Kommuner frigiver arealer til minivådområder

Frem til den 28. januar kan lodsejere og oplandskonsulenter anmode kommunerne til at etablere minivådområder i 2022.

Landbrugsstyrelsen har netop offentliggjort udpegningskortet, der viser, hvor lodsejere kan søge tilskud til at etablere minivådområder i 2022.

Man kan finde det nye udpegningskort på Miljøgis under fanen »minivådområder«. Kortet hedder »Minivådområdekort 2022, før høring og frigivelse af arealer«.

Det er Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, der har leveret datagrundlaget til udpegningskortet til Landbrugsstyrelsen. Bemærk, at udpegningskortet er sendt i høring, og der tages forbehold for mindre ændringer.

På udpegningskortet kan man også se arealer, der er udpeget til de større, kommunale vådområdeprojekter. De arealer, der er klassificeret som »opland til lavbund i ådal« og bliver i kortet vist som »Betinget egnet«, »Betinget potentielt egnet« eller »Betinget potentielt egnet, drænet«.

Arealet kan frigives

Hvis man som lodsejer ønsker at søge om tilskud til at etablere et minivådområde i 2022 på et areal, der er markeret som »betinget egnet«, »betinget potentielt egnet« eller »'betinget potentielt egnet, drænet« i styrelsens udpegningskort kan man anmode sin kommune om, at de frigiver arealet.

Kommunen skal derefter oplyse til Landbrugsstyrelsen, om arealet kan bruges til et minivådområde senest den 28. januar 2022.

- Derfor anbefaler vi, at du hurtigst muligt sender din anmodning til din kommune, som vurderer din sag, og tager stilling til, om et minivådområde vil være et bedre virkemiddel på det specifikke areal end et stort vådområde, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Frivillig indsats

- Du kan få gratis hjælp til at søge om tilskud til etablering af et minivådområde hos oplandskonsulenterne. Hvis du ikke allerede er i kontakt med en oplandskonsulent, er det en god idé at kontakte en oplandskonsulent allerede nu, lyder det fra styrelsen.

Minivådområdeordningen er en af de frivillige indsatser, som skal medvirke til at reducere udledning af kvælstof til vandmiljøet.

Tilskuddet til etableringen af et minivådområde er 100 procent finansieret med EU-midler via Landdistriktsprogrammet. Du kan desuden søge om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområdet i 10 år.

Læs også