragd, så der kan blive skabt nogle gode synergier imellem projekterne til gavn for både miljøet, landmændene og biogasanlæggene.

Læs også