bannerPos

Jordens kulstofindhold er fundament for god frugtbarhed

Græsmarker, som er grønne hele året, er meget effektive til at opbygge kulstof over tid og når et maksniveau for opbygning væsentligt senere end enårige afgrøder.
21-08-2019 15:33
Landskonsulent anbefaler tiltag til forbedring af jordens frugtbarhed. - Et passende kulstofindhold er fundamentet for en god jordfysik, - kemi og biologi, som kan sikre den gode etablering og plantevækst, siger hun.

Det er vigtigt, at vi sætter fokus på jordens frugtbarhed, siger landskonsulent hos Seges, Annette Vibeke Vestergaard og fortsætter:

- Et passende kulstofindhold er fundamentet for en god jordfysik, -kemi og biologi, som kan sikre den gode etablering og plantevækst.

Jo mere biomasse eller fotosyntese, jo mere kulstof er optaget fra luften og kan indlejres i jorden. Derfor stiger kulstofbindingen ifølge Annette Vibeke Vestergaard med udbyttet og med længden af perioden med vækst på marken.

Effektive græsmarker

- Græsmarker, som er grønne hele året, er derfor meget effektive til at opbygge kulstof over tid, når et maksniveau for opbygning væsentligt senere end en-årige afgrøder, fortæller hun.

- Sammenlignes kulstofindholdet i jorden, er niveauet ofte 50-100 procent højere under græsmarken end marker med en-årige kulturer. Effekten af græs er vurderet til 0,3-1,2 tons C pr. hektar pr. år, afhængigt af udnyttelse, alder og gødskningsniveau.

Hvor stor effekt man kan opnå, af tiltag som halmnedmuldning, flerårige afgrøder og kløvergræs, afhænger af jordtypen og indholdet af organisk materiale »fra start«.

Taknemmelig lerjord

- Er humusindholdet meget højt, er det sværere at opbygge kulstof end på jorder med meget lavt indhold. Specielt sandjorde med et højt humusindhold over 3,5 procent er svære at øge kulstofindholdet i, mens evnen til at fastholde og opbygge kulstof i jorden øges med jordens lerindhold, forklarer Annette Vibeke Vestergaard og uddyber, at det hænger sammen med, at lerpartiklerne i nogen grad beskytter det organiske stof mod mikrobiel nedbrydning.

Beregnede kulstofeffekter af efterafgrøder, udført af Seges, afspejler den årlige ændring i overjordens kulstofindhold over en 10-årig periode. Det ses, at på sandjord med højt frugtbarhedsniveau, hvor humusprocent er på 3,6, skal der en rigtig god efterafgrøde til for at opnå en yderligere opbygning, og at en ringe efterafgrøde kan forbruge mere kulstof, end den binder.

- Effekten af halmnedmulding er tilsvarende størst på lerjord. Vi har i undersøgelser fundet signifikant effekt af nedmulding af halm fra vintersæd svarende til 400 kilo C pr. hektar. Derimod blev der ikke fundet effekt af nedmulding af halm fra vårsæd, siger Annette Vibeke Vestergaard.

Husdyrgødning er også en kilde til opbygning af kulstof. De forskellige gødningstyper bidrager forskelligt, afhængigt af tørstofindholdet. Afgasset og komposteret biomasse har en højere indlejringsprocent på kort sigt, da letomsætteligt kulstof er forbrugt ved forgasnings- og komposteringsprocessen.

Reducer jordbearbejdningen

- Ved jordbearbejdning sker der en mineralisering af både C og N på grund af opblanding af organisk materiale, som eksponeres for mikrobiel omsætning, øget beluftning og nedbrydning af jordaggregater, forklarer landskonsulenten.

- Ved at reducere jordbearbejdningen, opbygges kulstof i de øverste 5-10 centimeter af jorden og aggregatstabiliteten øges. Herved mindskes risikoen for erosion, hvorved kulstof ikke transporteres fra skråninger. Dette øger kørefastheden, ligesom etableringen ofte bliver mere sikker.

Dæktype og særligt dæktryk er helt afgørende for den skadelige jordpakning i de øverste 20 centimeter af jorden, mens aksellasten påvirker pakningen i dybden.

Annette Vibeke Vestergaard anbefaler, at risikoen for skadelig jordpakning minimeres ved, at man kun kører i marken, når den kan bære. Ligeledes anbefaler hun, at der køres med lavt dæktryk, og at dæktrykket kontrolleres rutinemæssigt.

- Man kan overveje dæktryksregulering ved megen vejkørsel eller transport med lastbil, siger hun, ligesom også montering af tvillinghjul og tilpas ens dæktryk er bud på forbedringer.

- Overvej antallet af overkørsler i marken – og overvej dogwalk, hvor hjulene er forskudte, siger hun.

Slutteligt minder landskonsulenten om, at slangeudlægning af gylle komprimerer jorden mindre end nedfældning med smallere arbejdsbredde og større trækkraftbehov pr. arbejdsmeter og anbefaler minimal kørsel med frakørselsvogne i marken samt minimal aksellast.

- Hav flere aksler eller lavere totalvægt, siger hun.

hl

Minimer skadelig jordpakning

  • Kør i marken når den kan bære
  • Kør med lavt dæktryk i marken - kontroller dæktrykket rutinemæssigt. Overvej dæktryksregulering ved megen vejkørsel (eller transport med lastbil)
  • Overvej montering af tvillinghjul og tilpas ens dæktryk
  • Overvej antallet af overkørsler i marken – og overvej dogwalk, hvor hjulene er forskudte
  • Slangeudlægning af gylle komprimerer jorden mindre end nedfældning med smallere arbejdsbredde og større trækkraftbehov pr. arbejdsmeter
  • Minimer kørsel med frakørselsvogne i marken
  • Minimer aksellasten: flere aksler eller lavere totalvægt

Dan Duck venter med millionretssag

Onsdag fik Dan Ducks direktør Hardy Eskildsen foretræde for folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Her skulle han redegøre for det særdeles kritisable forløb, som Fødevarestyrelsen kastede ham ud i med en fejlbehæftet kontrolrapport, der kostede kæmpe dele af julesalget.

Arla-mælk uden genmodificeret foder

Øget efterspørgsel i Europa og optimeret logistik er baggrunden for, at Arla fra 1. april 2021 beder alle sine danske konventionelle landmænd om at skifte til foder, der ikke er genmodificeret.

Coop vil fremme grøn omstilling blandt fødevareproducenter

Coop har lanceret et nyt initiativ, Coop Klimafunding. Det skal understøtte den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter og skabe nye muligheder for finansiering af grønne tiltag i samarbejde med forbrugerne.

Coop vil fremme den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter

Nu lancerer Coop et nyt initiativ, Coop Klimafunding, der skal understøtte den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter og skabe nye muligheder for finansiering af grønne tiltag i samarbejde med forbrugerne. Ansøg allerede nu om at blive en del af Coop Klimafunding.

Det tegner til at gødningsprisen skal op i 2020

Prisen for kvælstof har fundet sig et nyt lavpunkt og er så småt begyndt at stige igen. Med en oliepris der ligeledes peger op og med kornpriser der også går i vejret, så tyder det på at prisen for gødning skal stige i resten af 2020.

Prisen for sukker rebounder efter korrektion

Efter et halvt år med kraftig optur til prisen for sukker oplevede vi i sidste uge en større nedadgående priskorrektion. Men korrektion var kortvarig og allerede i denne uge er sukkerprisen atter med pil op.

Miljøministeren stopper jagt på fire truede fuglearter

Miljøminister Lea Wermelin vil sætte en stopper for jagt på fire fuglearter i Danmark, hvoraf tre arter er truede globalt, og en art er i tilbagegang i Danmark. Et enigt vildtforvaltningsråd står bag ministerens beslutning.

Landbrugskommissær afkræves svar ovenpå opsigtsvækkende melding

En række danske EU-parlamentarikere og en flok af deres udenlandske kolleger kræver svar fra EU’s landbrugskommissær Janusz Wojciechowski omkring meningen for Twitter-opdatering, hvor dansk svineproduktion bliver problematiseret.

Jerseymælk fra stald til forbruger

Lapp Valley Farm nær byen New Holland i Pennsylvania, USA, sælger is i lange baner fra sine 80 jerseykøer til kunder fra nær og fjern, fordi de selv laver 16 slags meget velsmagende is og giver kunderne en god oplevelse.
Side 1 af 1774 (35469 artikler)Prev1234567177217731774Next