Statsindkøbte naturområder skal give levesteder for truede arter

Otte nye områder er kommet på listen over statslige arealer. De skal skabe bedre sammenhæng i statens skove og naturområder. Købene er en del af aftalen om naturpakken og finansieres af salg af bygninger og grunde med lav naturværdi.

Staten kan nu udvide og styrke arbejdet med at sikre levesteder for truede arter og sjældne naturtyper såsom Tøndermarskens engsnarrer, Rebild Bakkers kildevæld og Sydlangelands moser og rigkær.

De tre steder har det til fælles, at de nu er en del af statens skove og naturområder. I alt er der i år købt knap 70 hektar ny statslig natur fordelt på otte områder, der alle ligger i sammenhæng med eksisterende statslige skove og naturområder.

- Når staten opkøber arealer, der ligger i forlængelse af værdifulde statslige naturområder, får vi større naturarealer, som det er nemmere at pleje og sikre. Det gavner naturen, og samtidig får alle danskere fremover flere større naturarealer, der er tilgængelige for alle, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Opkøbet er en del af ”Aftalen om Naturpakken”, hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti har afsat en pulje på cirka 10 mio. kroner årligt i perioden 2017-2019 til at opkøbe arealer, der giver bedre natur. Købene er finansieret af salg af bygninger og grunde, som ikke længere er knyttet til Naturstyrelsens kerneopgaver inden for natur og friluftsliv.

Et godt eksempel er det nyindkøbte område i Tøndermarsken. Her vil købet af et cirka fem hektar stort område forene to isolerede og svært tilgængelige statslige engarealer mellem Vidåen og den dansk-tyske grænse.

Det gør det muligt at etablere en langt større indhegning til kreaturer, der er et vigtigt redskab i plejen af området. Områdets ynglende engfugle har nemlig brug for åbne områder med helt kort græs, så de nemt kan finde føde og dertil kan holde øje med eventuelle fjender. Det er kreaturerne med til at sikre.
 

En større indhegning vil derfor kunne understøtte en positiv udvikling af bestanden af eng- og rørsumpfugle, herunder de to truede arter engsnarre og plettet rørvagtel.
 

Læs også