Grådigt græsukrudt

(Effektivt Landbrug) SPREDNING: Agerrævehale spreder sig fortsat. Landmænd, som har parkeret ploven, skal være ekstra opmærksomme på den tabsvoldende ukrudtsart.

Agerrævehale er en grådig ukrudtsart, som fortsat »æder« sig ind på arealer, hvor der dyrkes meget vintersæd. Derfor bliver den en af de græsarter, landmændene skal slås med, når marksprøjten inden længe skal på forårsarbejde i marken. Ikke mindst hvis de bor i den sydlige del af landet.

- Vi har især problemet ude i marsken, og der skal man gøre noget ved det, for når agerrævehale er et problem, så er den virkelig et problem, siger Jørgen Berthelin, planteavlskonsulent i Sønderjysk Landboforening.

- Ude i marsken kæmper agerrævehale med vindaks og burresnerre, og bekæmper man den ene, så er der bedre plads til de andre. Derfor skal man helst bekæmpe dem alle på en gang, fortsætter planteavlskonsulenten og tilføjer, at agerrævehalen kan tage halvdelen af udbyttet, hvis den ikke bliver bekæmpet.

Ifølge Landscentret har der været afprøvet mange forskellige løsninger i relativt få forsøg. Konklusionerne er, at bekæmpelsen af agerrævehale skal baseres på de tre midler Lexus, Topik og Primera Super, hvoraf de to førstnævnte kun kan anvendes i vinterhvede. Endvidere har Boxer, der kan anvendes i al vintersæd, en betydelig effekt ved høje doser.

Forsøgene viser desuden, at bekæmpelsen af agerrævehale skal indledes om efteråret, og derfor kan problemet med agerrævehale blive særlig stort i år, fordi mange ikke fik foretaget bekæmpelse i efteråret på grund af det fugtige vejr.

Der er også en andet problem. Nogle steder vil Agerrævehalen volde særlige problemer, fordi den har udviklet resistens overfor en række herbicider. Det er en udvikling, som er sket indenfor de seneste år.

I 2002 blev 11 frøprøver af agerrævehale undersøgt for resistens overfor Primera Super. Testen på Danmarks JordbrugsForsning viste, at ingen af disse prøver var fuldstændig resistente, men to af prøverne var delvis resistente. I en anden test viste syv ud af 20 prøver tegn på resistens.

Det betyder, at man så vidt muligt bør skifte mellem de midler som er til rådighed, det vil sige Lexus, Topik og Primera Super og – når det bliver godkendt - Atlantis.

- Vi har en lille vifte af midler til rådighed, og når bare man bruger dem fornuftigt og skifter mellem midlerne, så får man ikke problemer med resistens, siger planteavlskonsulent Jørgen Berthelin fra Sønderjysk Landboforening.

Landmænd, der har parkeret ploven og anvender reduceret jordbearbejdning, skal holde et ekstra vågent øje med ukrudtsbekæmpelsen. Den samlede bestand af ukrudt ændres ikke nødvendigvis ved pløjefri dyrkning, men artssammensætningen bliver anderledes. Blandt andet vil græsukrudt som agerrævehale, vindaks og gold hejre klare sig bedre.

Ved pløjefri dyrkning skal man være opmærksom på, at mange jordmidler kommer til at virke lidt dårligere. Derfor bør man i højere grad satse på bladvirkning og først indlede efterårsbekæmpelsen, når ukrudtet er fremspiret.

Desuden – det gælder generelt og ikke kun for dem, der praktiserer reduceret jordbearbejdning – bør sædskifte, herunder muligheden for bekæmpelse med Kerb i vinterraps, såtidspunkt og jordbearbejdning benyttes som komponenter i strategien mod agerrævehale.

Agerrævehale forekommer på visse lokaliteter, fortrinsvis i den sydlige del af landet, men ses også andre steder.

Opformering: Frøproduktionen af en enkelt plante kan være op til 600 frø. Opformeringen begunstiges af tidlig såning af vintersæden. Agerrævehale fremspirer fortrinsvis om efteråret.

Betydning: Ved større forekomster af agerrævehale, selv i tætte vintersædsmarker, kan den være meget tabsvoldende. I frømarker med hundegræs, svingel og rajgræs er planten uønsket, fordi frøene er vanskelige at rense fra. Effektiv bekæmpelse er af stor betydning.

Bestemmelse: I de tidlige stadier kendes planten på det sammenrullede bladleje. Bladene er korte med tydelige ripper på oversiden. Bladskederne er tydelig rødfarvet. Bladtænder mangler. Kan forveksles med kvik, som har bladtænder. Hen på sensommeren og ved høst er planten karakteristisk ved de høje oprette strå, der rager oven ud af afgrøden. Småaksene er samlet i en cylinderformet dusk, som kan forveksles med timothe.

Kilde: BASF

Læs også