Stort gravearbejde for entreprenørerne: Nyanlagt okkeranlæg skal forbedre vandkvaliteten

Forbedring af vandkvaliteten i vandløb er et fælles anliggende. I Varde Kommune står det første af i alt 12 planlagte okkeranlæg færdigt efter et vellykket samarbejde mellem landmand og kommune. Et anlæg, der samtidig er resultatet af et stort og omfattende entreprenørarbejde.

Ved etablering af okkeranlægget i Kybæk er der taget 400 meter vandløb ud og i stedet placeret søer.
Ved etablering af okkeranlægget i Kybæk er der taget 400 meter vandløb ud og i stedet placeret søer.

Tæt på Hasselbækgård, syd for Ølgod, løber vandløbet Kybæk, der er et tilløb til Varde Å. Her har Varde Kommune etableret et okkeranlæg, som er det første af sin slags, der står færdigt. Planen er, at der skal etableres 11 lignende anlæg rundt om i kommunen for at forbedre vandområdernes tilstand.

Gravearbejdet begyndte i september 2019. På grund af den meget våde vinter blev entreprenørerne dog tvunget til at holde pause fra 1. november 2019 til 1. april 2020, men omkring 1. maj stod anlægget færdigt.

Ved at reducere mængden af okker i den øvre del af vandområdet er der sket en markant forbedring af vandkvaliteten. Samtidig har udlægning af grus været med til at skabe fysiske forbedringer i vandløbet, og med en vanddybde på 60-70 cm i anlægget vil beplantningen med tiden selv etablere sig.

 

Tørre marker

På Hasselbækgård glæder landmand Frede Nørtoft Jensen sig over de forbedringer, okkeranlægget har bibragt såvel hans landbrug som den omkringliggende natur og miljøet.

- Kommunen har jo snakket om det her projekt i flere år, men nu hvor anlægget er her, nyder vi gevinsterne. Blandt andet har vi i mange år haft problemer med at komme af med vandet fra markerne, men det er nu blevet meget bedre. I vinterhalvåret, når vi ikke skal køre på markerne, gør stemmeværket det så muligt at hæve vandstanden, beretter Frede Nørtoft Jensen.

Sammen med hustruen Erika Nissen har han drevet Hasselbækgård siden 1985. Til gården hører i alt 270 hektar jord. Kommunen har erstattet den ene hektar jord, han frivilligt har afgivet i forbindelse med projektet.

På gården har de 320 kvier og kalve samt 370 malkekøer, der malkes af robotter, og efter en renovering af staldene har hvert dyr nu 11 kvadratmeter at boltre sig på. På markerne dyrker de majs, græs og korn til dyrenes foder.

- Der er ingen tvivl om, at området er blevet mere attraktivt og har fået mere variation. I sommer observerede vi for første gang svaner og ællinger i de nye bassiner, fortæller Frede Nørtoft Jensen, der udover en smukkere natur og mere tørre marker også har fået en ny overkørsel til markerne.

 

Større forbedring end ventet

- Vi har haft et super godt samarbejde med Frede Nørtoft Jensen. Vi har ikke mindst haft en god dialog om den jord, han skulle af med - herunder også afklaring om erstatningen, som ydes af Miljøstyrelsen. Og så var vi i øvrigt glade for at kunne imødekomme hans ønske om anlæggets placering, beretter Flemming Sørensen, miljømedarbejder ved Varde Kommune. 

Han vurderer, at der vil gå ca. seks år, inden man vil kunne se den fulde effekt af okkeranlægget, men allerede nu er der sket store forbedringer. Inden projektet gik i gang, var vandområdet således vurderet til at være i ”dårlig økologisk tilstand”, men med indsatsen, der er en del af Statens Vandområdeplan 2015-2021, er rammerne for at opnå målsætningen ”god økologisk tilstand” nu til stede.

- Projektet ser simpelthen ud til at være lykkedes bedre, end hvad det er projekteret til, bemærker Flemming Sørensen og tilføjer, at anlægget faktisk også genererer en positiv synergieffekt, fordi der bundfældes fosfor i bassinerne, og en del af kvælstoffet bliver omsat til frit kvælstof, som er ufarligt.

 

Nu trives laks og ørred

Kybæk-vandløbet vurderes på grund af gode faldforhold og generelt gode forekomster af sten og grus at have et væsentligt potentiale som gyde- og opvækstområde for både ørred og laks. Længere nede mod Varde Å er der således etableret gydegrus til laks og ørred, og der er samtidig fjernet en spærring i tilløbet Hetofte Bæk. Der er også skabt ålepas ved okkeranlægget.

 

Okker fra drænrør

Før kunne laksen ikke trives i denne del af vandløbet på grund af en for stor mængde okker, der blandt andet kommer fra Hasselbækgårds drænrør. Målinger viste 1,7 mg. okker per liter vand, og laks og ørred trives kun på niveauer under 0,5. Aktuelt er tallet ved okkeranlægget nu nede på 0 mg.

- Det tyder på, at vi når målsætningen, hvilket naturligvis er glædeligt, konstaterer Flemming Sørensen.

Indsatsen støtter op om flere andre store genopretningsprojekter, der har resulteret i, at der i dag er flere laks i Varde Å.

Hver måned hen over vinteren vil Varde Kommunes Naturcenter nøje følge udviklingen af de forskellige tal, målt omkring det nye okkeranlæg.

Der er etableret en lille parkeringsplads, hvor man også finder en planche, der fortæller om projektet. Herfra er det muligt at gå en tur på grusvejen, der er etableret langs med søerne.

Senest i 2023 skal Varde Kommune være færdige med etablering af yderligere 11 okkeranlæg. I den kommende tid drager miljøfolkene derfor ud for at snakke med lodsejerne/landmændene, der også modtager et orienterende brev herom, for at prøve at tilpasse de enkelte projekter, så landmændene forhåbentligt kan se en idé i at medvirke.

Varde Kommune forventer snart at have forundersøgt alle lokaliteterne til de kommende anlæg. Nogle af projekterne er beskrevet på kommunens hjemmeside – klik her.

Kommunens okker-indsatsvandløb er Agersnap Bæk, Hjedding Bæk, Engebæk, Kybæk, Bjerremose Bæk, Ovnbøl Bæk, Frisvad Mølle Bæk, Bolhede Bæk, Skonager Lilleå (øvre), Roust Mølle Bæk og Jyllerup/Autrup Bæk.

Miljørådgiver ved SAGRO, Anita Hingstman Rasmussen, har været med til at lave forundersøgelsen, og hun har ligeledes været med til at forhandle om jord-kompensationen i det første projekt. Pengene til erstatninger kommer fra en statspulje.

Finansieringen står EU's fiskerifonde og staten for ca. 50/50. Der er tale om et teknisk anlæg, der skal anlægges og herefter vedligeholdes - ikke en §3-beskyttet sø.

/jba

Kybæk og okkeranlægget

  • Kybæk giver i vinterhalvåret mindst 6000 liter vand i minuttet til Varde Å.

  • Fra Kybæk og til Varde Ås udløb er der et fald på 27 meter, hvilket svarer til 3 promille som gennemsnit - et meget fint fald, som afspejler sig i vandløbets fysik.

  • Okkeranlægget består af i alt fire bassiner, som vandløbsvandet ledes ind gennem. Bassinerne måler tilsammen 25 x 400 meter. I den lavvandede del af bassin 2 samt i bassin 3 og 4 er der lavet ti dybere fordelerrender.

  • Anlægget har om vinteren en langsom gennemløbshastighed på ca. 15 timer. I starten af anlægget ved den første sø bundfældes okkeren, som kommunen løbende vil rense op.

  • Ved anlægget er der etableret en jordvold, der fungerer som afvandingsdepot for okkerslam.

Læs også

Danmark i front på New Holland-entreprenørmaskiner