Køb af konvertible obligationer var privat

I en sag om køb af konvertible obligationer i et anpartsselskab fandt Landsskatteretten, at købet skulle anses for en privat hævning i virksomhedsordningen – og ikke en erhvervsmæssig investering. Det fremgår ifølge Landbrugsinfo.dk af et bindende svar fra Skat.

- Sagen drejer sig om en selvstændigt erhvervsdrivende med landbrugsvirksomhed, som har valgt virksomhedsordningen. I den forbindelse har han et likviditetsmæssigt overskud i ordningen, som han ønsker at anbringe til en fornuftig forrentning.

- Klagerens ægtefælle ejer anpartsselskabet H1 ApS 100 %, som har en bankgæld på cirka 4.000.000 kroner, som kunne indfries helt eller delvist ved udstedelse af konvertible obligationer til klageren, skriver Seges om sagen.                                     

Landsskatteretten lægger i sin afgørelse vægt på, at klagerens virksomhed ikke driver næring med pengeudlån, og at de konvertible gældsbreve er udstedt af klagerens ægtefælles 100 procent ejede anpartsselskab.

- Det må på den baggrund lægges til grund, at der reelt er tale om et almindeligt pengeudlån til anpartsselskabet, idet klageren har haft en privat interesse, der har været bestemmende for købet af de konvertible obligationer udstedt af ægtefællens selskab.

 

Godkendte aftale om aktier til 1 krone

Landsskatteretten har godkendt en indbyrdes aktionæraftale om overdragelse af værdifulde aktier for 1 krone. Det skriver Seges på Landbrugsinfo.dk.

Sagen handler om aktionærerne A, B, C og D, der – via deres personlige holdingselskaber – hver ejede 25 procent af Ingeniørvirksomheden A/S.

- De ønskede nu at indgå en aftale om, at såfremt en af de indirekte aktionærer, altså A, B, C eller D, skulle afgå ved døden, så skulle afdødes holdingselskab afstå sin ejerandel af aktierne i Ingeniørvirksomheden A/S til de øvrige aktionærer for 1 krone. Det var oplyst, at værdien var meget højere, og at bare den indre værdi var cirka 5 millioner kroner.

Landsskatteretten fandt ikke, at der var nogen af de fire holdingselskaber, der udøvede bestemmende indflydelse over de andre holdingselskaber, eller at de var interesseforbundne. Derfor godkendte retten aftalen.

 

Investorfradrag ryger ved samhandel

Investorer, der erhverver kapitalandele i visse små og mellemstore unoterede selskaber, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase, kan få fradrag – det såkaldte investorfradrag.

På Landbrugsinfo.dk giver skatteafdelingen i Seges et eksempel:

- Landmand A og B driver hver deres landbrugsvirksomhed. A og B stifter et selskab, der køber en ny landbrugsejendom. I forbindelse med stiftelsen anvender de investorfradragsloven.

- Hvis landmand A herefter sælger for eksempel foder, korn, sprøjtemidler eller andet til selskabet, sker der genbeskatning. Leveres der derimod en ydelse, for eksempel markarbejde, sker der ikke genbeskatning, lyder det fra Seges, der tilføjer:

- Man skal således holde sig fra enhver samhandel med aktiver i de ovennævnte perioder, hvis investorfradraget skal beholdes.   

Læs også