Yara: Hold ikke »P- og K-ferie«

Det, man hæver fra »jordbanken«, skal sættes ind igen, og det sikreste er at tilføre P og K svarende til den forventede fraførsel, pointerer chefagronom Jesper Ulnitz.

Fire forsøg med forskellig gødningsstrategi i vårbyg viser et tydeligt merudbyttepå 9-12 hkg for at tilføre YaraMila (NPK-gødning) til vårbyg i forhold til tilførsel af YaraBela Axan (NS27-4). Forsøgene er udført på lerjord med lavt til middel niveau af fosfor og kalium. Der er tilført 120 kg kvælstof i alle forsøgsbehandlinger. Kilde: Yara Under visse betingelser virker mineralsk gødning bedre end gylle i vårbyg. Dette ses i forsøgsbehandlingerne C og D, som udelukkende blev gødet med YaraMila/NS-gødning, og det gennemsnitlige merudbytte var på 5-7 % når der ikke blev gødsket med gylle i vårbyggen. Figur 1. Stigende P- og K-mængder til gyllegødet vårbyg. De første fire forsøgsbehandlinger er tilføret 24 kg P og 58 kg K pr. hektar nedfældet via gylle. Ved såning er der samsået hhv. NS-gødning og YaraMila (NPK), så der tilføres fra 0-13 kg P og 0-30 kg K pr. hektar ved såning. Det sidste forsøgsled er tilført YaraMila nedharvet før såning og samsået ved såning. Alle forsøgsbehandlinger er tilført 125 kg N. Forsøgsled med gylle er tilført 75 kg N i gylle. Landsforsøg 2021 – et forsøg. Vårbyg med forskellige YaraMila NPK-gødninger placeret ved såning. I forsøgsparcellen i midten er der brugt NS-gødning, som har medført en mindre vækst og færre sideskud i forhold til de andre parceller.

Prisen på gødning får nogle til at spekulere i muligheden for at holde en »P- og K-ferie« og således undlade at tilføre fosfor og kalium til afgrøderne i en sæson eller to.

Mange års forsøgsarbejde viser, at det er en overordentlig dårlig ide, særligt i vårbyg, lyder det fra Yara Danmarks chefagronom Jesper Ulnitz.

- Vårbyg har en kort vækstsæson, og det er vigtigt, at afgrøden kommer hurtigt i gang efter såning. Hvis vårbyg skal bruge 20-25 dage til at finde fosfor og kalium fra jorden eller fra husdyrgødningen, kommer den bagud, pointerer han.

NPK-gødning som startgødning i vårbyg

Jesper Ulnitz tilføjer, at når gødningsfirmaets YaraMila NPK anvendes som startgødning i vårbyg, øges rodudviklingen og antallet af sideskud, hvilket resulterer i en større dyrkningssikkerhed og et højere udbytte.

Det viser en række forsøg, som Yara har udført sammen med Seges.

- F.eks. medførte gødskning med YaraMila 21-3-10 i vårbyg et merudbytte på næsten 10 hkg pr. hektar i forhold til kun at bruge NS-gødning, forklarer chefagronomen.

Supplér gyllen med NPK

Jesper Ulnitz pointerer videre, at når gylle nedfældes eller nedharves til vårbyg, kan der gå relativt lang tid, inden fosfor- og kalium i vårbyg bliver tilgængelig for vårbyggen.

- Vi har derfor i et storskalaforsøg undersøgt, om det er fordelagtigt at placere eller samså en NPK sammen med gylle i vårbyg, forklarer Yaras cheføkonom, og henviser til forsøgsplanen og de høstede udbytter, som kan ses i tabel 1 her på siden.

- Gødningen blev placeret ved såning, mens gyllen blev tilført i stadie 25-30, hvilket mange steder er normal praksis på bedrifter, som har lidt tungere jord, der vanskeliggør nedfældning. For at sammenholde PK-effekten fra gylle er der også udført en behandling, hvor der fuldgødes med YaraMila, forklarer Jesper Ulnitz.

God starteffekt af NPK

Som helhed viser demoforsøget ifølge chefagronomen, at YaraMila giver en meget større dyrkningssikkerhed.

- Starteffekten som følge af NPK vil i nogle år være meget udtalt i form af en hurtigere vækststart og flere sideskud, mens lune og milde vejrbetingelser i foråret i nogle år vil reducere effekten af NPK-gødning, som følge af gode betingelser for mineralisering af næringsstoffer fra gyllen, konkluderer Jesper Ulnitz.

 Starteffekten var, tilføjer han, særlig udtalt i 2021, hvor YaraMila ved såning resulterede i et merudbytte på 4 hkg pr. hektar i forhold til at anvende NS-gødning ved såning af vårbyg i de gyllegødede behandlinger. 

NPK-gødning virker bedre end gylle 

Under visse betingelser virker mineralsk gødning ifølge Yara-agronomen bedre end gylle i vårbyg.

- Dette ses i forsøgsbehandlingerne C og D (se skema, red.), som udelukkende blev gødet med YaraMila/NS-gødning, og det gennemsnitlige merudbytte var på 5-7 procent, når der ikke blev gødsket med gylle i vårbyggen.

- Den gavnlige effekt af YaraMila i vårbyg som supplement til gylle har vi også testet i Landsforsøg. I figur 1 ses resultatet af et forsøg fra 2021, hvor tendensen og resultaterne fra demoforsøgene bekræftes. Således er der et merudbytte på 3-5 hkg ved at placere YaraMila i stedet for NS-gødning, når der anvendes gylle til vårbyg, forklarer Jesper Ulnitz. 

Investering i P og K betaler sig 

Chefagronomen understreger derfor, at landmandens investering i P og K til vårbyg betaler sig i form af bedre dyrkningssikkerhed.

- I både demoforsøgene og i landsforsøget har der været et merudbytte ved at starte gyllegødet vårbyg med YaraMila i stedet for kvælstofgødning. Udover et merudbytte, som afhængig af bytteforholdet mellem gødnings- og kornpris vil være mere eller mindre positivt i det aktuelle høstår, vil investeringen i lidt mere fosfor og kalium på sigt betyde en mere frugtbar jord, konkluderer Jesper Ulnitz.

Han tilføjer, at udbytterne i demoforsøgene på 85 hkg pr. hektar frafører 28 kg fosfor og 94 kg kalium pr. hektar, når halmen også fjernes. 

Tilføres der ikke samme mængde af næringsstoffer, som der fraføres, vil jordens værdi og dyrkningssikkerhed forringes tilsvarende. På meget kort sigt kan det lade sig gøre at udpine jorden, men man skal være meget varsom med en sådan strategi, minder han om, og slutter:

- Det, man hæver fra »jordbanken«, skal sættes ind igen, og det sikreste er at tilføre P og K svarende til den forventede fraførsel. Specielt vårbyg er følsom for mangel på fosfor og kalium, og som resultaterne viser, kan det godt betale sig at være omhyggelig med forsyningen af næringsstoffer til vårbyg. 

Læs mere om Gødskning

Hold dig opdateret om de afgørende nyheder inden for gødskning. Udforsk ny teknologi og lad dig inspirere af de mest bæredygtige og effektive metoder i branchen.

Læs mere her

Læs også