Renseanlæg venter kun på pilene

Når et påbud om spildevandsrensning nærmer sig, skal valget træffes. To naboejendomme på Østfyn prioriterede pileanlægget, og jordarbejdet er afsluttet inden tidsfristens udløb.

I alle fynske kommuner står rigtig mange ejendomme i det åbne land over for krav om spildevandsrensning.

For Eva Dam Hansen og Peter Schouboe Christiansen’s ejendom på Lunden 1 tæt ved Risinge i den nordligste del af Ullerslev kommune blev fristen sat til 30. december 2002. Tilsvarende gjaldt kravet også for naboejendommen.

- Vores område blev det første i kommunen i det åbne land, som skulle gennemføre separatkloakeringen, da vi har åbne vandløb tæt på husene. Det er absolut fair, at vi skal kloakere som andre. Vi havde da gerne deltaget i den offentlige kloakering, men det var udelukket, fortæller Peter Christiansen.

Derfor måtte der vælges mellem mange muligheder, da der pludselig kom meddelelse om, at det var nu.

- Der har været holdt nogle generelle informationsmøder af kommunen om den forestående kloakering, men jeg synes langt fra, at vi er blevet oplyst tilstrækkeligt om mulige løsninger. Også om løsninger, som flere kunne være sammen om, mener Eva Dam Hansen og undrer sig over, at lokale entreprenører og kloakmestre ikke har engageret sig mere i emnerne.

- Vi var umiddelbart optaget af at etablere et biologisk sandfilter, men i vores analyse af markedet og produkternes indretning opdagede vi, at med en høj grundvandstand som her skulle vi have det hævet op over jorden, forklarer Peter Christiansen. Og vi ville faktisk få det placeret ude foran vinduerne, supplerer Eva Dam Hansen.

Ægteparret havde også hørt om minirenseanlæg, men erfarede, at de endnu ikke var godkendte.

Men pludselig blev de via en ny oplysning opmærksom på muligheden for et pileanlæg, som de i kraft af, at der var et tilpas stort jordstykke disponibelt, ville kunne etablere.

- Efter en kontakt til Jens Chr. Clausen på Ollerup Maskinstation i Stenstrup besluttede vi at vurdere denne mulighed, som ikke mindst blev gunstig, da det viste sig realistisk at inddrage naboen i projektet. Det bliver forholdsvis billigere, når flere løser problemet sammen, bemærker Eva Dam Hansen.

- Det er et meget miljøvenligt anlæg, som desuden bliver begunstiget af, at det i forhold til andre typer ikke bliver belastet med spildevandsafgift. Og det er ikke uvæsentligt, når der skal ses på investeringen over en længere årrække, påpeger investorerne.

Kombinationen med naboen bliver aftalt med regler for driften, så der ikke bliver tvistigheder om, hvem der kunne have forårsaget et eller andet problem. Og der vil være gensidige tinglyste rettigheder og forpligtelser for de to ejendommes tilslutning.

- Selve anlægget er etableret på tilfredsstillende vis, og vi afventer nu beplantningen af pilene til foråret, hvor den egentlige tilslutning foregår. Myndighederne har accepteret tidspunktet for vores endelige tilslutning og ligeledes, at naboen kobles på i foråret 2004.

- Det er nemlig bedst for anlægget, at vi bliver trinvis tilsluttet, siger Peter Schouboe Christiansen, som efterhånden ved, hvad det vil sige at kloakere i separat i det åbne land.

Læs også