Landbrugsstyrelsen forbedrer jordbundstypekort

Landbrugsstyrelsen opdaterer jordbundstypekortet. I det nye kort er den tidligere usikkerhed om typerne JB4 og JB6 afklaret, og flere marker skifter status fra JB4 til JB6.

Fra 1. oktober kan landmænd se deres markers jordbundstype i et nyt jordbundstypekort. Du kan bruge kortet til at se, hvor meget gødning du kan tilføre dine afgrøder ud fra dine markers jordbundstype og til at beregne din gødningskvote. Kortet finder også anvendelse i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020 og i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

I det nye kort er den tidligere usikkerhed ved bestemmelse af jordbundstyperne JB4 og JB6 afklaret, og JB4-jorde med sandet underjord bliver klassificeret som JB4 og JB4-jorde med leret underjord bliver reklassificeret som JB6.

Hermed bliver cirka 25 procent af de tidligere JB4-jorde reklassificeret til JB6 i det nye kort. Det nye jordbundskort giver en bedre sammenhæng mellem klassificeringen af jordtyper og de faktiske dyrkningsforhold på de enkelte marker, oplyser Landbrugsstyrelsen.

I forbindelse med at kortet er blevet opdateret, udstedes kortet i bekendtgørelse om jordbundstypeklassificering. I bekendtgørelsen for det nye kort, kan du se jordtyperne fordelt på kommuneniveau.

På mandag kan du se jordbundskortet som en GIS-service på Landbrugsstyrelsens hjemmeside under fanen Jordbunds- og terrænforhold.

Beregning af gødningskvote er uændret

Når du skal beregne gødningskvote, sker det på samme måde som hidtil med det opdaterede jordbundstypekort. Du kan anvende kortet som grundlag for klassificering af din bedrifts jordbundstyper på markniveau. Den forventede jordbundstype for hver enkelt mark vil være fortrykt i Gødningskvote- og Efterafgrødeskemaet i Tast selv-service. Det opdaterede jordbundskort vil være tilgængeligt i Tast selv fra 16. oktober.

Det gælder stadig, at du kan ændre på din marks jordbundstype, hvis du har dokumentation i form af teksturanalyser. Ved teksturanalyserne skal du udtage en jordprøve for hver femte hektar af det areal, hvor du ønsker at ændre jordbundstypen.

Der er ikke krav til, hvem der kan udtage jordprøverne, men der er krav om, at analyserne af jordprøverne skal foretages på et akkrediteret laboratorium. Såfremt du selv udtager prøverne, skal udtagningen kunne dokumenteres af indtegnede prøvelinjer pr. mark og dokumentationen skal kunne forevises ved kontrol.

hl

Læs også