Høegh: Fejlfortolkninger fra Miljøstyrelsen skyld i overimplementering

Venstres miljøordfører, Henrik Høegh, langer ud efter Miljøstyrelsen for at have fejlfortolket EU's vandrammedirektiv, og være skyld i en voldsom overimplementering. Miljøministeren afviser.

Selvom det var under den tidligere regering, at vandplanerne blev lanceret, og det var her, at fejlklassificeringen af mange vandløb fandt sted, så er det den nuværende miljøministers ansvar at få rettet op på det.

Sådan lød det fra Venstres miljøordfører, Henrik Høegh, da han i torsdags havde kaldt miljøminister Ida Auken (SF) i åbent samråd om overimplementering af EU's vandrammedirektiv.

Som han har givet udtryk for flere gange på det seneste, så blev han selv først i sommer opmærksom på problemet om, at Danmark i langt højere grad end vore nabolande klassificerer vandløb som naturlige frem for stærkt modificeret eller kunstige.

Vores fejl
Den daværende miljøminister Karen Ellemann (V) lovede, ikke mindst efter et længerevarende hårdt pres internt i Venstres folketingsgruppe, at gennemgå det faglige grundlag i vandplanerne. Hun lovede at få rettet op på det, som de fleste inden for landbruget er helt enige om, er decideret fejl, når vandløb, der tydeligt er blevet reguleret, så de kan anvendes til afvanding, er blevet klassificeret som naturlige, og dermed i fremtiden opnår langt hårdere restriktive krav, når det kommer til oprensning.

Det nåede hun dog ikke inden den blå regering mistede magten.

- Selvom fejlen var der hos os, og først blev erkendt før sommeren, så er det altså ministerens ansvar at få rettet op det, inden man sender det af sted, sagde Henrik Høegh, der under samrådet gjorde klart, at han mener, at det er fejlfortolkninger fra Miljøstyrelsen af EU's vandrammedirektiv, der er skyld i, at der muligvis finder en overimplementering sted i Danmark.

Hovedparten af vandløb er reguleret
Eksempelvis er der blevet sendt besked ud til miljøcentrerne i Danmark, at langt hovedparten af de danske vandløb i gennem tiden er blevet reguleret, og de er en del af et drænsystem, men som udgangspunkt betyder det ikke, at vandløbene skal udpeges som stærkt modificeret.

- Det synes jeg, er en fejlfortolkning fra Miljøstyrelsens side i forhold til den måde, som jeg læser vandrammedirektivet på, sagde Henrik Høegh, og henviste til DMU, som selv har anbefalet at de regulerede vandløb, blev udpeget som stærkt modificeret.

Samtidig henviste han til KTC, der er kommunernes tekniske chefers forening, som har været ude for at forsøge at få ændret mange af vandløbenes klassificering, da de er af den opfattelse, at disse aldrig vil kunne opnå den krævede gode økologiske tilstand, som et naturligt vandløb kræver.

Ingen fejlfortolkning
Miljøminister Ida Auken var dog ikke overraskende af den holdning, at der ikke har fundet nogen fejlfortolkning sted fra Miljøstyrelsens side, og at der heller ikke er tale om en overimplementering af vandrammedirektivet.

- Det er forkert at antage at et hvilket som helst vandløb, som har en funktion i relation til dræning skal udpeges som stærkt modificeret, sagde Ida Auken, og gjorde klart at hun nok aldrig bliver enig juridisk med Henrik Høegh i, hvordan direktivet skal fortolkes.

Hun forklarede, at i overensstemmelse med direktivet beror hvert vandløb på en konkret vurdering.

- I de vandplaner som jeg snart sender til Kommissionen vil der være foretaget rettelser af uhensigtsmæssigheder i forhold til de udkast, som den tidligere regeringen sendte i høring. Blandt andet er der fjernet en række vandløb, som helt åbenlyst havde til formål at afvande området, og som var gravet og ikke tidligere har været naturlige vandløb, sagde Ida Auken.

Gjorde det godt i Storstrøm
Under samrådet roste Henrik Høegh for måden, som Miljøministeriet har gennemgået vandløbene i det gamle Storstrøms Amt, hvor den største del af de 2.000 kilometer vandløb, som er taget ud i de endelige vandplaner, har fundet sted. Han mener, dog der er masser af andre områder i landet, hvor der fortsat stadig er behov for at gennemgå vandløbene med en tættekam.

Der vil være nogle stede, hvor vandplanerne vil være skyld i store økonomiske konsekvenser, mener han.

Her slog Ida Auken dog fast, at det allerede var sket. Hun slog fast, at hun vil have en ensartet implementering af vandplanerne over hele landet.

- Det er jo lige præcis det, som vi allerede har gjort nu. Vi har ensrettet vandplanerne, og vi har taget alle de vandløb, der er skabt til afvanding ud nu, sagde Ida Auken.

Svaret så dog ikke ud til at tilfredsstile venstremanden, der svarede igen med en hovedrysten.

Læs også