Manglende data om markens vildt

I fremtiden ønsker jægerne at bidrage med mere viden og data om de levende vildtbestande.

Dataindsamling af valide data er afgørende for en kvalificeret naturforvaltning – ikke mindst for at kunne vurdere jagtens bæredygtighed, men også for at få indsigt i naturindholdet på for eksempel markfladerne og tilgrænsende natur.

Derfor bør der indsamles mere data. Traditionelt har jægerne siden 1940’erne primært bidraget med data fra nedlagt vildt, men i fremtiden ønsker jægerne at bidrage med mere viden og data om de levende vildtbestande.

Med andre ord er der et øget behov for indsamling af data om de levende forekomster og bestandsniveauer for blandt andet pattedyr og enkelte fugle. Det ansvar vil jægerne gerne påtage sig – og allerhelst i samarbejde med lodsejere/landmænd.

Vildtudbytte er for visse arter imidlertid mere et udtryk for jægeradfærd end for egentlige udviklingstendenser for bestandene. For nogle arter afspejler vildtudbyttet ikke, hvad der kan nedlægges, men mere om hvad der undlades at nedlægge.

I mange lande, vi normalt sammenligner os med, er høje forekomster af agerhøns ensbetydende med høj biodiversitet. Derfor opfordres til at der oprettes flere tællelav for markvildt, så vi styrker dataindsamlingen af markens vildt, og kan følge udviklingen – i ikke bare vildtet, men også naturindholdet.

Målestok for naturindholdet

Ved at samle viden om vildtbestande og deres levevilkår genereres værdifulde data for vildtforvaltningen og vi medvirker til at sikre, at vi opfattes som seriøse og ansvarsfulde aktører i naturforvaltningen.

I flere tilfælde har vildtudbyttestatistikken i kombination med stikprøvedata fra levende bestande givet forskere et godt grundlag for at vurdere, hvorledes den givne vildtart påvirkes via det aktuelle jagtudtag. På den baggrund vurderes jagtens biologiske bæredygtighed.

Styrket og målrettet indsamling af data for bestandsforekomster og -niveauer af levende pattedyr vil kvalificere vildtudbyttestatistikken og dermed give et langt bedre grundlag for vildtforvaltningen end det, vi kender i dag. Og det vil også være en målestok for naturindholdet i marken.

Kompetent korps af indsamlere

I Danmarks Jægerforbund prioriterer vi først og fremmest arter tilknyttet det åbne land og udbredelse af vildttælling via de metoder, vi anvender i markvildtindsatsen.

Erfaringer fra Danmark og andre lande er, at jægerne skal kunne se at dataindsamlingen kan anvendes i den praktiske jagtudøvelse og vildtforvaltning, ellers er der ikke den nødvendige tilslutning og ejerskab.

Danmarks Jægerforbund finder det naturligt at jægernes indsats primært ligger på indsamling af data baseret på det nedlagte vildt. Anden prioritet bør være at medvirke til at skaffe bedre data om levende lokale bestande af både jagtbare og ikke-jagtbare arter.

Medlemmerne af Danmarks Jægerforbund udgør et kompetent og geografisk vidt udbredt korps af vidensindsamlere. Korpset har adgang til de fjerneste kroge af landet, hvor andre har svært ved at komme, og kan derfor, som de eneste, levere datamateriale og prøver af nedlagte dyr samt øvrige værdifulde observationer som efterspørges i forskningsmiljøet.

Sker dataindsamlingen i et samarbejde med lodsejere/landmænd og jægere styrker vi sammen indsamling af data om naturen. Danmarks Jægerforbund er klar til at understøtte lokale indsatser.

Læs også