bannerPos

Læserbrev: Topstyringen af landbruget må ophøre

23-07-2019 07:56
Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

På miljø- og nu tilsyneladende også klimaområdet er opstået et nyt enevælde, som slet ikke udnytter landets potentiale. Løsningen er et bedre samarbejde mellem myndighederne og landbruget.

Af Jørn Rasmussen, medlem af Nye Borgerlige, Pilealle 5, 4760 Vordingborg

Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer, havde den 25. juni gode pointer, som er værd at følge op på, synes jeg.

»Den centrale viden om de forskellige vandløb, hvad man kan se på kort, og hvad man ellers påstår, at man kan se fra central side, det er intet i forhold til den viden, som der er derude lokalt« […] »Brug for meget mere lokal viden«.

Ligesom Gunner Kofoed mener jeg, at måden regulering af vandløb foregår på i dag, ikke dur.

Vandløbsloven, som var gældende op til 1945, må frem af gemmerne. Ånden i loven var dengang, at man løste problemer lokalt mellem forskellige bredejere og interessegrupper. Var der en konflikt, parterne ikke selv kunne løse, blev Landvæsensretten inddraget.

 

Mere frugtbart

På den måde tror jeg, at et mere frugtbart samarbejde vil opstå til glæde for både bredejere, friluftsorganisationer og miljøet, end vi ser i dag.

Sikring af vandafledning og god økologisk tilstand er ikke hinandens modsætninger.

Ministeriet og kommunale forvaltninger skal på en måde gøre sig overflødige og kun inddrages på samme måde, som Landvæsensretten tidligere gjorde.

Med oprettelse af et miljøministerium for snart 50 år siden blev (en påtaget) kompetence på mange områder samlet centralt.

Teksten »Miljøministeren kan«, »Miljøministeren fastsætter« eller »Miljøministeren godkender« matcher henholdsvis i:

• Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse …                            100 gange

• Bekendtgørelse af lov om planlægning ………                            50 gange

• Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse …                            200 gange

Enhver fransk solkonge må være misundelig på en dansk miljøminister.

 

Nyt enevælde

Når ministeren så bliver fodret med resultater fra vidtløftige computersimulerede modeller, der naivt forsøger at spejle naturen og ikke solid videnskab, der er i overensstemmelse med naturlovene, kan det kun gå galt.

På miljø- og nu tilsyneladende også klimaområdet er opstået et nyt enevælde, som slet ikke udnytter landets potentiale.

En løsning kunne være, at den forskningsbaserede myndighedsbetjening, som langt hen ad vejen danner baggrund for miljølovgivningen, i højere grad direkte arbejdede sammen med de områder – landbrug og fiskeri – som de kloger sig på.

Ingen modelberegninger må fremover danne basis for miljø- og fødevareministeriets dispositioner, før de er verificeret i virkeligheden.

 

Galskab

Hvorom alting er, har detailstyring med målrettede virkemidler – efterafgrøder, minivådområder, etc. – spillet fallit. Ophævelse af den nyligt vedtagne »Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag« kan kun gå for langsomt.

Galskaben, med at tro vi kan styre naturens luner, må ophøre. Vi må hellere underdanigt tilpasse os den med respekt for kendte naturlove. Myndighederne skal nøjes med at kontrollere miljøtilstandene.

Ejendomsretten, som den er nedfældet i Grundloven, skal igen respekteres og den fulde dispositionsret overlades til erhvervene. Det giver plads til privat idérigdom og innovation og dermed en øget velstand ikke mindst i landdistrikterne.

Længe nok har halen logret med hunden. Fremover må det være omvendt. Det ser også mere harmonisk ud.

 

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next