Biogas kan blive et stort bidrag til landbrugets klimaindsats

Landmænd sparer klimaet for metangas, miljøet for fosfor og marken for markstakke, hvis de kommer deres gylle og dybstrøelse gennem et biogasanlæg.

AF: Thomas Vang Jørgensen, økologichef hos Agri Nord og direktør for det kommende Biogas Hobro Nord.

BIOGAS Landbruget skal være klimaneutralt i 2050. Både hvis man spørger Landbrug & Fødevarer, Arla og Danish Crown.

Jeg vurderer, at vejen til klimaneutralitet går gennem et biogasanlæg fordi biogasanlæg bliver landbrugets license to produce forstået på den måde, at biogas er et af de tiltag, der reducerer udledningen af klimagasser fra landbruget, så der i fremtiden kan produceres fødevarer her i landet.

Netop af den årsag har Agri Nord påtaget sig opgaven med at udvikle mulighederne for at etablere et biogasanlæg nord for Hobro. Projektet har på nuværende tidspunkt 64 leverandører. 

2 x klimaeffekt

Efter biogas-processen renses gassen, så den kan sendes ud på naturgasnettet. Det betyder, at klimaet spares for CO2, fordi biogas erstatter fossilt naturgas.

Normalt spreder landmanden dybstrøelsen og gyllen ud på marken, hvor den ligger og udleder metangas. Men når han leverer den til et biogasanlæg, bliver den stærke klimagas opsamlet og udnyttet til grøn energi i stedet for.

Med biogas får vi to gange klimagevinst. Først samler vi metan fra gylle og dybstrøelse, så det ikke fiser op i luften. I næste runde bruger vi den metan til at erstatte naturgas fra eksempelvis Nordsøen.

Passer på næringsstofferne

Når gylle og dybstrøelsen afgasses i et biogasanlæg, bliver næringsstofferne i den afgassede biomasse mere tilgængelig for planterne og det betyder, at landmanden får mere ud af sin gødning.

Biogasanlægget kommer også til at fungere som en form for gyllecentral, hvor de, der har for meget husdyrgødning, kan levere til de, der har for lidt.

Vi fordeler næringsstofferne mellem landmændene. Det giver en bedre fordeling af for eksempel fosfor. Det er godt for vores vandmiljø, at vi udnytter de ressourcer, vi har i husdyrgødningen bedre.

Tillæg for klimatiltag

Jeg er sikker på, at klimatiltag i fremtiden kommer til at indbringe landmanden ekstrabetaling.

Der kommer vi til at se eksempelvis tillæg til mælken, hvis mælkeproducenten leverer sin gylle og dybstrøelse til et biogasanlæg.

Læs også