Slagtesvins klimapåvirkning varierer

Modelberegninger baseret på data fra otte slagtesvinebesætninger viser en gennemsnitlig udledning af klimagasser pr. kg levende vægt på 2,31 kg CO2 eq., med en variation fra 2,09 til 2,52 kg CO2 eq. Det beskrives i et nyt notat fra Seges Svineproduktion.

Der er globalt, på europæisk og på nationalt niveau udmeldt politiske målsætninger for reduktioner i udledningen af klimagasser, herunder metan og lattergas, som i betydeligt omfang stammer fra produktionen af fødevarer. Herudover har Landbrug & Fødevarer en målsætning om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050 og Danish Crown har en delmålsætning om halvering af klimapåvirkning fra kød i 2030 i forhold til 2005-niveauet.

Ifølge notat nummer 2121 udarbejdet af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, Seges Svineproduktion og Center for Klima & Bæredygtighed er primærproducenten en helt afgørende aktør her, da mere end 90 procent af udledningen af klimagasser i grisekød-produktkæden sker før slagtning og den efterfølgende videre forarbejdning på slagteriet.

På den baggrund er der i PORK 4.0-projektet arbejdet med at dokumentere klimapåvirkningen fra primærproduktionen med udgangspunkt i udviklingen af en model baseret på egne data fra private slagtesvinebesætninger.

Formålet med notat nummer 2121 er dermed at give et indblik i omfanget af data og beregningerne med den daværende version af modellen samt variationen i klimapåvirkningen mellem besætninger, der producerer slagtegrise.

2,31 kg CO2 eq pr. kg. gris

Modelberegninger baseret på data fra otte slagtesvinebesætninger viser gennemsnitlig udledningen af klimagasser pr. kg levende vægt på 2,31 kg CO2 eq., med en variation fra 2,09 til 2,52 kg CO2 eq. forårsaget af produktivitets forskelle og forskelle i omfanget af miljøteknologier mellem de otte besætninger.

Ifølge notatet er beregningerne gennemført som en livscyklus-vurdering (LCA) baseret på bedriftens egne data for produktivitet, foderforbrug, fodersammensætning, miljøteknologi inklusive håndteringsmetode af husdyrgødningen samt energiforbrug, mens foderproduktion er standardtal for danske fodermidler.

De væsentligste kilder til udledning af klimagasser er foderproduktion på marken, smågriseopdræt og slagtegrisenes foderforbrug samt den tilhørende håndtering af husdyrgødning fra stald til anvendelse i foderproduktionen.

Levering til biogas fordobler reduktion

Den summerede emission af lattergas og metan samt CO2 fra forbruget af energi i kæden er omregnet til global opvarmning potentiale (GWP100) i et 100-årigt perspektiv, udtrykt som kg CO2 eq. pr. 1 kg levende vægt (LW).

Der har været speciel fokus på effekten af miljøteknologiernes klimapåvirkning. Reduktionen i emissionen af metan og lattergas og fortrængt energi på grund af gødningsteknologier udgør i gennemsnit 0,12 kg CO2 eq pr. kg LW, mens reduktionen er op mod dobbelt så høj på bedrifter, der leverer alt gødning til biogas.

Find hele notat nummer 2121 via svineproduktion.dk.

Læs også