Landbruget vil genoptage målinger af nitrat

Prøvetagninger vil blive påbegyndt i efteråret, hvor afstrømningen begynder. Der skal udtages prøver over hele landet på forskellige bedrifts- og jordtyper.

Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, vil genoptage målingerne af nitratindholdet i drænvand.

Baggrunden er, at videngrundlaget for de vandplaner, der har været i høring tidligere på året, har vist sig at være svagt og mangelfuldt, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

- Erhvervet kan ikke være tjent med, at eventuelle kommende indgreb mod dyrkningsfriheden bygger på et svagt fagligt fundament. Vi vil gerne vise, at tabet af nitrat fra dansk landbrugsjord er særdeles lavt sammenlignet med, hvad det var for kun 20 år siden, siger gårdejer Torben Hansen, der er formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.

- En af grundene til, at vi genoptager målingerne er, at det faktisk har vist sig, at nitratindholdet flere steder er så lavt, at der ingen effekt kan opnås af at lave yderligere tiltag, så som minivådområder, siger Torben Hansen videre.

Begynder til efteråret
Prøvetagningen vil blive påbegyndt i efteråret, hvor afstrømningen begynder. Der skal udtages prøver over hele landet på forskellige bedrifts- og jordtyper.

Resultaterne skal sammenholdes med det, som blev målt i de såkaldte drænvandsstationer, der blev fulgt igennem mange år af Statens Planteavlsforsøg, der nu hører under  Aarhus Universitet.

I begyndelsen blev målingerne finansieret af statslige midler, og i perioden 1998 – 2003 finansierede erhvervet det selv via de såkaldte promilleafgiftsmidler. Disse drænvandsstationer har leveret en væsentlig del af den viden, der ligger til grund for rækken af  vandmiljøplaner, og med de mange ændringer af dyrkningspraksis, der er sket siden 1980’erne, vil indholdet af nitrat i drænvand i dag være særdeles lavt.

- Hvor lavt vil de nye prøver bidrage til at få afklaret, pointeres det fra Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.

Læs også