Gamle danske husdyr skal pleje de sydfynske øer

(LANDBRUG FYN) Forstanderen på Vestfyns Efterskole i Tommerup vandt Genressourceudvalgets idekonkurrence om gamle danske husdyrracer til naturpleje.

Arbejdet med at bevare de gamle danske husdyrracer er en sag, der ligger mange på sinde - og ikke kun noget, der foregår på Oregaard.

Således udskrev Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr - i daglig tale Genressourceudvalget - i juni måned en idekonkurrence vedrørende anvendelse af gamle danske husdyrracer til natur- og landskabspleje. Der var udlovet henholdsvis 15.000, 10.000 og 5.000 kroner til de mest perspektivrige forslag.

Konkurrencen er netop blevet afgjort, og vinderen blev forstander Poul Petersen, Vestfyns Efterskole i Tommerup, med ideer om at anvende gamle danske husdyr til landskabspleje af øerne i Det Sydfynske Øhav.

De øvrige vindere blev Leo Kortegaard, Års, med forslag om naturpleje af de fredede himmerlandske heder, og Randers Regnskov med ideer til udvidelse af allerede eksisterende projekt med afgræsning af vådområdet Vorup Enge.

Ud over de præmierede forslag blev der indsendt yderligere ni forslag, heraf to fra Fyn: Mogens Eriksen, Odense N, kom med ideer til anvendelse af heste, køer, får, geder, høns, ænder, gæs og raceduer til naturpleje. Og Specialklubben for Danske Landhøns ved Leif Overgaard, Tommerup, stillede generelle forslag til, hvorledes gamle husdyr - specielt fjerkræ - kan bevares.

Kort fortalt indeholder Poul Petersens vinderprojekt et forslag til at anvende oprindelige danske husdyr til landskabspleje i Det Sydfynske Øhav. Øhavet er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, hvor den karakteristiske naturtype er strandeng.

Øhavet er karakteriseret af holme og småøer, hvilket besværliggør transport af dyr til disse. Imidlertid har Fyns Amt anskaffet kvægfærgen »Yrsa« til transport af dyrene til øer og holme, hvor der normalt ikke er færgetransport.

Ifølge forslaget etableres en besætning af Rød Dansk Malkerace på Birkholm. Som tovholder for projektet står forstander Poul Petersen, der har en ejendom på Birkholm med 27 tønder land, der skal afgræsses. I vinterhalvåret tages dyrene hjem til Tommerup Nørremark, hvor Vestfyns Efterskole holder til, og hvor man har de fornødne staldfaciliteter. Efterskolen har i øvrigt i nogle år haft en fårebesætning på græs på Birkholm hver sommer.

- Om foråret bliver dyrene insemineret med sæd fra tyre, der er registreret som original RDM, inden de sejles over til Birkholm med »Yrsa«, fortæller den vestfynske efterskoleforstander, der er kendt for initiativer på en lang række områder.

- Avlen styres i samarbejde med en lokal avlsforening og en kvægkonsulent. Dyrene er samtidig et undervisningsmiddel for skolens elever, hvoraf flere efter endt efterskoleophold fortsætter på landbrugsskole, påpeger Poul Petersen. Han oplyser, at Vestfyns Efterskole i flere år har haft samarbejde med lokale landmænd og med Korinth Landbrugsskole.

Vinderprojektet indeholder desuden forslag om, hvordan en række andre øer i Det Sydfynske Øhav kan afgræsses af andre gamle husdyrracer - én race af samme art på hver ø.

Som start på »Projekt Rød Dansk Malkerace« er det efter megen søgen og mange forhandlinger lykkedes Vestfyns Efterskole at anskaffe en ko og to kviekalve, der alle er dokumenteret og registreret som original RDM.

Koen, der er to år gammel, kommer fra den kendte avler Hans Westergaard ved Skanderborg, hvortil forbindelsen er skabt via en anden kendt avler af gammelt dansk kvæg, Leo Kortegaard, Års. Koen er for nylig insemineret med RDM-tyren Give Fyn, der ligeledes er registreret original RDM.

De to kviekalve er begge tre måneder gamle og er opdrættet hos en fætter til Hans Westergaard.

Den lille RDM-besætning bliver på Vestfyns Efterskole i vinter, hvor dyrene passes af to 16-årige elever fra skolens 10. klasse: Daniel Schulz, der er fra Nordborg på Als, og som efter efterskolen vil på landbrugsskole, og Stefan Lorentzen, der er fra Broby og som har hjulpet til i en besætning på 110 køer, som han har malket efter skoletid.

- Til foråret bliver dyrene sejlet over til Birkholm, hvor de skal gå hele sommeren. Og inden den tid håber vi at kunne få fat i nogle få stykker flere originale RDM-dyr, siger Poul Petersen.

Alle interesserede vil i øvrigt have lejlighed til at se dyrene og stifte nærmere bekendtskab med Vestfyns Efterskole ved »Efterskolernes Dag« på søndag, den 26. september, når alle landets efterskoler holder åbent hus.

Læs også