Behov for vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps om efteråret?

I år er der mulighed for tidlig såning af vinterraps. Det kan hurtigt medføre ekstra sprøjteopgaver i rapsen afhængig af vejret indtil frost.

I efteråret skal der tages stilling til behovet for at vækstregulere vinterrapsen og bekæmpe svampesygdomme. Vækstreguleringen medfører, at vækstpunktet bliver tættere på jordoverfladen, og dermed er det mindre udsat for frostskade.

- Vækstregulering er derfor først og fremmest aktuelt i tidligt såede marker og i andre marker med meget kraftig vækst, oplyser Seges.

Foruden tidlig såning kan mildt vejr, god næringsstofforsyning, god etablering og højt plantetal give en kraftig vækst. Forædlerne angiver også, at der er forskelle på sorternes væksthastighed i efteråret, og angiver sorter, som er mere velegnede til tidlig såning.

Tidlig såning - stor virkning

Relativ få dages tidligere såning bidrager meget til rapsens kraftigere udvikling.

- Det kan blandt andet ses ud fra en såkaldt graddagsmodel, der kan anvendes til at vurdere, om det samlede antal graddage før vinterens indtræden bliver væsentlig over de 500-550 graddage, oplyser Seges.

- Vækstregulering om efteråret i kraftigt udviklede marker er en forsikring mod udvintring.

Der findes enkelte tyske forsøg fra tidligere år, hvor der er opnået større merudbytter for vækstregulering om efteråret, fordi vækstregulering her forbedrede overvintringen.

- I disse forsøg fandtes både flere overlevende planter og flere planter, som om foråret skød normalt fra hovedskuddene, når der var vækstreguleret om efteråret.

Skyder fra siden

Ved frostskade skyder planterne ofte fra siden, hvis de overlever.

Der er i de fleste landsforsøg de senere år ikke opnået sikre merudbytter for vækstregulering, hvilket sikkert skyldes relativ milde vintre.

Kun Caryx og Juventus er godkendt til vækstregulering. Sammenligning af 0,7 l/ha Caryx og 0,95 l/ha Orius i tyske forsøg har vist mest vækstregulering med Caryx.

- Ved tidlig anvendelse kan anvendes lavere doser. I Tyskland anbefales i særligt kraftige marker to behandlinger om efteråret, men dette vurderes ikke aktuelt i særlig mange marker i Danmark, oplyser Seges.

Svampesprøjtninger

De hvide bladpletter med sorte frugtlegemer ved angreb af rodhalsråd er lette at kende, og de kan ikke forveksles med andre svampesygdomme.

I forsøg har der ikke været særlig god sammenhæng mellem bladangreb og angreb på rodhalsen. Marker med tynde stængler skades ofte mere af angreb end veletablerede marker med tykke stængler, fordi tynde stængler med angreb lettere nødmodner, fortæller Seges.

Smitstof kommer især via vindsmitte fra planterester i nabomarker med høstet raps.

- En målrettet bekæmpelse af rodhalsråd anbefales kun ved kraftige angreb med bladpletter på næsten alle blade, oplyser Seges.

Lejesæd

Bladangreb tillægges ikke stor betydning for udbyttet, men angrebet kan brede sig fra bladene via bladnerverne til rodhalsen med væltede planter næste forår og sommer som resultat.

Rodhalsråd kan ikke bekæmpes effektivt om foråret. Svampen trives bedst i et fugtigt og mildt efterår. Under kølige betingelser vokser svampen ofte så langsomt, at bladene visner og falder af, før angrebet når rodhalsen.

- En anden bladsvamp i raps, lys bladplet, anbefales først bekæmpet om foråret under danske forhold, understreger Seges.

I UK er smittetrykket af lys bladplet væsentlig højere, og her udføres tit en bekæmpelse i november, selv om symptomer oftest ikke er synlige på dette tidspunkt.

Ønskes effekt mod lys bladplet i efteråret, skal der således udføres en meget sen bekæmpelse i oktober-november.

Indenfor de såkaldte Triazolregler tæller efterårsanvendelse af svampemidler i vinterraps meget hårdt.

Bland ikke med Belkar

Følg altid etiketternes anvisning vedrørende blanding med andre midler. 

- Vær særlig opmærksom på, at firmaet angiver, at ukrudtsmidlet Belkar ikke bør blandes med vækstreguleringsmidler, svampemidler med vækstregulerende effekt, græsmidler eller højkoncentrerede bormidler, påpeger Seges.

Og der anbefales minimum syv dage mellem behandlinger.

- Behandling med Belkar i afgrøder, som er vækstreguleret, bør først ske, når væksten er genoptaget, hvilket i nogle tilfælde kan betyde, at intervallet på de syv dage skal øges, slutter Seges.

jpj

Læs også