260 hektar skov er på vej ved Odense

En ny skov ved Højby og Lindved skal beskytte fremtidens drikkevand og samtidig være et grønt og rekreativt område for Odense.

En skov på cirka 260 hektar ved Højby og Lindved er planlagt til beskyttelse af et drikkevandsområde. Arkivfoto

Under markerne i Lindved og Højby ligger et vigtigt grundvandsmagasin, som forsyner store dele af Odenses borgere med drikkevand. For at sikre rent vand til fremtiden, skal tiltaget ifølge Naturstyrelsen, beskytte grundvandet i området.

Odense Kommune, Vandcenter Syd og Naturstyrelsen indgår derfor en samarbejdsaftale om at rejse en ny bynær skov. Skoven vil beskytte grundvandet i området mod forurening, og samtidig får beboerne i Højby og Lindved udsigt til trækroner og grønne stier.

En forudsætning for skoven er, at lodsejerne inden for projektområdet vil sælge jord til skoven. Det bliver Naturstyrelsen som bliver ejer af skoven, og styrelsen har i forvejen erhvervet 12 hektar jord inden for projektområdet.

- Vi vil nu undersøge muligheden for at erhverve yderligere arealer inden for projektområdet, hvorefter vi vil igangsætte planlægning og borgerinddragelse om, hvordan de nye arealer kan indrettes, siger skovrider Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen Fyn.

Høringsperioden er afsluttet

Samarbejdsaftalen med den tilhørende miljørapport har været i høring i perioden 10. maj– 4. juli i år. Der har været gennemført et offentligt fysisk møde den 14. juni med cirka 25 deltagere. Der er modtaget fire høringssvar.

Naturstyrelsen oplyser endvidere, at der på baggrund af de modtagne høringssvar er udarbejdet en sammenfattende redegørelse med en tematisk besvarelse af høringssvarene. Høringssvarene har blandt andet omhandlet skyggepåvirkning på naboejendomme samt ønsker/forslag vedrørende adgang til området og inddragelse af oplysninger om botaniske lokaliteter og kulturhistoriske værdier.

Læs mere om skovrejsningsprojektet ved Højby og Lindved på naturstyrelsen.dk.

Ny skov ved Odense

● Det 260 hektar store skovrejsningsprojekt syd for Lindved og vest for Højby er en samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen, Odense Kommune og VandCenter Syd

● Projektet løber over en periode på 20 år med opstart i 2021 og afslutning i 2041

● Der er lagt et budget på 66,4 millioner kroner, hvoraf 12 millioner kommer fra Odense Kommune, 32 millioner kommer fra VandCenter Syd og 22 millioner kommer fra Naturstyrelsen

Kilde: Naturstyrelsen

Læs også