Lystbetonet landbrugsliv på Margård

Som ejer af Margård Gods på Nordfyn møder Per Bo Hansen tidens spændende udfordringer for landbruget.

»Vejen til Margård fra Vigerslev by går hen over vide marker, derefter gennem den lille lund, for til sidst at runde Damholen, hvis blanke vand genspejler svære, bredkronede kastanier, der halvvejs skjuler general Grüners stilfulde bygning. Margård præges af en vis stilfærdig fornemhed, der harmoniserer med det omliggende landskabs rolige og jævne karakter«.

Historikeren Poul Bredo Grandjean har skrevet ordene om Margård, der i dag beboes af godsejer Per Bo Hansen med familie.

- For mig er det helt vildt spændende at være landmand. Jeg glæder mig til at komme på arbejde hver dag. Jeg har også været engageret i anden produktion og handel, men land- og skovbruget med dets spændende udfordringer er ubetinget den store interesse, fastslår Per Bo Hansen, der er uddannet agrarøkonom fra Næsgård Agerbrugsskole.

Tilfældighedernes spil
Margård har siden Erik Menveds tid registreret ejerne i 700 år. To slægter, først Bryske og senere Grüner/Schøller ejede hver godset i flere hundrede år samt indimellem også Dallund og Langesø.

Per Bo Hansen fortæller, at der ved oberst Grüner Schøllers død i 1982 var to sønner, som ikke var interesseret i at overtage ejendommen. Ved tilfældighedernes spil blev der mulighed for, at hans far, Hans Flemming Hansen, der ejer naboejendommen Vigerslevgård, kunne købe Margård.

- Det var gunstigt for den igangværende svineproduktion at anskaffe nabojorden til bedriften, og senere er det så blevet mit privilegium at videreføre landmandstilværelsen her på stedet, siger Per Bo Hansen og tilføjer, at det skete fra 1999 med successiv overtagelse.

- Forinden havde jeg ellers haft anden ejendom på 67 hektar og med 600 søer. Den blev solgt, men jorden har jeg fortsat i forpagtning, nævner Per Bo Hansen.

Tilkøbt skov og jord
Siden starten på Margård er der for nogle år siden suppleret med køb af Søndersø Skov og for nylig et jordareal ved Allesø. Aktuelt er der godt 500 hektar til godsdriften plus forpagtning.

Per Bo Hansen fortæller, at Margård er en planteavlsbedrift, men med svineproduktion af 7.500 slagtesvin på Vigerslevgård. På et engareal færdes nogle ammekøer, men om vinteren i dybstrøelse på Vigerslevgård.

- Det er kun en stakket frist, inden vi dropper ammekøerne. Beslutningen er taget. De er hyggelige at have og nyttige for afgræsning, men samlet set står indsatsen ikke mål med udbyttet. Politisk er det ikke den rigtige vej, men jeg har ikke indgået miljøaftaler, så der kan måske udlejes græsningsarealer, bemærker godsejeren.

Planteavlen på Margård omfatter som ubetinget største afgrøde vinterhvede, men desuden avles strandsvingel, rajgræs, vinterraps, lidt vinterbyg samt vårbyg, der bliver sået til maltbyg, men kan anvendes til svineproduktionen efter hjemmeblanding.

Driftsbygningerne er placeret samlet i afstand fra hovedbygningen, men inden for de seneste 10 år er der sket fornyelse. Dels er opført et maskinhus samt 1.400 kvadratmeter lagerbygning.

10 års maskinfællesskab
Med begrundelse i rationel drift og til økonomisk fordel for begge parter har Per Bo Hansen i 10 år haft maskinfællesskab med Nils Bendixen, Morud.

- Et stort plus med fællesskab er sparringen, hvor der ses med fire øjne frem for to. Vi er også to personer til at agere, når der sker noget. En anden fordel er hurtigere opslidning af maskineriet, og dermed hurtigere udnyttelse af nyere teknologi, nævner Per Bo Hansen.

Der overvejes pløjefri dyrkning, som blandt andet skal ses i relation til en person mindre i bedriften. Aktuelt er der kun en ansat til skov og mark samt en i staldene fire dage om ugen plus seniorindsats fra Hans Flemming Hansen.

- Arbejdet mangler ikke. Vi kunne snildt bruge mere mandskab til bygningerne, og jeg kan se store udfordringer i at sikre fagligt uddannede medarbejdere og honorere dem i lønningsposen, men pengene begrænser. Vi har heldigvis likviditet i bedriften, men der skal strammes hårdt op, så fremtiden sikres, pointerer Per Bo Hansen.

Ingen herremandstilværelse
Når man som Per Bo Hansen kan lide det daglige landbrugsarbejde, så er det en helt anden tilværelse end tidligere tiders herremænd.

- Det kræver ikke alene ens egen indsats, men sandelig også familiens forståelse for at der er sæsonarbejde, som tager mere end fuld tid. Her i hjemmet er det to døtre på 11 og 12 år samt en dreng på ni måneder med ægtefællen Dorthe Møller, der er selvstændig fotograf og arbejder med opbygning af webshops, fortæller Per Bo Hansen.

Han glæder sig over, at der i de unge år blandt andet blev spenderet jordomrejse, inklusiv Australien, men han erkender, at det hjemlige landbrug i dag kræver den skærpede bevågenhed.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også