Økonomisk bedste virkemidler i 2022

Højere priser og nye virkemidler såsom præcisionslandbrug flytter rundt på de økonomisk mest optimale virkemidler i 2022, vurderer Seges.

Rangering af omkostninger til efterafgrødevirkemidler i målrettet regulering for bedrifter med under 80 kg N pr. ha fra organisk gødning. Priserne er inkl. tilskud på 500 kr. pr. ha efterafgrøde, for de virkemidler der er tilskudsberettigede i den frivillige ordning. Kilde: Seges Sum af Virkemiddelvælgerens forslag til fordeling af efterafgrøder på ca. 12.500 bedrifter i 2022. Kilde: Seges

Den billigste efterafgrødeløsning på ens egen bedrift vil højst sandsynligt være anderledes til sæson 2022.

- De seneste måneders markante stigning i prisen på kvælstofgødning har medført, at priserne på efterafgrødevirkemidlerne har flyttet sig, lyder det fra Seges i en omtale af den såkaldte virkemiddelvælger, der beregner den optimale løsning på egen bedrift.

- Til trods for at der ikke bliver givet tilskud til normreduktion som virkemiddel i målrettet regulering, er det blevet væsentligt mere konkurrencedygtigt med nuværende priser.

Normreduktion

I en opdateret version af virkemiddelberegneren anvendes en hvedepris på 150 kr./hkg og en N-pris på 17,5 kr./kg.

- Bedrifter, der endnu ikke har købt alt gødning til den kommende sæson, står i dag med disse priser som grundlag for vurderingen, vurderer Seges.

Da normreduktion har meget forskellig pris alt efter omfanget, er den opdelt i intervaller af fem procent.

- Reduktioner på op til fem procent kan med ovenstående forudsætninger beregnes til at give en indtægt på cirka 440 kr. pr. ha efterafgrøde på bedrifter med mere end 80 kg N i organisk gødning.

Samme virkemiddel blev beregnet til en omkostning på 975 kr. pr. ha efterafgrødevirkemiddel i efteråret 2020.

- Normreduktion op til fem procent er altså med nuværende priser næsten lige så billige som almindelige efterafgrøder efter korn på sandjord, og billigere end efterafgrøder på lerjord, lyder Seges konklusion.

- Hvis man allerede har købt al gødning til en væsentligt lavere pris end den nuværende, vil prisen på normreduktionen naturligvis være en anden.

Der er lavet en beregning af, hvordan alle efterafgrødevirkemidler til alle efterafgrødeordninger fordeler sig på 12.500 bedrifter.

Den voldsomme ændring i prisen på normreduktion har elimineret virkemidlerne: »Efterafgrøde med sædskifteændring« og »Brak langs vandløb og søer«.

Præcisionsjordbrug nu med

Præcisionslandbrug kan nu endelig opnå tilskud i den målrettede regulering.

- Det har ikke været muligt at få adgang til præcis hvilke bedrifter, der vil anvende dette virkemiddel, men der er lavet et skøn på, at alle bedrifter med mere end 200 ha i omdrift vil anvende præcisionsjordbrug, hvis det er økonomisk konkurrencedygtigt i forhold til andre virkemidler, oplyser Seges.

Dermed er virkemidlet »præcisionslandbrug« først taget ind i løsningen når de billigere virkemidler er opbrugt.

- Man kan således godt blive præsenteret for et forslag til virkemidler kun indeholder en lille andel præcisionsjordbrug. Denne tager ikke hensyn til, at det i praksis er enten alt eller intet, og at anvendelsen af præcisionsjordbrug som virkemiddel i givet fald ville have et større omfang.

Præcisionsjordbrug udgør nu to procent af den samlede løsning, og efterafgrødernes andel af den samlede løsning reduceres fra 73 procent til 62 procent.

Skal udstyr betales?

Beregningerne viser, at præcisionsjordbrug er dyrere end de almindelige efterafgrøder med de anvendte forudsætninger.

- Prisen for præcisionsjordbrug er opgjort inklusive forrentning og afskrivning af det nødvendige udstyr. Hvis man allerede har investeret i dette grej, ser regnestykket for anvendelse noget anderledes ud.

- Så vil den variable omkostning til at anvende præcisionsjordbrug være væsentligt lavere end de almindelige efterafgrødevirkemidler, og dermed vil præcisionsjordbruget blive tilvalgt som det første virkemiddel.

Brak

Brak langs vandløb og søer er som sådan et virkemiddel, der forventes at blive liggende fra år til år.

- På den måde kan der være gode årsager til at vurdere værdien af at tage arealet ind i drift igen, blot på grund af ændrede prisforhold. Men i den strengt økonomiske vurdering af virkemidlerne, forventes det, at der er billigere alternativer til rådighed frem mod høst 2022, slutter Seges sin konklusion.

Læs også