Storstilet klimasikring på Knudshoved Odde skal sikre klokkefrøer

EU’s Life Fond, Miljøstyrelsen, Vordingborg Kommune og Rosenfeldt Gods går sammen om at klimasikre Knudshoved Odde, hvor blandt andet klokkefrøer skal reddes fra saltvand.

Mens mange af landets kommuner beder regering og folketing om hjælp til at klimasikre byer og kyststrækninger, går EU’s Life Fond, Miljøstyrelsen, Vordingborg Kommune og Rosenfeldt Gods nu sammen om et storstilet projekt for at klimasikre Knudshoved Odde på Sydsjælland. 

Formået er at sikre den sjældne klokkefrø, som lever i området og den samlede pris bliver knap 38 millioner kroner.

Under overskriften »Stor redningsaktion for sjældne klokkefrøer«, skriver Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, at det nye naturprojekt skal beskytte klokkefrøerne på Knudshoved Odde mod stigende vandstand i havet.

Frygten er, at de ventede store oversvømmelser, som følge af klimaændringer, vil medføre, at der skyller saltvand ind over naturområdet i Sydsjælland, der er et af de få tilbageværende levesteder i Danmark for klokkefrøen. 

Saltvandet vil ødelægge de ferskvands vandhuller der er, hvilket ikke er foreneligt med klokkefrøens liv.

Gennem generationer har ejerne af Rosenfeldt Gods, de seneste mange år godsejer Peter Tillisch, passet og beskyttet området, men med udsigt til stigende vandstand, kan det blive problematisk.

25 nye klimasikre vandhuller

Ifølge Miljøstyrelsen vil projektet omfatte 100 hektar nye overdrev, strandenge og ferske enge, og så vil man etablere 25 nye klimasikre vandhuller. Sidstnævnte ved at grave dem i sikker afstand fra havet, og dermed de forventede stigende vandmasser.

Bag projektet står Vordingborg Kommune sammen med Peter Tillisch, og foruden at beskytte klokkefrøerne, vil projektet også gavne strandtudser, grønbroget tudse, løv- og løgfrøer, stor vandsalamander og markfirben. Også fuglearter som klyder, terner, rødrygget tornskade og spidsand vil ifølge projektbeskrivelsen få glæde af projektet.

Miljøstyrelsen skriver videre at en væsentlig del af projektsummen går til Rosenfeldt Gods for at opgive dyrkningsretten på landbrugsarealer, men at godset fortsat beholder ejerskabet af jorden.

Det samlede naturareal på Knudshoved Odde, hvor der tidligere har gået bisonokser, bliver på 280 hektar, hvor der også vil blive udsat kreaturer af den ekstensive kødkvægsrace galloway og vildheste, ligesom der vil blive etableret fugleskjul, afmærkede stisystemer for publikum og en ny parkeringsplads med borde og bænke.

EU’s Life pulje bidrager med 23 millioner kroner, mens Miljøstyrelsen giver 13 millioner kroner. Derudover bidrager Amphi Consult Sjælland, Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein med knap 1,4 millioner kroner, og endelig Vordingborg Kommune med 375.000 kroner. Samlet pris er næsten 38 millioner kroner.

Læs også