bannerPos

Jordens kulstofindhold er fundament for god frugtbarhed

Græsmarker, som er grønne hele året, er meget effektive til at opbygge kulstof over tid og når et maksniveau for opbygning væsentligt senere end enårige afgrøder.

Redaktionen

21-08-2019 15:33
Landskonsulent anbefaler tiltag til forbedring af jordens frugtbarhed. - Et passende kulstofindhold er fundamentet for en god jordfysik, - kemi og biologi, som kan sikre den gode etablering og plantevækst, siger hun.

Det er vigtigt, at vi sætter fokus på jordens frugtbarhed, siger landskonsulent hos Seges, Annette Vibeke Vestergaard og fortsætter:

- Et passende kulstofindhold er fundamentet for en god jordfysik, -kemi og biologi, som kan sikre den gode etablering og plantevækst.

Jo mere biomasse eller fotosyntese, jo mere kulstof er optaget fra luften og kan indlejres i jorden. Derfor stiger kulstofbindingen ifølge Annette Vibeke Vestergaard med udbyttet og med længden af perioden med vækst på marken.

Effektive græsmarker

- Græsmarker, som er grønne hele året, er derfor meget effektive til at opbygge kulstof over tid, når et maksniveau for opbygning væsentligt senere end en-årige afgrøder, fortæller hun.

- Sammenlignes kulstofindholdet i jorden, er niveauet ofte 50-100 procent højere under græsmarken end marker med en-årige kulturer. Effekten af græs er vurderet til 0,3-1,2 tons C pr. hektar pr. år, afhængigt af udnyttelse, alder og gødskningsniveau.

Hvor stor effekt man kan opnå, af tiltag som halmnedmuldning, flerårige afgrøder og kløvergræs, afhænger af jordtypen og indholdet af organisk materiale »fra start«.

Taknemmelig lerjord

- Er humusindholdet meget højt, er det sværere at opbygge kulstof end på jorder med meget lavt indhold. Specielt sandjorde med et højt humusindhold over 3,5 procent er svære at øge kulstofindholdet i, mens evnen til at fastholde og opbygge kulstof i jorden øges med jordens lerindhold, forklarer Annette Vibeke Vestergaard og uddyber, at det hænger sammen med, at lerpartiklerne i nogen grad beskytter det organiske stof mod mikrobiel nedbrydning.

Beregnede kulstofeffekter af efterafgrøder, udført af Seges, afspejler den årlige ændring i overjordens kulstofindhold over en 10-årig periode. Det ses, at på sandjord med højt frugtbarhedsniveau, hvor humusprocent er på 3,6, skal der en rigtig god efterafgrøde til for at opnå en yderligere opbygning, og at en ringe efterafgrøde kan forbruge mere kulstof, end den binder.

- Effekten af halmnedmulding er tilsvarende størst på lerjord. Vi har i undersøgelser fundet signifikant effekt af nedmulding af halm fra vintersæd svarende til 400 kilo C pr. hektar. Derimod blev der ikke fundet effekt af nedmulding af halm fra vårsæd, siger Annette Vibeke Vestergaard.

Husdyrgødning er også en kilde til opbygning af kulstof. De forskellige gødningstyper bidrager forskelligt, afhængigt af tørstofindholdet. Afgasset og komposteret biomasse har en højere indlejringsprocent på kort sigt, da letomsætteligt kulstof er forbrugt ved forgasnings- og komposteringsprocessen.

Reducer jordbearbejdningen

- Ved jordbearbejdning sker der en mineralisering af både C og N på grund af opblanding af organisk materiale, som eksponeres for mikrobiel omsætning, øget beluftning og nedbrydning af jordaggregater, forklarer landskonsulenten.

- Ved at reducere jordbearbejdningen, opbygges kulstof i de øverste 5-10 centimeter af jorden og aggregatstabiliteten øges. Herved mindskes risikoen for erosion, hvorved kulstof ikke transporteres fra skråninger. Dette øger kørefastheden, ligesom etableringen ofte bliver mere sikker.

Dæktype og særligt dæktryk er helt afgørende for den skadelige jordpakning i de øverste 20 centimeter af jorden, mens aksellasten påvirker pakningen i dybden.

Annette Vibeke Vestergaard anbefaler, at risikoen for skadelig jordpakning minimeres ved, at man kun kører i marken, når den kan bære. Ligeledes anbefaler hun, at der køres med lavt dæktryk, og at dæktrykket kontrolleres rutinemæssigt.

- Man kan overveje dæktryksregulering ved megen vejkørsel eller transport med lastbil, siger hun, ligesom også montering af tvillinghjul og tilpas ens dæktryk er bud på forbedringer.

- Overvej antallet af overkørsler i marken – og overvej dogwalk, hvor hjulene er forskudte, siger hun.

Slutteligt minder landskonsulenten om, at slangeudlægning af gylle komprimerer jorden mindre end nedfældning med smallere arbejdsbredde og større trækkraftbehov pr. arbejdsmeter og anbefaler minimal kørsel med frakørselsvogne i marken samt minimal aksellast.

- Hav flere aksler eller lavere totalvægt, siger hun.

hl

Minimer skadelig jordpakning

  • Kør i marken når den kan bære
  • Kør med lavt dæktryk i marken - kontroller dæktrykket rutinemæssigt. Overvej dæktryksregulering ved megen vejkørsel (eller transport med lastbil)
  • Overvej montering af tvillinghjul og tilpas ens dæktryk
  • Overvej antallet af overkørsler i marken – og overvej dogwalk, hvor hjulene er forskudte
  • Slangeudlægning af gylle komprimerer jorden mindre end nedfældning med smallere arbejdsbredde og større trækkraftbehov pr. arbejdsmeter
  • Minimer kørsel med frakørselsvogne i marken
  • Minimer aksellasten: flere aksler eller lavere totalvægt

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.

Landboformand roser miljøminister

Miljøminister Lea Wermelin (S) får ros af landboformand Frede Lundgaard Madsen for at ville sikre bedre data for spildevand. Han undrer sig dog over, at ministeren så skråsikkert fastholder, at spildevand kun står for 1 til 2 procent af den samlede kvælstofforurening.
Side 1 af 1636 (32716 artikler)Prev1234567163416351636Next