Unge landmænd i VVM-klemme

VVM-sagerne vejer tungt i amternes administration. Det kan tage flere år at få svar på en byggeansøgning, og det stiller især unge landmænd i en vanskelig situation.

Hvis de nødvendige oplysninger er til stede, kan Ringkøbing Amt VVM-behandle en ansøgning om udvidelse af husdyrhold på kun tre uger. Det er danmarksrekord i VVM-behandling.

Det er dog langt fra alle landets amter, der er så hurtige. Nogle steder må landmændene vente meget længe på et svar fra amtet. Og det kan være problematisk. Ikke mindst for unge landmænd.

- Når en ung landmand køber en gård, skaber det store problemer, hvis han skal bruge flere år for at komme igennem med en nødvendig udvidelse eller tilpasning, for at hans landbrug hænger sammen, siger viceformand i Landboforeningerne, Hans Bang-Hansen, som mener, at salgsopstillinger på landbrugsejendomme fremover bør oplyse om mulighederne for den animalske produktion på ejendommen.

Han tilføjer, at de forskellige sagsbehandlingstider skyldes amternes og kommunernes forskellige måde at administrere lovgivningen på. Det kan dog også skyldes naturgivne forskelle fra amt til amt. Under alle omstændigheder mangler der nogle klagemuligheder.

- Når man klager en sag til Naturklagenævnet, skal der meget til, før nævnet tilsidesætter amternes indstilling i sagerne. Som landmand står man uden ret mange klagemuligheder. Og det er utilfredsstillende.

I Sønderlyllands Amt har man inden for det seneste år færdigbehandlet seks VVM-sager. Desuden har man 13 sager under behandling. Amtet har i samme periode færdigbehandlet omkring 100 screeningssager og har 63 under behandling.

- Nogle VVM-sager er lette at behandle. Andre er meget svære. Og de svære sager tager uendelig lang tid, siger planlægger Bente Nielsen, Sønderjyllands Amt. Hun tilføjer, at de lette VVM-sager tager omkring syv måneder at behandle. De svære kan tage flere år. I øjeblikket har amtet for eksempel en sag, der startede i 1999.

- Den ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde og er svær at løse, fordi parterne står stejlt overfor hinanden. Hvis konflikten ikke bliver løst, ender sagen sandsynligvis for EU-domstolen. Og så kan vi blive ved med at bruge en masse ressourcer på den, siger Bente Nielsen.

- Jeg tror, det ville være en fordel, hvis vi i nogle sager kunne sige nej, og landmændene derefter kunne påklage afgørelsen. Det ville være bedre for alle parter. Det er jo ikke gratis for landmanden at gå ind i en VVM-forløb, hvis sagen ender med et nej, siger Bente Nielsen.

Den sønderjyske planlægger mener, at der mangler et bedre regelsæt på området. Et regelsæt, der gør det lettere for sagsbehandlerne at sortere og afgøre sagerne.

- Der er for mange gråzoner. Hvis vi havde bedre mulighed for at sige nej, og kunderne som nævnt kunne påklage sagerne, ville landmændenes retssikkerhed være bedre sikret. Og det ville jeg have det bedre med som administrator, siger Bente Nielsen.

- Når tingene kører optimalt, er vores målsætning, at landmændene skal have svar i løbet af 14 dage. Men det er kun i meget få sager, hvor tingene er fuldt belyst fra starten, at det kan lade sig gøre, siger landinspektør Susanne Møller, Vejle Amt. Hun tilføjer, at en egentlig VVM-behandling i gennemsnit tager et år.

Ifølge Susanne Møller vejleder sagsbehandlerne landmændene, så de i mange tilfælde kan undgå en VVM-sag. Det kan for eksempel ske ved at pege på nogle problematiske steder i ansøgningen, som så kan rettes, inden den viderebehandles.

- Vi har fået en politisk beslutning på, hvilke screeningskriterier vi skal lægge til grund for vurderingen af sagerne. Samtidig har sagsbehandlerne fået kompetence til at træffe beslutninger i de sager, hvor vi ikke finder, der er risiko for en uheldig miljømæssig påvirkning, oplyser landinspektøren.

Læs også