Det skal du være opmærksom på, når du ansætter nye folk

Med den forventede store tilstrømning af flygtninge fra Ukraine til Danmark kan den ulykkelige situation i Ukraine være en mulighed for landbruget til at få besat nogle af de ledige stillinger.

Af Torben From, advokat (H), Storm Advokatfirma

Landbruget har længe ledt med lys og lygte efter arbejdskraft. Med den forventede store tilstrømning af flygtninge fra Ukraine til Danmark, og de politiske signaler fra Christiansborg om, at disse hurtigst muligt skal i arbejde, kan den ulykkelige situation i Ukraine være en mulighed for landbruget til at få besat nogle af de ledige stillinger.

I denne klumme sætter jeg derfor fokus på, hvad man som arbejdsgiver i landbruget skal være opmærksom på når man ansætter folk.

De fleste landmænd vil have behov for at ansætte én eller flere medarbejdere for en kortere eller længere periode. Som i alle andre virksomheder skal man som arbejdsgiver i landbruget være opmærksom på en lang række forhold Det kan eksempelvis være, at der skrives en udførlig ansættelseskontrakt, at reglerne om ferie, barsel, ligebehandling overholdes, og at opsigelser sker efter gældende regler.

Der er imidlertid særlige forhold, der ofte gør sig gældende for ansættelsesforhold i landbruget, og som vil blive behandlet nærmere i denne klumme.

Udenlandsk arbejdskraft

Hvis der hyres udenlandsk arbejdskraft, er det helt centralt, at reglerne for opholds- og arbejdstilladelse overholdes.

For så vidt angår EU-borgere, gælder det, at disse kan opholde sig i Danmark i op til 6 måneder uden opholdsdokument, hvis de søger arbejde i perioden. Inden denne periode er gået, skal der søges om et opholdsdokument, hvilket som udgangspunkt vil blive bevilliget, hvis den pågældende har lønnet arbejde i Danmark.

For så vidt angår medarbejdere fra lande uden for EU, skal disse have en opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Tilladelse gives normalt for ét år ad gangen.

Både for udenlandske medarbejdere fra EU-lande og lande uden for EU, har medarbejderne krav på, at vilkår i en overenskomst, landmanden måtte være omfattet af, overholdes.

Alene hvis landmanden ikke er omfattet af overenskomst, kan løn og ansættelsesvilkår aftales frit, dog med den væsentlige begrænsning, at de fastsatte vilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. At der er tale om en udenlandsk medarbejder kan derfor ikke begrunde en usædvanligt lav løn eller ringere ansættelsesvilkår i øvrigt.

Det er meget vigtigt, at man som arbejdsgiver er bevidst omkring reglerne for udenlandsk arbejdskraft, herunder for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, da beskæftigelse af medarbejdere uden fornøden tilladelse kan straffes med større bøder eller fængsel i grove tilfælde.

Sæsonarbejde

Der vil ofte være behov for ansættelse af landbrugsmedhjælpere til at varetage sæsonarbejde. Disse medarbejdere ansættes ofte på tidsbegrænsede kontrakter, der automatisk udløber på en given dato eller når en given opgave – for eksempel høsten – er færdiggjort.

Som udgangspunkt er der intet til hinder for at ansætte medarbejdere på tidsbegrænsede kontrakter. Du skal dog være opmærksom på, at gentagne forlængelser af en tidsbegrænset ansættelse kan medføre, at ansættelsen anses som tidsubegrænset, hvilket blandt andet betyder, at ansættelsen ikke ophører automatisk, og at medarbejderen opnår forskellige rettigheder alt efter arbejdets karakter.

Herudover er tidsbegrænsede ansættelser reguleret af en særskilt lov, der er baseret på EU-regler. Denne lov foreskriver, at medarbejdere, der er ansat i tidsbegrænsede stillinger ikke må ansættes på mindre gunstige vilkår end de vilkår en sammenlignelig fastansat medarbejder er ansat på i virksomheden. En medarbejder i en tidsbegrænset stilling skal derfor som udgangspunkt have de samme vilkår i forhold til arbejdstid, ferie, løn, mv. som en fastansat medarbejder.

Logi

Til slut vil jeg runde logi til de ansatte, da nogle af dem får stillet en bolig til rådighed i forbindelse med ansættelsesforholdet. Dette kan være i form af tjenestebolig eller lejebolig.

Såfremt boligen stilles til rådighed for den ansatte i form af en lejebolig, bør det sikres, at kontrakten udformes således, at det er muligt for arbejdsgiveren at opsige lejeforholdet vedrørende boligen, når ansættelsesforholdet ophører. Sikres dette ikke, har arbejdsgiver ikke mulighed for at stille den pågældende lejebolig til rådighed for en eventuel ny medarbejder, fordi den hidtidige medarbejder og beboer så vil være beskyttet af lejelovens restriktive regler for opsigelse af lejere.

Herudover er det vigtigt at være opmærksomme på de skattemæssige forhold vedrørende medarbejderboliger.

Læs også