Rekord-år for DLG

DLG havde i 2001 den højeste nettoomsætning i selskabets historie. Medvirkende hertil var fusionerne med FAF på Fyn og dannelsen af SAF i det sydlige Jylland.

DLG-koncernen havde i 2001 en nettoomsætning på 11.268 mio. kr. Det var en stigning på 10,3 pct. i forhold til 2000 – og den højeste nettoomsætning i selskabets historie.

Det fremgår af den netop udsendte koncernberetning for 2001 fra DLG, Dansk Landbrugs Grovvareselskab.

I tre-årsperioden siden 1998 er omsætningen steget med 36 procent. Omkring en tredjedel af væksten skyldes fusionerne med FAF på Fyn og dannelsen af SAF i det sydlige Jylland.

Disse fusioner har styrket koncernens markedsstilling betydeligt i de to landsdele. Herudover har der i andre landsdele som helhed været en tilsvarende organisk vækst i tre-års perioden. Den sidste tredjedel af omsætningsvæksten siden 1998 skyldes væksten i Agrova Food, en række nye aktiviteter på service- og energi-området samt øget aktivitet i Vitfoss Gråsten, Deutsche Vilomix og DLG Polska.

Driftsoverskuddet før finansielle poster og skat (resultat af primær drift med tillæg af resultatandele fra associerede selskaber) blev på 229,8 mio. kr. Det er en stigning fra 155,3 mio. kr. i 2000.

Koncernresultatet før skat blev et overskud på 113,2 mio. kr., hvilket er 40,5 mio. kr. højere end år 2000. Koncernens nettoresultat efter skat blev på 84,6 mio. kr. i 2001. Det er en stigning på 30,2 mio. kr. i forhold til nettoresultatet efter skat i år 2000 og 33,8 mio. kr. højere end budgetteret. Koncernegenkapitalen er vokset fra 1.080 mio. kr. pr. 31.12.2000 til 1.184 mio. kr. pr. 31.12.2001.

Når DLG’s salg af foderblandinger fra 2000 til 2001 sammenholdes med udviklingen i det totale marked i Danmark, vurderes DLG’s markedsandel at være øget yderligere med ca. 2 pct. point.

Blandt hovedopgaverne for 2002 nævner DLG’s koncernberetning blandt andet en fortsat effektivisering af driften bl.a. gennem nye logistiktiltag, en fortsat vækst i salget af foderblandinger, Fortsat vækst på aktiviteterne inden for vitamin- og mineralfoder-blandinger samt fokus på sporbarhed og høj råvarekvalitet inden for foder.

Læs også