Gode resultater med fiberkompost

(LANDBRUG FYN) Anvendelse af fiberkompost - den tykke fraktion fra separering af afgasset gylle hos Fangel Bioenergi - har været en positiv overraskelse i Landsforsøgene, som blev offentliggjort i fredags.

»Gylleseparering er et emne, der længe har optaget sindene, såvel i landbruget og industrien som blandt politikerne på Christiansborg. Mange metoder og teknikker har været »i spil«, og nogle betragter gylleseparering som »de vises sten«, mens andre stiller sig tvivlende over for værdien.«

Sådan skrev Landbrug Fyn den 19. maj i år, og emnet er stadig omdiskuteret. Men nu har man nogle regulære forsøgsresultater at »hænge sin hat« på. Det fremgår af oversigten over Landsforsøgene 2003, der netop i fredags blev offentliggjort af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl.

Hos Fangel Bioenergi, der ejes af Bigadan A/S i Skanderborg, har man i godt halvandet år praktiseret gylleseparering på biogasanlægget i Fangel syd for Odense.

Den afgassede gylle bliver i en dekanter-centrifuge separeret i en tyk og en tynd fraktion. Det er den tykke fraktion - i form af fiberkompost - som har været med i Landsforsøgene.

- Til vinterhvede er fiberkomposten dels udbragt og nedpløjet om efteråret - og dels udbragt om foråret, hvor den er udspredt oven på afgrøden.

- Forventningen var, at udnyttelsen af kvælstoffet (N) i fiberkomposten ville være lige god ved begge metoder. Men det viste sig, at mens udnyttelsen ved efterårsudbringning lå på de forventede 20 procent, så var udnyttelsen ved udbringning om foråret væsentligt bedre, nemlig omkring 50 procent.

- Nedpløjning om efteråret har givet en mindre ammoniakfordampning, men til gengæld en vis udvaskning. Omvendt har udspredning på afgrøden om foråret givet en vis ammoniakfordampning, men ingen udvaskning, påpeger Torkild Birkmose. Han betegner det som et opmuntrende resultat, at det er muligt at opnå en udnyttelsesgrad på 50 procent ved udbringning på vinterhvede om foråret.

- Resultaterne i vårbyg svarer nogenlunde til mine forventninger, men forårsudbringningen til hvede har overrasket mig.

- Jeg har ingen god forklaring på resultaterne, men måske skyldes det overraskende gode resultat ved forårsudbringning til vinterhvede, at det kvælstof, der fordamper, optages i hvedens blade.

- På grund af et stort indhold af organisk bundet kvælstof, der frigives over en længere periode, skulle den bedste udnyttelse teoretisk være i sukkerroer, der optager næring over en lang vækstperiode, mens vårbyg har en ret kortvarig kvælstofoptagelse.

- En konklusion på forsøgene må være, at der kan opnås en ganske god udnyttelse af fiberkompost. Og at ikke mindst rene planteavlsbrug kan have godt af at få tilført organisk stof via fiberkompost, slutter Torkild Birkmose.

- Komposten bliver derfor afsat med et krav om kvælstofudnyttelse på 20 procent. For at få balance i regnskabet viser tallene for det sidste gødningsår, at returgyllen skal udnyttes med 75,5 procent.

- Spørgsmålet er, om udnyttelsesprocenten i gyllen bliver for høj. Det har vi haft en del diskussioner om, men her viser forsøgene også, at den separerede gylle kan udnyttes noget bedre end den almindelige afgassede gylle.

Efter varmebehandlingen pumpes gyllen over i en gasreaktor, hvor den i gennemsnit vil være i 18 døgn, mens den afgiver gas. Gasreaktoren tilføres 220 tons biomasse (gylle, slagteriaffald m.v.) pr. døgn, og der produceres 11.000 m³ biogas i døgnet.

Den afgassede gylle pumpes til en lagertank, hvorfra cirka tre fjerdedel går til dekanter-centrifugen. Den tykke fraktion, fiberkomposten, har hidtil haft en tørstofprocent på 30, men driftsleder Jan Thomsen, Fangel Bioenergi, oplyser, at man i 2004 vil se på muligheden for at montere en presse, som kan bringe tørstofprocenten op på 40. Det vil ikke mindst medføre lavere transportudgifter.

Fiberkomposten, hvoraf der på årsbasis produceres omkring 7000 tons, har hidtil primært været afsat til godserne Sanderumgaard og Bramstrup samt til enkelte landbrug på Nord- og Vestfyn.

- Vi vil gerne give flere mulighed for at modtage fiberkompost i de kommende år, siger Bigadans direktør, Karsten Buchhave. Han oplyser, at komposten som udgangspunkt er gratis for modtagerne, og at den leveres frit inden for en afstand af ca. 20 km fra Fangel. Ved længere transport kan der blive tale om et beskedent tillæg for kørsel.

Læs også