Miljøstyrelsen siger god for sprøjteregler

Miljøstyrelsen vurderer i årlig rapport, at den godkendte anvendelse af stofferne ikke fører til uacceptabel udvaskning, hvis de fastsatte begrænsninger overholdes.

Den årlige rapport fra Miljøstyrelsen om test af udvaskning af pesticider er netop udkommet.

- Rapporten giver ikke anledning til nye begrænsninger af de testede godkendte pesticider, da forskerne stadig mangler at afklare, hvor stor en andel af udvaskningen af 1,2,4-triazol, der kan relateres direkte til de aktuelle sprøjtninger på markerne, oplyser Miljøstyrelsen.

Rapporten samler resultater fra et varslingssystem, hvor forskere tester, hvordan og hvorvidt godkendte pesticider siver ned gennem jorden mod grundvandet. I systemet testes udvaskningen, når midlerne anvendes i overensstemmelse med den godkendelse, der er givet af Miljøstyrelsen.

Den beskriver test af 24 stoffer og for to af stofferne er der gjort et enkelt fund over kravværdien, mens der for stoffet 1,2,4-triazol er gjort flere fund over kravværdien.

Enkeltstående fund

I perioden fra midten af 2015 til midten af 2017 er der testet 24 stoffer; seks pesticider og 18 nedbrydningsprodukter på fem testmarker forskellige steder i Danmark.

For 21 af stofferne er kravværdien for grundvand ikke overskredet, mens der for to af stofferne i 2016 og 2015 har været et enkelt fund over kravværdien.

Det drejer sig dels om glyphosat, hvor der i én ud af 116 grundvandsprøver er fundet glyphosat over kravværdien, og dels om et nedbrydningsprodukt fra svampemidlet fludioxonil. Nedbrydningsproduktet fra fludioxonil er fundet over kravværdien i en enkelt prøve ud af 160 grundvandsprøver.

I begge tilfælde er der tale om fund i enkeltstående prøver, og stofferne findes ikke i de efterfølgende målinger og i prøver udtaget fra andre dybder. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at den godkendte anvendelse af stofferne ikke fører til uacceptabel udvaskning, hvis de fastsatte begrænsninger overholdes.

Et middel undersøges

For et enkelt stof er der gjort fund over kravværdien i flere prøver. Der er tale om stoffet 1,2,4-triazol, der er et nedbrydningsprodukt fra forskellige azol-svampemidler, som er brugt i landbruget. Der er testet for 1,2,4-triazol siden 2014 ved anvendelse af et azol-svampemiddel med aktivstoffet tebuconazol.

Ifølge forskerne fra GEUS og Aarhus Universitet tyder resultaterne på, at andre kilder end de pesticider, som er sprøjtet på de testede marker bidrager til forekomsterne af 1,2,4-triazol.

Stoffet 1,2,4-triazol findes nemlig i vandprøver udtaget inden testen af tebuconazol startede. Ligeledes findes 1,2,4-triazol på enkelte testmarker i det grundvand, der strømmer fra højere liggende nabomarker ned i nogle af boringerne på VAP-markerne.

Ikke uacceptabel udvaskning

Stoffet 1,2,4-triazol kan blandt andet stamme fra pesticider, der har været anvendt siden 1958 i landbruget. Der er i 2014 lagt væsentlige restriktioner på landbrugets anvendelse af azol-pesticider, som nedbrydes til 1,2,4-triazol.

- I Miljøstyrelsen følger vi 1,2,4-triazol tæt. Vi har blandt andet afsluttet en screening for stoffet i grundvandsovervågningen og alle vandværker tester nu for stoffet i drikkevand. GEUS har i marts 2019 opgjort, at 1,2,4-triazol sjældent er påvist i boringskontrollen med fund i kun 12 ud af 1.373 undersøgte indvindingsboringer, svarende til 0,9 procent og der er ingen overskridelser af kravværdien for drikkevand, udtaler Miljøstyrelsen.

Baseret på det samlede vidensgrundlag vurderer Miljøstyrelsen, at den godkendte anvendelse af tebuconazol og de øvrige godkendte azol-svampemidler ikke fører til uacceptabel udvaskning af 1,2,4-triazol, hvis de fastsatte begrænsninger overholdes.

jpj

Læs også