Gødskning af vinterraps ved såning

Raps er en højværdiafgrøde, hvor værdien af avlen på marken let kan overstige 15.000 kroner pr. hektar. Det betyder, at det virkelig kan betale sig at være omhyggelig med etablering og dyrkning af rapsen. En af de helt centrale opgaver i den sammenhæng er at få lagt den rigtige gødningsstrategi for efteråret – det vil være en fejl kun at tilføre NS-gødning.

Placering af gødningen til vinterraps i efteråret vil give rapsen en hurtigere adgang til næringsstofferne og give en hurtigere vækst. Arkivfoto

Raps har en stor vækst i efteråret, hvilket gør, at den også har et relativt stort behov for næringsstoffer i denne periode. En god etablering er en forudsætning for et højt udbytte.

En plante som i efteråret har fået en kraftig pælerod og et veludviklet rodsystem, overvintrer bedre og vokser hurtigere og kraftigere i foråret.

Lettilgængelige næringsstoffer er en vigtig faktor for at få rapsen hurtigt i gang og etableret godt i efteråret – især fosfor giver en hurtigere rodudvikling, mens kalium giver kraftigere cellevægge og øger rapsens frosttolerance.

Et godt valg til gødskning ved etablering er, ifølge en pressemeddelelse fra Yara, YaraMila 21-3-10 med magnesium, svovl og bor eller den specialudviklede YaraMila Raps (17-5-10 med magnesium, svovl og bor), som er en NPK-gødning med et højt indhold af fosfor og kalium, og som desuden er tilsat ekstra meget svovl, bor og magnesium.

Mellem disse to ligger YaraMila Starter (18-5-11, med magnesium, svovl og bor), der egentlig er udviklet til kornafgrøder, men rummer det bedste fra de to nævnte og dermed udgør et godt kompromis.

Merudbytte ved placering af gødning

Placering af gødningen til vinterraps i efteråret vil give rapsen en hurtigere adgang til næringsstofferne og give en hurtigere vækst. Rødderne er fri for at »lede efter« næringsstofferne, når de er placeret tæt ved frøet, og kan optage det på deres vej ned igennem jordprofilen.

Placering af kvælstofgødning har i engelske forsøg vist øget effektivitet af den tilførte kvælstof - uanset mængden. Der vil være gevinst for placering uanset såtidspunkt, men især ved såning til den sene side er placering afgørende for en hurtig start og god efterårsvækst.

Forsøg med NPK til vinterraps i Sverige

I en forsøgsserie udført i Sverige er NPK-effekten undersøgt ved tildeling af YaraMila Raps ved forskellige tildelingsstrategier. Der indgik syv forsøg med samme forsøgsplan forskellige steder i Sverige. Alle led modtog 60 kg kvælstof i efteråret.

Høstresultaterne viste, at der var merudbytter for at anvende YaraMila Raps. Hvor den kun er anvendt i efteråret, var det gennemsnitlige merudbytte 224 kg frø pr. hektar og olieindholdet blev øget med 0,3 procentenheder.

Hvor YaraMila Raps også blev anvendt ved første tildeling i foråret, var der et yderligere merudbytte på 164 kg frø pr. hektar og 0,2 procentenheder olie. Disse merudbytter blev opnået selv på de forsøgslokaliteter, hvor fosfor- og kaliumtallene var over middel.

YaraMila Raps testet i Danmark

YaraMila Raps gødningen har været testet i Danmark. Især på kolde lokaliteter har effekten af næringsstofsammensætningen i YaraMila Raps været god.

Væksten var kraftigere, hvor der var tilført NPK i efteråret, og rapsplanterne har været tydelig større og kraftigere. Denne forskel kunne også registreres ved blomstring, hvor blomstringen var kraftigere som følge af den ekstra tilførsel af NPK og bor.

Kvælstof

Vinterraps bør have lettilgængeligt kvælstof ved etableringen i efteråret, for at planterne opnår en tilpas størrelse, inden vinteren standser væksten. En kvælstoftildeling på 30 - 50 kg kvælstof er tilpas ved almindelig såtidspunkt i midten at august.

Hvis jorden stiller meget kvælstof til rådighed tildeles der 30 kg – eksempelvis hvis marken har modtaget meget husdyrgødning tidligere, eller der har været kløvergræs i sædskiftet. Det samme hvis man forventer en større kvælstofpulje på grund af lavt udbytte i forfrugten. Er der nedmuldet halm forud for såning, eller er forfrugten frøgræs, tildeles der minimum 50 kg kvælstof.

Fosfor

Raps har en stor pælerod og er generelt rigtig god til at afsøge jorden for fosfor, men det er afgørende, at fosfor er let tilgængeligt ved etableringen og den tidlige vækst. Fosfor øger rodvæksten og sikrer en hurtig vækst, og rapsen vokser hurtigere »fri« af jordlopper mm. 5-8 kg lettilgængeligt fosfor pr. hektar vil ofte være en god mængde til at hjælpe rapsen i gang.

Bedriftens fosforloft skal naturligvis overholdes.

Kalium

På sandjord og på andre jorde, hvor der ikke jævnligt tilføres større mængder husdyrgødning, bør der også tildeles kalium i efteråret. Dette er med til at sikre, at vinterrapsens optag af kalium i efteråret kan følge med rapsen kraftige vækst.

En god kaliumforsyning giver også en mere sikker overvintring af rapsplanterne. da kalium er vigtig for planternes evne til at sende sukkerstoffer rundt i planten. Disse sukkerstoffer giver en virkning som frostvæske. 25 kg kalium er en passende mængde i efteråret.

Svovl

Svovltilførslen skal afstemmes med kvælstoftilførslen. Der bør tilføres mindst svovl svarende til 20 procent af den tilførte kvælstofmængde i efteråret. På denne måde opnås den højeste udnyttelse af kvælstof, idet planterne ikke kan udnytte kvælstof, såfremt de er underforsynet med svovl.

Ved tilførsel af 30-50 kg kvælstof, skal svovltilførslen være på cirka 6-10 kg svovl pr. hektar.

Bor

På sandjord og på lerjord med høje reaktionstal bør der tilføres bor i efteråret. Især under tørre forhold, hvor rapsen har svært ved at optage bor, skal borforsyningen sikres ved en tildeling.

Tildelingen kan ske enten med handelsgødning ved såning og/eller som en bladgødskning. Planteanalyser fra flere landsforsøgsserier viser, at det er muligt at øge rapsens borindhold ved begge metoder, og ved stor risiko for mangel bør metoderne kombineres.

Læs mere om Gødskning

Hold dig opdateret om de afgørende nyheder inden for gødskning. Udforsk ny teknologi og lad dig inspirere af de mest bæredygtige og effektive metoder i branchen.

Læs mere her

Læs også