Nye jagttider

De nye jagttider for jagtsæsonen 2022/23 er trådt i kraft den 1. juli med enkelte vigtige ændringer.

Jagttiderne for sæsonen 2022/23 er nu tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der er kun sket få ændringer i forhold til forrige sæson, men enkelte nyheder er vigtige at bemærke.

Miljøstyrelsen gør blandt andet opmærksom på, at husmåren nu er fredet for jagt, ligesom der er indført stop for jagt på edderfugl i de EF-fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget.

Jagttiden på canadagås er derimod blevet udvidet, således at det nu i lighed med grågås er muligt at jage arten i august måned på omdriftsarealer inden for nærmere fastsatte grænser.

Styrelsen gør endvidere opmærksom på, at jagttiden på ringdue fremover først begynder den 11. november og ikke som tidligere den 10. november. Denne ændring bringer jagttiden på ringdue i overensstemmelse med det tidsinterval, som EU-Kommissionen anvender i forhold til danske fugles yngle- og forårstræktider - de såkaldte dekader.

Den komplette liste over jagttider kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs også