Stort aktivitetsniveau i sukkerroerne

Med fokus på sukkerudbytte og markvariation er aktiviteterne mange ved Nordic Beet Research, NBR, på Sofiehøj i Holeby.

NBR har fuld gang i et omfattende program med undersøgelser og forsøg i Sverige og Danmark. 
Som sædvanligt fylder sortsafprøvningen en del og omfatter i år også sorter dyrket økologisk. Fokus i alle sortsforsøg er udbytte og kvalitet (renhed og sukkerprocent) samt deres modstandskraft overfor skade-
gørere i form af primært cystenema-
toder, bladsvampe og rodbrand.
Sygdomsmodtagelighed er også en væsentlig del af 5T-projektet, som har til formål at kvantificere og forklare udbyttevariation i markerne. 
Udbyttevariation kan skyldes forekomst af skadegørere og gennem studier af rodform arbejdes der på at få kortlagt udbredelsen af specielt skadegørende fritlevende nematoder. 
Dernæst anvendes jord- og bladanalyser til at forklare eventuelle forskelle i vækst indenfor marken for på sigt at kunne målrette gødskningen mere optimalt.

Ukrudt har fortsat stor bevågenhed

Bekæmpelse af ukrudt har fortsat stor bevågenhed og fylder betragteligt i listen med forsøg. Nyt i år er metoder til rækkesprøjtning, hvor der anvendes forskellige midler mellem og i roerækkerne. 
Dernæst arbejdes med kombinationer af kemisk og mekanisk bekæmpelse og herunder specielt muligheden for at bekæmpe mekanisk i roerækken for at få større udnyttelse og kapacitet af en radrenser. 
I begge lande er der aktiviteter med at implementere Conviso-konceptet og samtidig arbejdes der intensivt med at få ukrudtsbekæmpelsen til at fungere i økologiske marker, så emnerne spænder vidt.
NBR arbejder med alle områder inden for sukkerproduktion og har specielt i Sverige tradition for også at udføre omfattende lagringsstudier. 
Dette intensiveres yderligere i de kommende år, da det er lykkedes at skaffe midler til et PhD-stipendiat omhandlende blandt andet ventileret lagring og hvordan forskellig håndtering af roerne påvirker renhed og udbyttetab ved høst og lagring.

Læs også